-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Gradivo
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -+Tone Pretnar, Marko Stabej, Ales Bjelcevic
Filozofska fakulteta v LjubljaniSlovar Kersnikove rime - Uvodne omejitve in pojasnila. Rima je imanentna lastnost ne le Kersnikovega, tmevec praviloma vsega slovenskega kiticno segmentiranega pesnistva. Kot verzno (vrsticno) locevalno sredstvo (signal konca verzne vrstice) se ubeseduje po zakonitostih jezikovnega uresnicevanja klavzule in je v slovenskem pesnistvu zenska ali nezenska (daktilska se je namrec poenotila z mosko). Kot verzno (vrsticno) zdruzevalno sredstvo pa zvocno, gramaticno in pomensko modulira pesnisko sporocilo. Nadredno in obligatorno (v mejah relativizirane obligatornosti vsakega jezikovnega uresnicevanja zunaj jezikovnih postulatov pesniskega besedila) je zvocno (glasovno) ujemanje izglasov dveh ali vec verzov v kiticno clenjenem ali neclenjenem pesemskem besedilu (ki je v slovenskem pesnistvu stabilno v padajocih, zenskih verzih, relativizirano pa v moskih). Glosovno ujemajoci se verzni izglasi se udejanjajo v parih in zaporedjih besed (leksemov), ki sklepajo skladenjske enote teksta ali se vanje vkljucujejo po skladenjskih zakonitostih naravnega jezika in po pesniskih pravilih poezije, ki v njem nastaja. Zato rima skladenjsko vzporeja ali razdrablja oziroma kondenzira pesniski tekst: vzporejanju ustreza gramaticno ujemanje rimanih besed, razdrabljanju in kondenzaciji pa gramaticna diferenciranost besedja v rimanih parih oziroma zaporedjih. Ne glede na povezanost rimanega besedja s teksturo pesniskega besedila v celoti pa rima ustvarja s povezovanjem parov ali zaporedij besed nove pomene, ki bodisi korespondirajo s celotno pesnisko izpovedjo, bodisi ji oponirajo, berljivi pa so iz slovarskih pomenov rimanega besedja in s temi pomeni je utemeljen ucinek rime. Zato bo slovar sledil leksikografskemu in ne kompozicijskemu ali zvocnemu urejanju.


1.  Zgradba gesla. V geslu je navedena beseda v osnovni obliki (edninski samostalnik pri imenih in zaimkih, nedolocnik pri glagolih), znotraj gesla pa ji sledijo odvisne oblike in z njimi rimane besede, ki so opremljene z nujnimi slovnicnimi kvalifikatorji. Imena, zaimki (razen povratnega in osebnega za 1. in 2. osebo ednine), delezniki na -c, -n/-t in glagolniki so opisani s spolom, sklonom in stevilom; pridevniki enako, le da na prvem mestu stoji znak p (pridevnik); glagoli z osebo in stevilom, velelnik ima spredaj se okrajsavo v, delezniki na -l so doloceni s spolom in stevilom; stevniki s sklonom, nedlocniki in prislovi pa so brez kvalifikatorjev. Naglasno uravnanost rimanih parov in zaporedij zaznamuje naglas nad besedami, ki tvorijo rimo. Ce je rima sestavljena, se kot iztocnici upostevata obe sestavini.


2.  Gradivo. Za prvi poskus slovarja rim smo vzeli Kersnikovo pesnistvo. To pa iz tehle razlogov:

(a) Kersnikova pesniska ustvarjalnost je kolicinsko obvladljiva, obsega vsega 1029 verzov, od katerih je 119 verzov nerimanih (=11,56 %). Rimani verzi se zlivajo v 328 parov ali zaporedij, od katerih je 144 (=43,9 %) zenskih in 184 (=56,1 %) nezenskih.

(b) Kersnikova verzna govorica je kolicinsko skromnejsi del avtorjeve knjizevne ustvarjalnosti, sodi pa v cas, ko se realizem v sebi diskretno razkraja in se verzni mehanizmi skoraj neopazno relativizirajo, vzporedno s tem pa se sproscajo rigorozna pravila zvocnega stikanja. Kitica in razvrstitev rim pa ne dozivljata opaznih sprememb, tako da Kersnikovo pesnistvo nosi vsa znamenja tradicionalnega verznega oblikovanja in kiticnega komponiranja, ki jih prepleta z individualnimi modifikacijami in dovoljuje stereotipu vstopiti v prostor zrcaljenja negativne (najveckrat) ironicne ocene.


3.  Uporabnost slovarja. Slovar je kazalec rabe slovenskega besedja v izpostavljenih legah, konvencije zdruzevanja leksemov in oblik po gramaticnih in pomenskih principih, tvorjenja novih pomenov in prenavljanja stereotipov v stiku besed, ki rimo sestavljajo in se na ta nicin razlagajo, je pa tudi seznam metaforicnih jeder in miselnih (pa tudi drugih) paralelizmov, ki zacrtujejo konture in relief predstavljenega pesniskega sveta: v tem pogledu je uporaben kot primerjalni clen s podobnimi slovarji drugih avtorjev, obdobij in besedil.


4.  Slovar.

BEG
bég mTe; brég mTe

BERACITI
berácijo 3m; korácijo 3m
berácenje sIe; korácenje sIe

BEZATI
bezí 3e; dní mRm, mí mIm

BITI
je 3e; dekle sIe, jokala se ze, popóludne,
stá 3d; gospá zIe
bó 3e; glavó zTe, preljubó psIe, rokó zTe
slovó sTe, takó, vedó 3m, vso zTe
bódi v2e; pogódi
bíl me; vrtíl me
bíla ze; moríla ze, pustíla ze
biló se; uhó sTe
ní; nocí zTm, straní zTm, tí /e

BITI
bíje 3e; sanjaríje zIm, víje 3e

BLEBETATI
blebetájo 3m; klepetájo 3m
blebetánje sIe; klepetánje sIe

BLED
bledó psIe; rokó zOe

BLEDETI
bledí 3e; cvetí 3e

BLESCATI
blescíjo 3m; zlatíjo 3m

BLESCATI SE
blescí 3e; stojí 3e

BOBNETI
bobníjo 3m; zvoníjo 3m

BOJEVATI
bojúje 3e; zasnúje 3e

BOLEST
bolést zIe; zavést zTe

BOLECINA
bolecíne zRe; míne 3e
bolecíne zTm; temíne zIm

BOZATI
bóza 3e; róza zIe

BREG
brég mIe; snég mIe
brég mTe; bég mTe

BRUSITI
brusíla ze; rodíla ze

CEKIN
cekín mIe; spomín mIe

CESTA
cesté zTe; dehté 3m

CVESTI
cvél me; plevél mIe

CVET
cvét mIe; lét sRm, plét, svét mTe
cvét mTe; spét, svét mIe

CVETETI
cvetí 3e; bledí 3e
cvetó 3m; glasnó, goró zTe
cvetél me; pél me
cvetéla ze; zoréla ze
cvetéla bi ze; obletéla bi ze
cvetóce sTe; sumljajóce zTm

CAKATI
cakálo se; dálo se

CAS
cas mIe; vás zTe, krás mIe

CLOVEK
ljudjé mIm; gré 3e

CUTI
cúje 3e; radúje 3e

DAJATI
dajál me; dejál me, jemál me

DALJAVA
daljávo zTe; nizávo zTe
daljáve zTm; Sláve zRe

DAN
dán mIe; skesán mIe
dní mRe; bezí 3e, pomladí 3e, zadusí 3e
dán mTe; koncán mIe, Vrbán mIe,
dní mRm; doní 3e

dní mTm; glasí 3e

DANITI
danílo se; mracílo se

DATI
dál me; spoznál me
dálo se; cakálo se, postálo se

DEHTETI
dehtí 3e; ocí zRm
dehté 3m; cesté zTe
dehtéce zTm; ljubéce sTe

DEJATI
dejál me; dajál me

DEKLE
dekle sIe; je 3e, srcece sTe

DITI
díje 3e; síje 3e

DOBRAVA
dobrávo zTe; goscávo zTe;
dobráve zTm; visáve zTm

DOMOVINA
domovíno zTe; Savínjo zTe, zgodovíno zTe

DOMU
domú; tú

DONETI
doní 3e; dní mRm, lezí 3e
doníjo 3m; sibíjo 3m
doné 3m; vrsé 3m
donél me; vzél me

DRAMITI
dramíla ze; rodíla ze

DRDRATI
drdrá 3e; peljá 3e
drdral me; obstal me

DRETI
deróca zIe; pekóca zIe, poróca 3e, vróca pzIe

DREVO
drevó sTe; nebó sTe

DRUGOD
drugód; kód, pót zTe, tód

DRVETI
drví 3e; potí 3e

DVIGATI
dvigáti; státi

DVIGNITI
dvígnil me; svígnil me

FAR
fár mIe; talár mTe

GAVRAN
gavrán mIe; raván zTe

GIN
gín mIe; pomín mIe

GLAS
glás mIe; krás mIe
glasôvi mIe; valôvi mIm

GLASITI SE
glasí 3e; dni mTm
glasílo se; krmilo sTe

GLASNO
glasnó; cvetó 3e, hudó, vedó 3m

GLAVA
glavó zTe; bó 3e, goró zTe, krvávo, okó sTe
vsó zTe; tekó 3m

GLAVA
glavé zTm; poljé sTe, stojé, 3m, travé zTm

GLOBELA
globélo zTe; vesélo

GLOBINA
globín zRm; pecín zRm
globíne zTm; skalíne zTm

GLODATI
glodáli mm; sepetáli mm

GNOJITI
gnojíli mm; rosíli mm

GOJITI
gojíla ze; odpodíla ze

GORA
goró zTe; cvetó 3m, glavó zTe
gôri zMe; zôri zMe
goró zOe; slovó sTe
gorá zRm; poljá sRe
goré zTm; poljé sTe, srcé sIe, zablescé 3m, zvoné 3m

GORETI
gorí 3e; ocí zRm

GORJE
gorjé sIe; grenké zIm
gorjé sTe; grenké pzRe, grobé mTm, zamé Te, zaté Te, zvé 3e

GOSPA
gospá zIe; stá 3d

GOSPODOVATI
gospodúje 3e; razsúje 3e

GOVORITI
govoríjo 3m; se solzíjo 3m
govorjenje sIe; sumenje sIe

GOSCAVA
goscávo zTe; dobrávo zTe

GRAD
grád mIe; mlád pmIe
Grádom mOe; napádom mDm

GRENAK
grenké pzRe; gorjé sTe
grenké pzIm; gorjé sIe

GRMETI
grmélo se; zavrsélo se

GROB
grobé mTm; gorjé sTe

GROZITI
grozéce zIm; leskéce 3e

GUCATI
gucí 3e; svetlí 3e

HEJ
hej; Napréj mTe

HIP
híp mTe; kíp mIe

HITETI
hití 3e, ocí sTe
híti v2e; silovíti pmIm

HLADNO
hladnó; zivó

HOD
hodá mRe; srcá sRe

HODITI
hódim 1e; sódimo 1e
hódi 3e; vódi 3e
hódimo 1m; sódimo 1m
hôdi v2e; vôdi v 2e
hôdil me; vôdil me
hodíla ze; ljubíla ze
hodíla md; premotíla me, zmeníla md

HOTETI
h'tél me; objél me, vesél pmIe

HVALA
hvála zIe; placála ze

ITI
gré 3e; poljé sIe, poljé sTe, ljudjé mIm
gredó 3m; nesó 3m, pojó 3m, ponesó 3m, slovó sTe

IZGUBITI
izgúbil me; ljúbil me

IZNEVERITI
iznevéril me; méril me

IZPRASEVETI
izpraseváli mm; popraseváli mm

JAZ
mé Te; srcé sIe
zamé Te; gorjé sTe, zaté Te
menój Oe; postój v2e, sebój Oe

JEMATI
jemál me; dajál me, stál me

JECATI
jecí 3e; omecí 3e

JOKATI
jóce 3e; ropóce 3e
jokála ze; vprasála ze
jokala se ze; je 3e

KAZATI
kazálo se; málo, sijálo se

KEDAJ
kedaj; nazáj

KIP
kíp mIe; híp mTe

KIPETI
kipéla ze; suméla ze

KLEPETATI
klepetájo 3m; blebetájo 3m
klepetánje sIe; blebetánje sIe

KLICATI
klicále zm; zibále zm
klicáje; zdihováje

KOCA
kóce zRe; vróce

KOD
kód; drugód, tód

KONCATI
koncán mIe; dán mTe

KORACITI
korácijo 3e; berácijo 3m
korácenje sIe; berácenje sIe

KOSA
kosó zTe; tesnó

KOSOVO
Kósovo sIe; mehkó

KOST
kóst zTe; novóst zTe

KRAJ
krájih mMm; navdá jih 3e+mTm

KRAS
krás mIe; glás mIe, cás mIe

KRI
krí zIe; mí mIm, vzkipí 3e
krví zRe; pustí 3e
krí zTe; skrbí zRm

KRMILO
krmilo sTe; glasílo se

KROG
króg; lóg mIe

KRVAV
krváve pmTm; nizáve zTm

KRVAVO
krvávo; glávo zTe

LE
lé; poljé sIe

LESEN
leséna pzIe; njéna zIe

LESKEC
leskécim psOe, spécim sDm

LESKETATI
lesketálo se; posijálo se
leskéce 3e; grozéce pzIm

LETATI
létajo 3m; scvétajo 3m

LETETI
leté 3m; zvrgolé 3m

LETETI
letíjo 3m; velíjo 3m

LETO
léta sIm; obéta 3e, océta mRe
lét sRm; cvét mIe, spét, svét mTe, uklét mIe
léta sTm; obéta 3e
létih sMm; stétih zRm

LEZATI
lezí 3e; doní 3e
lezálo se; prálo se

LICE
líce sTe; solzíce zTm

LITI
líl me; pojíl me

LJUBITI
ljúbil me; izgúbil me, pogúbil me
ljubíla ze; hodíla ze
ljubéce sTe; dehtéce zTm

LOG
lóg mIe; króg

LOCITI
locíla md; pozabíla md

LOCITI SE
locíva vlm; pokríva 3e

MADZAR
Madzára mTe; Tatára mRe

MAJATI
majó 3m; nesó 3m, ravnó psTe

MALO
málo; kazálo se

MAR
már; zár mIe

MEHKO
mehkó; Kósovo sIe

MERITI
méril me; iznevéril me

MEC
mec mTe; rdec pmTe

MI
mí mIm; bezí 3e, krí zIe
nam mDm; tam

MINITI
míne 3e; bolecíne zRe

MIR
mír mTe; prepír mTe

MLAD
mlád pmIe; grád mIe
mláda pzIe; páda 3e
mladá pmId; zaljúbljena mId

MLADOST
mladóst zIe; veselóst zIe
mladóst zTe; noróst zIe

MNENJE
mnenjfe sIe; zivljenje sIe

MOJ
mój mIe; postôj v2e
môja zIe; tvôja zIe
môjo zTe; tvôjo zTe

môje zIm; tvôje sIe

MOLEVATI
moléva 3e; stojéva 3e

MOLITI
molíla ze; prosíla ze

MOLETI
molé 3m; rodé 3m

MORITI
moríla ze; bíla ze, pustila ze

morílo se; zalílo se

MORJE
morjá sRe; písana pzIe
morjé sTe; poljé sTe

MOC
móc zTe; nóc zTe

MOC
móc; nóc zTe

MOCITI
móci 3e; tóci 3e

MRAZ
mraz mIe; obraz mTe

MRACITI
mracílo se; danílo se

NABIRATI
nabíral me; titulíral me

NABRATI
nabral me; vojskoval me

NADA
náda zIe; zbáda 3e

NANOSITI
nanosíla ze; rodíla ze

NAPAD
napádom mDm; Grádom mOe

NAPREJ
napréj; pogléj v2e

NAPREJ
Napréj mTe; hej

NAVDAJATI
navdája 3e; tája 3e

NAVDATI
navdá jih 3e+mTm; krájih mMm
navdaj v2e; zdaj

NAZAJ
nazáj; kedaj, zakáj, zdaj

NEBO
nebó sIe; pojó 3m, trdó, zlató psIe
nebó sTe; drevó sTe, zemljó zTe

NESTI
nesó 3m; gredó 3m, majó 3m, pojó 3m

NIKDAR
nikdár; vihár mIe

NIZAVA
nizávo zTe; daljávo zTe
nizáve zTm; krváve mTm

NJEN
njéna zIe; leséna pzIe

NOSITI
nósi 3e; prósi 3e, trósi 3e
nosílo se; rodílo se

NOVOST
novóst zTe; kóst zTe

NOC
nóc zTe; móc zTe, móc, vróc pmIe

NOC
nocí zTm; ní

OBA
obá mI; prislá ze

OBDELAVATI
obdelával me; prepeljával me

OBETATI
obéta 3e; léta sIm, léta sTm

OBJETI
objél me; h'tel, me, vesél pmIe

OBLEDETI
obledel me; odsel me

OBLETETI
obletéla bi ze; cvetéla bi ze

OBLJUBITI
obljubíli mm; síli zMe

OBOK
obóke mTm; róke zTe

OBRACATI
obrácas 2e; plácas 2e

OBRAZ
obraz mTe; mraz mIe, pás mTe

OBRNITI
obrnil me; vrnil me

OBSEVATI
obsévala ze; stála ze

OBSIJATI
obsíje 3e; zvíje 3e

OBSTATI
obstál me; dodál me, povprasevál me

OBSUTI
obsúle zm; prihrúle zm

OBUP
obúp mIe; strúp mIe

ODDAHNITI
oddáhne 3e; usáhne 3e

ODITI
odsel me; obledel me

ODMEVATI
odméva 3e; ogréva 3e, orumenéva 3e, prepéva 3e, rojéva 3e, veléva 3e

ODPODITI
odpodíla ze; gojíla ze

OGLASATI
oglása 3e, prinása 3e

OGREVATI
ogréva 3e; odméva 3e; réva zIe

OHLADITI
ohládil me; pomládil me

OKLENITI
okléne 3e; zazene 3e

OKO
okó sTe; glavó zTe
ocí zIm; ziví 3e
ocí zRm; dehtí 3e, gorí 3e
ocí zTm; hití 3e

OMECITI
omecí 3e; jecí 3e

ON
navdá jih 3e+mTm; krájih mMm

ORUMENEVATI
orumenéva 3e; odméva 3e

OTETI
otél me; vzél me

OVITI
ovil me; rosil me

OZNANJATI
oznánja 3e, pogánja 3e

OZNANJEVATI
oznanjúje 3e; spremljúje 3e

OZRETI
ozréti; razodéti

OCAK
ocáki mIm; siromáki mIm

OCE
océta, mRe; léta sIm

PADATI
páda 3e; mláda zIe

PAS
pás mTe; obráz mTe

PECI
pece 3e; potece 3e, tece 3e
pekóca zIe; deróca zIe

PELJATI
peljá 3e; dodá 3e
peljála md; poljubovála md

PERO
peró sTe; prasnó pzTe, zlató sTe

PETI
péti; stéti
pojó 3m; gredó 3m, nebó sIe, nesó 3m, tekó 3m, zlató sIe
pél me; cvetél me; sél me, vzél me
pélo se; vesélo

PECINA
pecín zRm; globín zRm

PISAN
písana pzIe; morjá sRe

PIS
pís mIe; stojís 2e

PLAVATI
pláva 3e; spáva 3e

PLACATI
plácas 2e; obrácas 2e
plácal me; vrácal me
placála ze; hvala zIe

PLETI
plél me; vzél me
pléle zm; vzéle zm
plét; cvét mIe

PLEVEL
plevél mIe; cvél me

PODATI
podáj v2e; ráj mTe

PODIRATI
podíraj v2e; upíraj v2e

POGANJATI
pogánja 3e; oznánja 3e, priklánja 3e

POGLEDATI
pogléj v2e, napréj

POGLEDOVATI
pogledúj 2e; vpihúj v2e

POGNATI
pognála ze; vstála ze

POGODI
pogódi; bódi v2e

POGUBITI
pogúbil me; ljúbil me

POJITI
pojíl me; líl me

POKOPATI
pokopáli mm; posláli mm

POKOSITI
pokosen mIe; posusen mIe, zelen pmIe

POKRIVATI
pokríva 3e; prelíva 3e, pocíva 3e, locíva 1d

POLJE
poljé sIe; gré 3e, lé
poljá sRe; gorá zRm, rózica zIe
poljé sTe; glavé zTm, goré zTm, gré 3e, morjé sTe, rosné pzTm, zemljé zTm

POLJUBOVATI
poljubovála md; peljála md
poljuboválo se; stálo se

POMILOVATI
pomilújem le; prejokújem le

POMLAD
pomlád zIe; sád mIe

POMLADITI
pomladí 3e; dní mRm, zadusí 3e

PONESTI
ponesó 3m; gredó 3m

PONOSIT
ponosíta pzIe;silovíta pzIe

POPOLUDNE
popóludne; je 3e

POPRASEVATI
poprasúje 3e; poskakúje 3e
popraseváli mm; izpraseváli mm

POROCATI
poróca 3e; deróca zIe

POSIJATI
posíje 3e; ríje 3e
posijálo se; lesketálo se

POSKAKOVATI
poskakúje 3e; poprasúje 3e

POSLATI
posláli mm; pokopáli mm

POSLATI
posláli mm; pokopáli mm
poslán mIe; prikován mIe, vdán mIe

POSTATI
postój v2e; nemój Oe, mój mIe
postál me; zdrdrál me
postála ze; ubrála ze
postálo se; dálo se

POSTAVITI
postávil me; právil me

POSUSITI
posusen mTe; pokosen mIe, prepleten mIe

POT
pót mIe; tód
pót zIe; tód
pót zTe; drugód

POTECI
potéce 3e; péce 3e

POTITI
potí 3e; drví 3e

POVESLATI
poveslám le; tám

POVITI
povíla ze; pozabíla ze

POVPRASEVATI
povprasúj v2e; preiskúj v2e, prejokúj v2e
povprasevál me; obstál me, stál me

POVSOD
povsód; ród mIe

POZABITI
pozabíla md; locíla md, povíla ze

POZAR
pozár mIe; vikár mIe

POCIVATI
pocíva 3e; pokríva 3e

PRATI
prálo se; lezálo se

PRAVITI
právi 3e; ustávi 3e
právil me; postávil me

PRASEN
prasnó pzTe; peró sTe

PREBIRATI
prebíram le; titulíram le

PREC
prec; vec

PREGLASNO
preglasnó; slovó sIe

PREISKOVATI
preiskúj v2e; povprasúj v2e

PREJOKOVATI
prejokújem le; pomilújem le
prejokúj v2e; povprasúj v2e

PRELIVATI
prelíva 3e; pokríva 3e
preliváli mm; prodáli mm

PRELJUB
preljubó sIe; bó 3e

PREMOTITI
premotíla me; hodíla md, víla md

PREPELJAVATI
prepeljával me; obdelával me

PREPEVATI
prepéva 3e; odméva 3e
prepéval me; zaléval me

PREPIR
prepír mTe; mír mTe

PREPLESTI
prepleten mIe; posusen mTe

PRESEGATI
preséga 3e; zléga 3e

PREVESEL
preveséla pzIe; zardéla zIe

PRIDRDRATI
pridrdrál me; stál me

PRIHRUTI
prihrúle zm; obsúle zm

PRIKLANJATI
priklánja 3e; pogánja 3e

PRIKOVATI
prikován mIe; poslán mIe, vdán mIe

PRINASATI
prinása 3e; oglása 3e

PRINESTI
prinesó 3m; zapojó 3m
prinésel me; strésel me

PRISIJATI
prisíje 3e; skríje 3e

PRITECI
pritékel me; rékel me

PRITI
prislá ze; obá mI

PRODATI
prodáli mm; preliváli mm

PROPAST
propást zTe; rást zTe

PROSITI
prósi 3e; nósi 3e
prosíla ze; molíla ze

PROST
prôstega pmRe; súznega pmRe

PUSTITI
pustí 3e; krví zRe
pustíla ze; bíla ze, nosíla ze

RADOVATI
radúje 3e; cúje 3e, spreletúje 3e

RAJ
ráj mIe; zakáj
ráj mTe; podaj v2e

RAST
rást zTe; propást zTe

RASTI
ráse 3e; záse Te

RAVAN
raván zTe; gavrán mIe, temán pmIe

RAVAN
ravnó psTe; majó 3e, tesnó

RAZDEJATI
razdeján mIe; temán pmIe

RAZLEGATI SE
razlega se 3e; se

RAZLITI
razlít mIe, svít mTe

RAZODETI
razodéti; ogréti

RAZRITI
razríje 3e; zlíje 3e

RAZSIPATI
razsípa 3e; utrípa 3e

RAZSUTI
razsúje 3e, gospodúje 3e

RDEC
rdec pmTe; mec mTe

RES
rés; vmés

REVA
réva zIe; ogréva 3e
rékel me; pritékel me

RECI
rece 3e; tece 3e
rékel me; pritékel me

RITI
ríje 3e; posíje 3e

ROD
ród mIe; povsód

RODBINA
rodbíno zTe; zgodovíno zTe

RODITELJ
rodítelja mId; vodítelja mId

RODITI
rodé 3m; molé 3m, stojé 3m
rodíla ze; brusíla ze, dramíla ze, nanosíla ze
rodílo se; nosílo se

ROJEVATI
rojéva 3e, odméva 3e

ROKA
rokó zTe; bó 3e, slovó sTe, stezó zTe
rokó zOe; bledó psIe
róke zTm; obóke mTm

ROPOTATI
ropóce 3e; jóce 3e

ROSEN
rosné p zTe; poljé sTe

ROSITI
rosíl me: ovil me
rosíli mm; gnojíli mm

ROZA
róza zIe; bóza 3e

ROZICA
rózica zIe; poljá sRe, tá zIe, uglájena zIe

RUVATI
rúje 3e; súje 3e

SAD
sád mIe; spomlád zIe

SANJARIJA
sanjaríje zIm; bíje 3e

SAVINJA
Savínjo zTe; domovino zTe

SCVETATI
scvétajo 3m; létajo 3m

SEBE
záse Te; ráse 3e
sebój Oe; menój Oe

SESTI
sél me; pél me

SIJATI
síje 3e, díje 3e
síjálo se; kazálo se

SILA
síli zMe; obljubíli mm

SILOVIT
silovíta pzIe; ponosíta pzIe
silovíti pmIm; híti v2e

SIN
sinôve mTm; valôve mTm

SIROMAK
siromák mIe; tezák pmTe
siromáki mIm; ocáki mIm

SIVOBEL
sivobélih pzMm; vrélih sMm

SKALA
skál zRm; vál mIe

SKALINA
skalíne zTm; globíne zTm

SKESAN
skesán mIe; dán mIe

SKIPETI
skipéli mm; vrséli mm

SKRB
skrbí zRm; krí zTe

SKRITI
skríje 3e; prisíje 3e

SLAVA
Sláve zRe; daljáve zTm

SLOVO
slovó sTe; bó 3e, goró zOe, gredó 3m, preglasnó, rokó zTe, tekó 3m, zenó zTe

SNEG
snég mIe; brég mIe

SODITI
sódim le; hódim le
sódimo lm; hódimo lm

SOLZA
solzé zTm; srcé sTe

SOLZICA
solzíce zTm; líce sTe

SOLZITI SE
solzíjo 3m, govoríjo 3m

SPATI
spé 3m; srcé sTe
spécim sDm; leskécim sOe
spéco zTe; suméco zTe

SPAVATI
spáva 3e; pláva 3e

SPENJATI
spénja 3e; trpljenja sRe

SPET
spét; cvét mIe, cvét mTe, lét sRm

SPOMIN
spomín mIe; cekín mIe, gín mIe

SPOZNATI
spoznál me; dál me

SPRELETOVATI SE
spreletúje 3e; radúje 3e

SPREMLJEVATI
spremljúje 3e; oznanjúje 3e

SRCE
srcé sIe; mé Te, vodé zIe

srcá sRe; hodá mRe, vodá zMm

srcé sTe; goré zTm, solzé zTm, spé 3m

SRCECE
srcece sTe; dekle sIe

STAR
staré psTm; zé

STATI
státi dvigáti
stojís 2e; pís mIe
stojí 3e; blescí 3e, vrsí 3e
stojé 3m; glavé zTm, rodé 3m, sumé 3m
stál me; jemál me, povprasevál me, pridrdrál me
stála ze; obsevála ze
stálo se; poljuboválo se

STEKA
stéke zTm; éke mTm

STEZA
stezó zTe; rokó zTe

STISKATI
stiskála md; vprasála ze

STO
stó I; tó zTe, zlô sTe

STOJEVATI
stojéva 3e; moléva 3e

STOPITI
stopíla ze; zalucíla ze

STRAN
strán zTe; Vrbán mIe
stráni zTd; tí Ie
straní zTm; ní

STRESATI
strésa 3e; telésa sRe

STRESTI
strésel me; prinésel me

STRUP
strúp mIe; obúp mIe

STUDEN
studen pmIe; zelen pmIe
studéne pmTm; zelene mTm

SUVATI
súje 3e; rúje 3e

SUZNI
súznega pmRe; prôstega pmRe

SVET
svét mIe; cvét mIe, cvét mTe
svét mTe, cvét mTe, lét sRm

SVETLITI
svetlí 3e; gucí 3e

SVIT
svít mTe; razlít mIe

SVOJ
svôjo zTe; tvôjo zTe

SE
se; razlega se 3e

SEPETATI
sepetáli mm; glodáli mm

SIBITI SE
sibíjo 3m; doníjo 3m

STETI
stéti; péti
stétih zRm; létih sMm

SUMETI
súmi 3e; ziví 3e
sumé 3m; stojé 3m
suméla ze; kipéla ze
suméco pzTe; spéco pzTe
sumenje sIe; govorjenje sIe

SUMLJATI
sumljajóce zTm; cvetóce sTe

SVIGNITI
svígnil me; dvígnil me

TA
tá zIe; rózica zIe
tó zTe; stó I, zemljó zTe

TAJATI SE
tája 3e; navdája 3e

TAKO
takó; bó 3e, vedó 3m

TALAR
talár mTe; fár mIe

TAM
tam; nam mDm, poveslám 1e

TATAR
Tatára mRe; Madzára mTe

TELO
telésa sRe; strésa 3e

TEMAN
temán pmIe; raván zTe, razdeján mIe

TEMINA
temíne zIm; bolecíne zTm

TESNO
tesnó; kosó zTe, ravnó psTe

TEZAK
tezák pmTe; siromák mIe

TECI
tece 3e; pece 3e, rece 3e
tekó 3m; glavó zTe, pojó 3m, slovó sTe

TI
tí Ie; ní, straní zTd
zaté Te; gorjé sTe, zamé Te

TITULIRATI
titulíram 1e; prebíram 1e
titulíral me; nabíral me

TLA
tál sRm; vál mIe

TO
zná to 3e+sTe; zláto pzTe

TOD
tód; drugód, kód, pót mIe, pót zIe

TOCITI
tóci 3e; móci 3e

TRAVA
travé zTm; glavé zTm

TRDO
trdó; nebó sIe

TROSITI
trósi 3e; nósi 3e

TRPLJENJE
trpljenja sRe; spénja 3e

TU
tú; domú

TVOJ
tvôja zIe; môja zIe
tvôjo zTe; môjo zTe, svôjo zTe
tvôje sIe; môje zIm

UBRATI
ubrála ze; postála ze

UGLADITI
uglájena zIe; rózica zIe

UHO
uhó sTe; biló se

UKLETI
uklét mIe; lét sRm

UMORITI
umoríla ze; zmotíla ze

UPIRATI
upíraj v2e; podíraj v2e

USAHNITI
usáhne 3e; oddáhne 3e

USTAVITI
ustávi 3e; právi 3e

UTRIPATI
utrípa 3e; razsípa 3e

VAL
vál mIe; skál zRm, tál sRm
valôvi mIm; glasôvi mIm
valôve mTm; sinôve mTm

VAS
vasí zRe; zazvoní 3e
vás zTe; cas mIe

VDATI
vdán mIe; poslán mIe, prikován mIe

VEDETI
vedó 3m; bó 3e, glasnó, takó

VEK
véke mTm; stéke zTm

VELETI
velíjo 3m; letíjo 3m
veléli mm; zéli mm

VELEVATI
veléva 3e; odméva 3e

VES
vso zTe; bó 3e, glavó zTe

VESEL
vesél pmIe; h'tél me, objél me

VESELO
vesélo; globélo zTe, pélo se

VESELOST
veselóst zIe; mladóst zIe

VEC
vec; prec

VIHAR
vihár mIe; nikdár, pozár mIe

VITI
víje 3e; bíje 3e
víla md; premotíla md

VISAVA
visáve zTm; dobráve zTe

VMES
vmés; rés

VODA
vôdi zMe; hôdi v2e
vodé zIm; srcé sIe
vodá zMm; srcá sRe

VODITELJ
vodítelja mId; rodítelja mId

VODITI
vódi 3e; hódi 3e
vôdi v2e; hôdi v2e
vôdil me; hôdil me

VOJSKOVATI
vojskoval me; nabral me

VPIHOVATI
vpihúj v2e; pogledúj v2e

VPRASATI
vprasála ze; jokála ze; stiskála md

VRACATI
vrácal me; plácal me

VRBAN
Vrbán mIe; dán mTe, strán zTe

VRELO
vrélih sMm; sivobélih pzMm

VRH
vrhôvi mIm; zvonôvi mIm

VRNITI
vnil me; obnil me

VROC
vróc pmIe; nóc zTe
vróca pzIe; deróca zIe
vróce; kóce mRe

VRTITI
vrtíl me; bíl me

VRSATI
vrsí 3e; stojí 3e
vrsé 3m; doné 3m, zvoné 3m

VRSETI
vrséli mm; skipéli mm

VSTATI
vstála ze; pognála ze

VZETI
vzél me; donél me, otél me, pél me, plél me, zapél me
vzéle zm; pléle zm

VZKIPETI
vzkipí 3e; krí zIe

ZABLESCATI
zablescé 3m; goré zTm

ZABUCATI
zabucálo se; zaigrálo se

ZADUSITI
zadusí 3e; dní mRm, pomladí 3e

ZAGNATI
zazene 3e; okléne 3e

ZAIGRATI
zaigrálo se; zabucálo se

ZAKAJ
zakáj; nazáj, ráj tIe

ZALJUBITI
zaljúbljena mId; mláda pmId

ZALUCITI
zalucíla ze; stopíla ze

ZAPETI
zapojó 3m; prinesó 3m
zapél me; vzél me

ZARDETI
zardéla zIe; preveséla pzIe

ZAROCITI
zarocéno zTe; zéno zTe

ZASNOVATI
zasnúje 3e; bojúje 3e

ZATONITI
zatonílo se; zbudílo se

ZAVEST
zavést zTe; bolést zIe

ZAVRSETI
zavrsélo se; grmélo se

ZAZVONITI
zazvoní 3e; vasí zRe

ZBADATI
zbáda 3e; náda zIe

ZBITI
zbíje 3e; razvíje 3e

ZBUDITI
zbudílo se; zatonílo se

ZDAJ
zdaj; nazáj

ZDAJ
zdaj, navdaj v2e

ZDIHOVATI
zdihováje; klicáje

ZDRDRATI
zdrdrál me; postál me

ZELEN
zelen pmIe; pokosen mIe; studen pmIe
zelene pmTm; studene pmTm

ZEMLJA
zemljó zTe; nebó sTe, tó zTe
zemljé zTm; poljé sTe

ZGODOVINA
zgodovíno zTe; domovíno zTe, rodbíno zTe

ZIBATI
zibále zm; klicále zm

ZLAT
zláto pzTe; zná to 3e+sTe
zlató psIe; nebó sIe

ZLATETI
zlatíjo 3m; blescíjo 3m

ZLATO
zlató sIe; pojó 3m
zlató sTe; peró sTe

ZLEGATI
zléga 3e; preséga 3e

ZLO
zlô sTe; stó I

ZMENITI
zmeníla md; hodíla md

ZMOTITI
zmotíla ze; umoríla ze

ZNATI
zná to 3e+sTe; zláto pzTe

ZORA
zôri zMe; gôri zMe

ZORETI
zoréla ze; cvetéla ze

ZVEDETI
zvé 3e; gorjé sTe

ZVITI
zvíje 3e; obsíje 3e

ZVON
zvonôvi mIm; vrhôvi mIm

ZVONITI
zvoníjo 3m; bobníjo 3m
zvoné 3m; goré zTm, vrsé 3m

ZALEVATI
zaléval me; prepéval me

ZALITI
zalílo se; morílo se

ZAR
zár mIe; már

ZE
zé; staré psTm

ZENA
zéno zTe; zarocéno zTe
zenó zTe; slovó sTe

ZETI
zéli mm; veléli mm

ZIVETI
ziví 3e; ocí zIm, sumí 3e

ZIVLJENJE
zivljenje sIe; mnenje sIe

ZIVO
zivó; hladnó

ZVRGOLETI
zvrgolé 3m; leté 3m

 BBert grafika