-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Povzetki
Jezik in slovstvo
Kazalo
Kazalo letnika
 


 -


France Zagar

Definiranje, klasificiranje in spoznavanje besedilnih vrst
Defining, Classifying and Learning About New Parts of Speech


 -
Slovenski sinopsis
 - English synopsis
 - English summary
 -

 
 - Slovenski sinopsis

Za definiranje, klasifikacijo in spoznavanje besedilnih vrst so poleg funkcijskih zvrsti pomembni tudi sporocevalski postopki. Ko jih predsolski otroci in solarji spoznavajo, osvajajo tudi besedilne vrste.

 -


 
 - English synopsis

Along with functional usages communicative procedures are important, too, in order to define, classify and learn about new parts of speech. When pre-school and school children learn about them, they at the same time also get acquainted with the various parts of speech.

 -


 
 - English summary

The article discusses various definitions and classifications of the parts of speech. The second part of the article unveils the author's criteria for an appropriate school classification, with regard to the communicative procedures and functional usages.

 - BBert grafika