-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Bibliografija
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -

Slovenistika v letu 1991
Bibliografski pregled

BIBLIOGRAFIJA

Flere Polona, Mojca Kaufman: Televizijske igre. 1958-1985. Lj., Slov. gled. in filmski muzej 1991. 68 str. (Slovenske igre in Scenariji. 5.)

Hafner, Jana: Bibliografija Franca Jakopina ob sedemdesetletnici. --- SR 39 (1991), 255-369.

Krapez, Vilma, Ljuba Vrabec: Tomaz Salamun. Ob petdesetletnici pesnikovega rojstva. (Bibliografija). --- Knjiznica 27 (1991), st. 4, 125-140.

Loboda, Matjaz: Lutkovne igre, prizori, priredbe za lutkovni oder in scenariji za lutkovne predstave. Lj., Slov. gled. in filmski muzej 1991. 77 str. (Slovenske igre in scenariji. 4. )

Munda, Joze: Bibliografija Janka Kosa. Ob stiridesetletnici. --- SR 39 (1991), 475-496.

Murn, Ante: Bibliografija radova Lojza Krakara. --- Zadarska revija 40 (1991), br. 1, 56-58.

Nidorfer, Mirko: Bibliografija Franca Miklosica. --- Miklosicev zbornik. Mb. 1991, 279-306.

Orozen, Martina, Biblkiografija Martine Oroznove ob stiridesetletnici. --- SR 39 (1991), 262-268.

Rotar, Janez: Bibliografija Janeza Rotarja ob sestdesetletnici. --- SR 39 (1991), 129-141.


JEZIKOSLOVJE IN LITERARNA ZGODOVINA

Fatur, Silvo: Tretji krog. --- Primorska srecanja 15 (1991), 545.
Napoved tretjih primorskih slovenisticnih dnevov.

Gadanyi, Karel: Vloga katedre za slovenski jezik in knjizevnost pri izobrazevanju narodnostnih uciteljev. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 33-35.

Giesmann, Gerhard: Nemska slovenistika in njene perspektive. Spraseval je Slavko Fras. --- NRazgl 40 (1991), 652.

Gruden, Ziva: Slovenscina proti toku. O dvojezicnem solskem srediscu v Spetru. --- Jadranski koledar 1991, 55-60.
Isto v: Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 198-207.

Jembrih, Alojz: Hrvatsko-slovenske knjizevnojezicne veze. Cakovec, Zrinski 1991. 401 str. (Biblioteka Znanstveno-popularna djela. 38.)

Orozen, Martina: Pozdravne besede. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 9-12.

Pogorelec, Breda: Sedemdeset let ljubljanske slavistike in slovenistike. --- Prav tam, 18-33.


JEZIKOSLOVJE

Anon.: Hisna in ledinska imena v Gorjah na Zilji. --- Letno porocilo Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence v Celovcu 1990/91, 97-100.

Benedik, Francka: Redukcija v skofjeloskem narecju. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 1441-146.

Bernjak, Elizabeta: Kontrastivna obravnava dvojezicnosti s posebnim poudarkom na slovensko-madzarsko dvojezicnost na narodnostno mesanem obmocju Prekmurja. --- Tri studije = Három tanulmány. Lendava 1991, 9-26.

--- Kontrastivno proucevanje madzarskih prevodov in slovenskih glagolskih predpon. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 587-592.

Bokal, Ljudmila: Starinske besede v Slovarju slovenskega knjiznega jezika. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 113-120.

Car, Janko: Analiza obmocij v besedilu in odkrivanje smisla. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 89-93

--- Jezikovna vzgoja v Blazetu in Nezici. --- 130 let visokega solstva v Mariboru. Mb.-Celje 1991, 359-365.

Cas, Tomaz: »Zascitna policija« --- pravo ime za milico? --- Pravna praksa 10 (1991), st. 13, 12.

Cernelic, Ivana: C;anek kot besedna vrsta v slovenskem knjiznem jeziku. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 73-85.

Cop, Dusan: Imenoslovje jeseniske obcine. --- Jeklo in ljudje. Jeseniski zbornik 6 (1991), 61-71.

--- Zgodovina imen: sedanjost in preteklost. --- Skaleras 2 (1991), 29-33.

Dembskij, Narcis: Slovensko-francoski slovar strojniskih in komplementarnih izrazov. Nadaljevanje iz prejsnje stevilke Mostov. --- Mostovi 25 (1991), st. 1, 45-55; st. 2, 32-44.
O-Z

Derganc, Aleksandra: Akademik Franc Jakopin - sedemdesetletnik. --- Glasnik SM 14 (1991), 37-38.

--- O (ne)stevnosti poimenovanj za zelenjavo, sadje in jagode v slovenscini in ruscini. --- SR 39 (1991), 277-283.

Embersic, Elizabeta: Madzarske besede v gornjejeseniskem narecju. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 111-120.

Faganel, Joze: Besedni slog v Romualdovem Skofjeloskem pasijonu. --- Razprave SAZU II. razred 14 (1991), 261-270.

Ferluga-Petronio, Fedora: Analisi comparativa dei nomi della gerarchia ecclesiastica in sloveno e croato. --- Linguistica 31 (1991), 401-419.

Furlan, Metka: Slovensko slima 'aulia, plouagne' (Alasia) in srbohrvasko slm (Zumberek) --- novo gradivo za slovensko-germansko izogloso *slím : *slma-. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 25-30.

Gadányi, Károly: Stanovlenie slovarnogo sostava slovenskogo literaturnogo jazyka v 30-80-e gody XIX veka. (K postanovke problemy.) --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 289-295.

Glozancev, Alenka: Enobesedna imena slovenskih podjetij. --- Lj., Institut za slovenski jezik Frana Ramovsa, ZRC SAZU 1991. 112 str.

--- Enobesedna imena zasebnih podjetij v naselju Nove Fuzine v Ljubljani. --- Jezikoslovni zapisi 1 (1991), 87-98.

Godini, Neva: Franulov Saggio grammaticale italiano-cragnolino iz leta 1811 in Vodnikov doprinos. --- Obdobje slov narodnega preporoda. Lj. 1991, 219-225.

Gradisnik, Janez: Najbolj pogostne napake v nasem izrazanju. --- Kopitarjevi studijski dnevi. I. Lj. 1991, 69-80.

--- Nas jezik potujcvavsi... --- Srce in oko 1991, 585-586.

--- Ni vsaka beseda dobra. --- Prav tam, 444-445.

Granda, Stane: Franc Miklosic v revolucionarnem letu 1948/49. --- Miklosicev zbornik. Mb. 1991, 87-97.

Gros, Jerneja, Ludvik Gyergyék, France Mihelic: Predstavitev samoglasniskih fonemov z znacilkami iz razvoja vzorcev govorjenih samoglasniskih fonemov v diskretno vrsto po Karhunenu in po Loeveju. --- Elektrotehniski vestnik 58 (1991), 88-92.

Hafner, Stanislav: Fran Miklosic v zivljenju in delu. --- Miklosicev zbornik. Mb. 1991, 9-44.

Horvat, Sonja: Mikrotopinimi na Vrheh in v dolini Rase. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 147-154.

--- O slovenski narecni leksikografiji. --- Celovski Zvon 9 (1991), st. 31, 84-87, st. 33, 82-84.

Jakopin, Franc: Delo Frana Ramovsa za Slovensko akademijo znanosti in umetnosti. (Referat na slavnostni skupscini SAZU ob stoletnici rojstva, 14. septembra 1990.) --- Jezikovni zapiski 1 (1991), 19-24.

--- Iz spominov na Rajka Nahtigala in Frana Ramovsa. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 9-18.

--- Miklosicev pomen v zgodovini slavistike. Ob stoletnici njegove smrti. --- JiS 36 (1990/91), 181-186.

--- Nekaj znacilnih priimkov okrog Slomskovega rojstnega kraja (po koledarjih Mohorjeve druzbe). --- 130 let visokega solstva v Mariboru. Mb.-Celje 1991, 299-304.

--- Slovenski knjizni jezik in njegov slovar (SSKJ 1-5). --- SSJLK 27 (1991), 47-57.

Jesensek, Marko: Deleznisko-delezijski skladi v Küzmicevem in Japljevem prevodu Nove zaveze. --- SR 39 (1991), 183-198.

--- Razlikovalni skladenjski vzorci vzhodnoslovenskega in osrednjeslovenskega knjizevnega jezika 18. stoletja. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 129-141.

--- Slovensko gradivo v Miklosicevi primerjalni skladnji. --- Miklosicev zbornik. Mb. 1991, 165-184.

Jug-Kranjec, Hermina: Trije nacini zgodovinske stilizacije v romanu Bogovec Jernej. --- SR 39 (1991), 85-100.

Karnicar, Ludvik: Obirsko narecje v luci graskega raziskovalnega projekta. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 96-109.

Keber, Janez: Jedrno besedisce za RBSJ. --- Racunalniska besedisca. Domzale 1991, 55-59.

--- (O)pehariti '(o)goljufati, (pre)varati (s pomocjo peharja)' in sinonimi. --- Jezikoslovni zapisi 1 (1991), 99-111.

--- Ziveti na koruzi. »Ziveti skupno zivljenje moskega in zenske brez zakonske zveze«. --- Koledar Druzbe sv. Mohorja v Celovcu 1991, 61-64.

Kocjan-Barle, Marta: Vaje iz pravopisa z resitvami. --- Mostovi 25 (1991), st. 1, 19-20.

Kocar, Tomaz: Gozd in drevje v krajevnih imenih na obmocju Ljubljane in okolice. --- Gozdarski vestnik 49 (1991), 102-105.

Korosec, Tomo: Casopisni naslovi glede na locila. (K stilni vlogi locil v casopisnih naslovih dnevnika Delo.) --- SR 39 (1991), 53-70.

--- Odraz sodobnih politicnih sporememb v jeziku slovenskega casopisja. --- SSJLK 27 (1991),, 99-108.

--- Vzorci porocevalskih stopenj. --- SR 39 (1991), 285-300.

Kotnik, Bertrand: Ta hisa je ... Zgodovina his juzne Koroske. --- Druzina in dom 42 (1991), st. 1, 12, st. 2, 12, st. 3, 12, st. 4, 12, st. 5, 12.
Sodrazeva-Zedras, Na gori-Rupertiberg, Potok pri Bilicovsu-Bach.

Kovacic, Irena: Jezikovne zvrsti in podnaslovno prevajanje. --- 15. prevajalski zbornik. V Lj. 1991, 20-27.

Kozar-Mukic, Marija: Jezik Slovencev v Taranyju (zupanija Somogy). --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 105-110.

--- Namen in pomen etnoloskega raziskovanja v Porabju. --- Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije 7. Lj. 1991, 71-76.
O stanju slovenscine v Porabju.

Kraut, Bojan: Ob izidu »Metodoloskega terminoloskega slovarja«. --- Strojniski vestnik 37 (1991), 39-40.

--- Vrtilna zmeda. --- Prav tam, 99.

Kronsteiner, Otto: Deutsche Namensformen (Exonyme) für Orte in Slowenien. --- Die slawischen Sprachen (Salzburg) 27 (1991), 197-198.

--- Die Slowenen - das zweisprachig(st)e Volk Europas. --- Prav tam, 165-180.
S 5 zvd.

--- Zweisprachigge Ortsnamen beiderseits der friulanisch-slowenischen Sprachgrenze. --- Prav tam, 189-190.

Krzisnik-Kolsek, Erika: Frazeologija v slovenskem casopisju 1991. --- SSJLK 27 (1991), 89-98.

Kunst Gnamus, Olga: Pisno sporocanje kot predmet mednarodnih primerjalnih raziskav. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 208-228.

--- Sporazumevanje med zeljo, resnico in ucinkom. Lj., Slovensko drustvo raziskovalcev solskega polja 1991. 188 str. (Studija solskega polja.)

--- Vljudnost in posrednost pri izrekanju zahtev. --- JiS 37 (1991/92), 9-12.

Kunzmann-Müller, Barbara: Arbeiten zur slovenischen Sprache im ausgehenden 18. Jh. und in der ersten Hälfte des 19. Jh. --- Anmerkungen und Versuch einer Einordnung. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 143-150.

--- Slovenische Konjunktionen in Adversativkonstruktionen. Erkundungen und Versuch einer Beschreibung. --- Juznoslovanski filolog 47 (1991), 161-176.

Lausegger, Herta: Sodobne govorne navade na sticiscu dveh jezikov na Koroskem. --- SSJLK 27 (1991), 71-87.

--- Sodobni trenutek slovenskih govorov na Koroskem. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 95-104.

Leder, Zvonka; Terminoloska prizadevanja na Slovenskem. --- Jezikoslovni zapisi 1 (1991), 155-171.

Leeming, Henry: Some textological and lexicological aspects of Fr. Hipolit's version of Komensky's Orbis sensualium pictus. --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991), 185-211.

Logar, Tine: pomen Frana Ramovsa za slovenistiko. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 13-17.

--- Razvoj slovenske dialektologije kot lingvisticne geografije po Franu Ramovsu. --- Prav tam, 75-78.

Majdic, viktor: Pogostejsi pravopisni primanjkljaji. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 48-60.

Markovec-Cerne, Jasna: Die Thema-Rhema-Gliederung in deutschen und slowenischen Texten. Die Thema-Rhema-Gielderung als Informations-gliederung eines Textes. Eine kontrastive Untersuchung. Frankfurt am Main [etc.], Peter Lang 1991. VVI, 333 str. (Werkstattreihe Deutsch als Fremdsprache. 32.)

Markic, Jasmina: Hacia un estudio aspectual contrastivo entre el esloveno y el espanol. --- Verba hispanica 1 (1991), 105-110.

Materic', Josip, Jürgen Peterman: Über die Radensarten in Franc Metelkos »Lehrgebäude der slovenische Sprache«. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 151-159.

Meckovskaja, Nina Borisovna: Slovenskij jazyk. Minsk, Univerzitetskaja 1991. 119 str. (Slavjanskie jazyki.)

Mercina, Marija: Slovenscina - moj tuji jezik. --- Prosvetni delavec 41 (1991), st. 13, 9.
Isto v: Primorska srecanja 15 (1991), 599-601.

Merku, Pavle: Krajevno imenoslovje na Trzaskem. Zgodovinska in metodoloska opazanja. --- Zgodovinski casopis 45 (1991), 565-580.

--- Percedo(1). --- Alpi Giulie (Trieste) 84 (1991),, N. 2, 109-112.

--- Svetniki v slovenskem imenoslovju. --- Mladika 35 (1991), st. 1-10, priloga (str. 101-132).
Pantaleon - Vitus.

Marse, Majda: Dvovidskost kot ena od znacilnosti vidskega sistema v jeziku slovenskih protestantskih piscev. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. lj. 1991, 110-128.

Mihelic, France: Akusticno foneticna pretvorba slovenskega govora z racunalnikom. --- Elektrotehniski vestnik 58 (1991), 303-320.

Mlakar, France: Koticek elektrotehnicnega izrazja X. Terminologija s podrocja elektromagnetne kompatibilnosti. --- Elektrotehniski vestnik 58 (1991), 130-131.

Moder, Janko: Jezikovni posnetki po srbohrvascini. --- Kopitarjevi studijski dnevi. I. Lj. 1991, 61-67.

--- Marsikateri romar ... --- Rodna gruda 38 (1991),, st. 11, 43. polozaj materinscine in galicijscine.

--- Materinscina - jezik zvestobe. --- Prav tam, st. 12, 43.

--- Slovenski pisatelji o materinscini. --- Prav tam, st. 1-9.

Molnár, Zoltán Miklós: A szlovén-magjar nyelvi kapcsolatok kérdésköréhez. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 1 (1991), 199-202.
K vprasanju slovensko-madzarskih jezikovnih zvez.

Muren, Hinko: Stevilo vrtljajev - vrtilna hitrost - vrtilna frekvenca? --- Strojniski vestnik 37 (1991), 97-98.

Narat-Srekl, Jozica: Samostalniske besednozvezne sopomenke v Dalmatinovi Bibliji. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 63-92.

Nartnik, Vlado: Da ta tri imena edin Bog. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 41-45.

--- Ob sedemdesetletnici akademika Franca Jakopina. --- JiS 37 (1991/92), 83-85.

--- Perecenje priimkov in imen v ljudskih pesmih o lambergarju. --- Slava 5 (1990/91), st. 2, 118-122.

--- podlaga in razseznosti ponavljanja predlogov. --- Prav tam, 95-102.

--- Poskus medmetne izpeljave naklonov in nacinov. --- Prav tam, 89-94.

Nezmah, Bernard: Preklinjanje po slovensko. --- Vesela znanost 1-2. Zbornik predavanj 1988/89 in 1989/90. Lj. 1991, 35-43.

Orel-Pogacnik, Irena: Ob sestdesetletnici prof. dr. Martine Orozen. --- JiS 37 (1991/92), 28-31.

--- Sopomenskost samostalnikov v starejsih slovenskih slovarjih. --- SR 39 (1991), 145-163.

Orozen, Martina: Fran Miklosic - raziskovalec slovanske obredne terminologije. --- MikloSicev zbornik. Mb. 1991, 137-163.

--- kopitarjeva slovenska slovnica. --- Kopitarjevi studijski dnevi I. Lj. 1991, 7-17.

--- Odmevi francoske revolucije v Vodnikovih Novicah (1797-1800). --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 195-208.

--- Teoreticni in prakticni jezikovni nazori Slomska. --- 130 let visokega solstva v Mariboru. Zbornik simpozija. Mb.-Celje 1991, 366-382.

--- Trajna aktualnost zgodovinskega in dialektoloskega raziskovanja slovenskega jezika. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 61-74.

--- Vodnikove »Lublanske novice« in Francozi. --- Kopitarjevi studijski dnevi I. Lj. 1991, 5-6.

Ozbolt, Martina: Prevajanje Dantejevih retoricnih figur. Retoricne figure v prvih petih spevih Dantejeve Bozanske komedije. Analiza izbranih primerov razhajanj med izvirnikom in prevodom. --- Primorska srecanja 15 (1991), 163-170.

Orzechowska, Hanna: Dwa warianty w jzyku Biblii Dalmatina i ich losy w sto pic'dziesiat lt póniej (Palmarium empyreum 1731). --- Wariancja w jzyku. III Opolskie spotkania jzykoznaacze Szczedrzyk, 10-11. 10.

Paternu, Boris: Jezik kot vprasanje svobode. --- Jezik in knjizevnost (Trst) 2 (1991), 7-14.

Pavlovec, Rajko: Geoloski terminoloski slovar. --- Rudarsko metalurski zbornik 38 (1991), 385-389.

Pejovic, Vera: Odnos do poezije je odnos do jezika. --- Fontana 1991, st. 17, 105.
O lektoriranju poezije.

Petaros, Robert: Slovensko narecjeslovje. Ob stoletnici Frana Ramovsa. --- Koledar Goriske Mohorjeve druzbe 1991, 105-109.

Pogacnik, Joze: Miklosic in ilirizem. --- Sodobnost 39 (1991), 932-944.

Pogacnik, Vladimir: Nodierovi pogledi na jezike Ilirije. --- Zgodovinski casopis 45 (1991), 363-368.

pogorelec, Breda: Retorika na Slovenskem nekdaj in danes (teze). --- SSJLK 27 (1991), 109-111.

--- Vloga oblike za razumevanje smisla v Cankarjevi prozi. --- JiS 36 (1990/91), 133-147.

Pohl, Heinz Dieter: Die Bedeutung des Slowenischen für die Dialektologie und Onomastik Kärntens (und Osttirols). --- Die slawischen Sprachen (Salzburg) 27 (1991), 147-163.

--- Nemsko-slovenski jezikovni stiki na Koroskem. --- Koledar Druzbe sv. Mohorja v Celovcu 1991, 57-58.

--- Zum amtlichen Gebrauch slowenischer Ortsnamen. Gedanken zu einer diesbezüglichen Publikation. --- Österreichische Namenforschung (Klagenfurt) 17 (1989), 73-80.
Izslo 1991. --- Ob: Peter Jordan, Möglichkeiten einer stärkeren Berücksichtigung sloweniscer Ortsnamen in den heutigen amtlichen topographischen Karten Österreichs. Wien 1988, 56 str., 5 zvd. (ÖAW, Institut für Kartographie, Berichte und Informationen, Nr. 6)

Praprotnik, Nada: Oselica ali travniska blestivka? (Razmisljanje o slovenskih rastlinskih imenih.) --- Proteus 53 (1990/91), 307-31)

Premk, Francka: Sloveno-Hebraica: eksoticna poimenovanja disav in dragocenih oblacil v najstarejsih slovenskih psalskih prevodih (Ps 45). --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 47-62.

Pretnar, Tone: Fran Miklosic kot prevajalec poljske poezije. --- JiS 37 (1991/92), 22-27.

Priestly, Tom: Zakaj se selscina tako hitro spreminja? --- Koledar Druzbe sv. Mohorja v Celovcu 1991, 65-68.

Prunc, Erich: Handkejev prevod Lipusevega romana »Zmote dijaka Tjaza«. --- SSJLK 27 (1991), 149-168.

Puconja, Miran: Vzhodna Stajerska v luci panonskih kontroverz. --- Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije 7. Lj. 1991, 77-83.
Predvsem o (knjiznem) jeziku.

Puhar, Joze: Merilna napaka --- merilni pospesek. --- Strojniski vestnik 37 (1991), 40.

Rajh, Bernard: Slovenski knjizni jezik in Fran Miklosic. --- Miklosicev zbornik. Mb. 1991, 213-222.

Rode, Matej: Narecje kot prevajalski problem. --- 15. prevajalski zbornik. V Lj. 1991, 28-31.

--- Valentin Vodnik in prevajanje. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 311-317.

Rotar, Janez: Iz korespondence Frana Ramovsa z Vatroslavom Jagic'em in Aleksandrom Belic'em. --- Komparativno proucevanje jugoslovenskih knjizevnosti. Zbornik IV. Zgb 1991, 215-233.

--- Najstarejsi domaci zapis imena dezele Kranjske. --- Zgodovinski casopis 45 (1991), 357-361.

Seher, A.: Nekateri jezikovni problemi s podrocja montanisticnih dejavnosti. Rudarsko-metalurski zbornik 38 (1991), 141-149.

Simoniti, Barbara: Guliverjeva potovanja v prevodu Izidorja Cankarja. --- SR 39 (1991), 327-345.

Skubic, Mitja: Interferenza sintattiche di origine romanza nelle parlate slovene occidentali: la strutturazione del sintagma aggettivale, della frase, del periodo. --- Linguistica 31 (1991), 361-365.

--- Romanstvo in slovenstvo na Goriskem. Medsebojna jezikovna sovplivanja. --- Primorska srecanja 15 (1991), 171-174.

Slovar slovenskega knjiznega jezika. Izdala SAZU, ZRC SAZU, Institut za slovenski jezik. Knj. 5. T-Z. Dodatki A-S. Lj., SAZU 1991. 1051 str.

Snoj, Marko: Nekaj pripomb k izvoru slovanskih glagolov skociti, skakati in kaciti. Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 31-40.

Stariha, Karmen: Igra jezika v dramatiki Petra Handkeja in Milana Jesiha. --- Sodobnost 39 (1991), 1174-1189.

Stenwijk, Han: Analogiceskie razvitija akcentnogo tipa góra, gor v slovenskih dialektah. --- Slavica Tartuensia 3 (= Ucenye zapiski Tartuskogo universiteta 932). Tartu 1991, 32-47.

Stone, Gerald: Slovenski jezik v Valvazorjevi Slavi vojvodine Kranjske. --- Valvazorjev zbornik. Lj. 1990, 232-238.

Sturm-Schnabl, Katja: Sedemdesetletnica Miklosicevega rojstva v odbranih pismih. --- Miklosicev zbornik. Mb. 1991, 99-129.

Svetina, Janez: Problemi ob prevajanju del indijske duhovne filozofije v slovenscino. --- 15. prevajalski zbornik. V Lj. 1991, 105-114.

Salej, Stefan Bogdan: Govorite slovensko? Zakaj pa ne! Nekaj razmisljanj in izkusenj o poucevanju slovenscine v mesanih druzinah, zunaj slovenskega okolja. Poucevanju slovenscine dati vsaj tako veljavo kot ucenju tujih jezikov v Sloveniji. --- Rodna gruda 38 (1991), st. 4, 34-35.

Sivic-Dular, Alenka: Miklosic in slovenska etimologija. --- SSJLK 27 (1991), 29-45.

Serlak, Vladimir: Nekaj terminoloskih drobcev. --- Pravna praksa 10 (1991), st. 18, 16; st. 20, 18.

Sumi, Nada: Jezik umetnosti zivljenja. --- Gledaliski list SNG Drama
V Partljicevi drami Kakor pecat na srce.

Tasso-Jazbizs, Ariella, Paolo Parovel: O starodavnosti slovenske naselitve med Trstom in Koprom. --- Jadranski koledar 1991, 103-110.

Tavzes, Cvetana: Uporabljeni izrazi. --- Racunalniska besedisca. Domzale 1991, 85-87.

Tokarz, Emil: Kriza zavesti ali jezika? (na slovenskem gradivu). --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 71-75.

Toporisic, Joze: Besedotvorno solanje. --- SR 39 (1991), 215-113 ?????.
Glej A. Vidovic-Muha, prav tam 101-113.

--- Breznik-Ramovsev Slovenski pravopis. --- SR 39 (1991), 115-126.
Isto v: Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 34-47.

--- Clenki in njihovi stavcni ustrezniki. --- SSJLK 27 (1991), 3-16.

--- Druzabnost slovenskega jezika. Sociolingvisticna razpravljanja. Lj., DZS 1991. 495 str.

--- Franc Miklosic (1813-1891). --- Dom in svet. Zbornik IV. Mb. 1991, 136-144.

--- Jezikoslovna teorija Matija Copa v slovenski abecedni vojni. --- SR 39 (1991), 455-474.

--- Pogovor urednistva Zdravstvenega vestnika z Jozetom Toporisicem. (Pogovor je vodil Joze Drinovec.) - Zdravstveni vestnik 60 (1991), 438-443.

--- Pomenske skupine samostalniskih zlozenk. --- SR 39 (1991), 301-316.

--- Stoletnica smrti nasega najvecjega jezikoslovca. --- Mohorjev koledar 1991, 142-144.

--- Zadnjih 20 let slovenskega jezikoslovja. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 19-31.

Torkar, Silvo: Nekaj opazk k osvetlitvi cerkljansko-tolminskega besedisca v SSKJ. --- Jezikovni zapisi 1 (1991), 173-179.

Trstenjak, Anton: Fran Miklosic v rokopisih. --- Miklosicev zbornik. Mb. 1991, 127-131.

Urednistvo: O izrazih »specificen« in »vrtilna frekvenca«. --- Strojniski vestnik 37 (1991), 208.

Varga, József: A Muravidéki zsemélynevek vizsgálata. --- Tri studije = Három tanulmány. Lendava 1991, 27-40.
Raziskava osebnih imen v Prekmurju.

--- Az anyanyelv (magyar, szlovén) használatának alakulása a vegyes házasságokban. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 173-191.
Variacije uporabe maternega jezika (madzarsko, slovensko) v mesanih zakonih.

Vascotto, Patrizia: Interference med slovenscino in italijanscino na kulturni, solski in leksikalni ravni. --- Jezik in knjizevnost (Trst) 2 (1991), 53-61.

Verbovsek, Leopold: Vladajoci v slovenscini. --- Koledar Druzbe sv. Mohorja v Celovcu 1991, 59-61.
O besedah za vladarke v slovenscIni.

Vezovisek, Branko: Slovenski pravniski jezik v devetnajstem stoletju. --- Pravna praksa 10 (1991), st. 5, 17.

Vidau, Pavel: Vas Bani --- ljudsko Bane. Hisna, ledinska imena in se kaj. --- Koledar Goriske Mohorjeve druzbe 1991, 68-73.

Vidovic-Muha, Ada: Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji. --- SR 39 (1991), 101-113.
Glej J. Toporisic, SR 38 (1990), 421-440.

--- Nekaj temeljnih prvin za »besedotvorno solanje«. --- SR 39 (1991), 317-326.
Glej J. Toporisic, prav tam 215-237.

--- Nekatera aktualna vprasanja slovenske jezikovne kulture. --- SSJLK (1991), 17-27.

--- Skladenjska zgradba besede. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 7-12.

--- Typologia sowotwórczych transformacji zwizków wyrazowych. --- Wariancja w jzyku. III Opolskie spotkania jzykoznawcze Szczedrzyk, 10-11. 10. 1989 r. Opole 1991, 183-193.

Vlahovic, Maja: Modeli transpozicije dvojine (na primeru prevodenja sa slovenackog na srpskohrvatski). --- Naucni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopstenja. 20/2. Bgd 1991, 311-315.

Weiss, Peter: Zasnova novega odzadnjega slovarja slovenskega jezika. --- Jezikoslovni zapiski 1 (1991), 121-139.

Wraber, Tone: Nekaj botanikovih pripomb k poskusnem snopicu Gozdarskega slovarja. --- Gozdarski vestnik 49 (1991), 376.

Zakrajsek, Katjusa: O slovenackoj leksici bez ekvivalenta u srpskohrvatskom jeziku i nekim modelima njene transpozicije. --- Naucni sastanak slavista u Vukove dane. Referati i saopstenja. 20/2. Bgd 1991, 303-310.

Zorko, Zinka: Govor Ponikve in dialektizmi v Slomskovem delu Blaze in Nezica v nedeljski soli. --- 130 let visokega solstva v Mariboru. Zbornik simpozija. Mb.-Celje 1991, 339-348.

--- Kontrastivni vidiki dialektoloskega raziskovanja. (Prekmursko porabsko narecje.) --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 79-95.

--- Medjezikovni vplivi v lendavskem kotu. --- SSJLK 27 (1991),, 59-69.

--- Oblikoslovje Ojstrice nad Dravogradom (z glasoslovnim orisom). --- SR 39 (1991), 15-28.

--- Vzhodni kaloski govori. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 51-69.

Zuanella, Bozo: Slovenski priimki v obcini Svet Lenart. --- Dom (Cedad) 26 (1991), st. 1-22.

Zagar, Igor Z.: Argumentacija v jeziku proti argumentaciji z jezikom. --- Anthropos 1991, st. 4/5, 172-185.


LITERARNA ZGODOVINA

Bacer, Karel: Iz dolenjske preteklosti. Literarnozgodovinski in etnoloski zapiski. Novo Mesto, Dolenjska zalozba 1991.
Str. 97-101: Vinko Blatnik, Profesor Karel Bacer; str. 97-101: Natasa Petrov, Bibliografija Karla Bacerja.

Bajt, Drago: Slovene short prose of the last twenty years. --- Litterae slovenicae 1 (1991), 211, 216.

Bernik, France: Di Evolutionsproblematik in der slovenischen Kriegsprosa (mit besonderer Hervorhebung von E. Kocbeks Novellensamlung). --- Münchner Zeitschrift für Balkankunde 7/8 (1991), 97-112.

--- Muzikalnost v slovenski poeziji 19. stoletja. --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991), 5-21.

--- Slovenska moderna v »horizontu pricakovanja«. --- SR (1991), 439-453.

Bjelcevic', Ales literarna veda, teorija poema in umetna inteligenca. Danasnji pomen knjige Denisa poniza Slovenski jezik, literatura in racunalniki. --- SR 39 (1991), 165-181.

Bobrownicka, Maria: Napoleonov mit v poljski in slovenski knjizevnosti. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 99-106.

Bogataj-Gradisnik, Katarina: konvencije grozljive literature v slovenski pripovedni prozi. --- V: K. Bogataj-Gradisnik: Grozljivi roman. Lj. 1991, 132-160.

Bonazza, Sergio: Prisotnost italijanske kulture na Slovenskem konec 18. in v zacetku 19. stoletja. --- SR 39 (1991), 347-353.

Bratuz, Lojzka: Slovenski rokopisi iz 18. stoletja. --- Jezik in knjizevnost (Trst) 2 (1991), 15-19.

Darasz, Zdzisaw: V iskanju identitete. Iz obravnave zgodnje faze razvojnega procesa slovenske vede o knjizevnosti. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 13-18.

Detela, Lev: Pregled slovenske zdomske knjizevnosti. --- NRazgl 40 (1991), 485-487.

--- Znacilnosti slovenskega zdomskega literarnega ustvarjanja. --- Slovenski koledar 1991, 128-133.

Doncsecz, Ibolya: Miklova Zala v pismenstvu porabskih Slovencev. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 285-288.

Festival umetniske ustvarjalnosti za mlade »Kurircek« (28; 1990; Maribor): Sodobna mladinska dramatika. Ur. Joze Filo. Mb., »Kurircek« 1991. 88 str.

Gabric, Ales: Med eno in drugo Sodobnostjo. --- Sodobnost 39 (1991), 100-109.

Gállos, Orsolya: Nekatere znacilnosti slovenskega romana v 70-ih letih. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 223-226.

Giesemann, Gerhard: Dostojevskij im Umfeld des slovenischen Expressionismus. --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991), 93-106.

--- Funktion und Funktionieren von Theater/Drama in der slovenischen Literatur anfang des 19. Jahrhunderts. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 75-85.

--- novejsi pogledi na slovensko knjizevnost. Lj., Slovenska matica 1991. 234 str. (Razprave in eseji. 34.)

Glazer Alenka: Slovenska mladinska poezija od Slomska do Zupancica. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 186-197.

--- Slovenska otroska pesem v 19. stoletju. --- Otrok in knjiga 31 (1991), 43-51.

Glusic, Helga: Slovenski sodobni roman zunaj maticne Slovenije. --- SSJLK 27 (1991), 115-122.

--- Zenska med izpovedjo in umetnisko kreacijo. Mladje 1991, st. 71, 56-61.

Golubovic', Vida: Slovenskij avangardizm i russkij avangardizm. --- Russian literature (Amsterdam) 29 (1991), Nr. 1, 67-78.

Gradisnik, Janez: Predvojna Sodobnost - liberalna revija? --- Sodobnost 39 (1991), 546-548.
Ob: J. Prunk, Sodobnost 1990, 866-869, in A. Gabric, Sodobnost 1991, 100-109.

Grafenauer, Bogo: Nekaj opomb k »Zadnjemu srecanju« s Tarasom Kermaunerjem. --- Glasnik SM 14 (1991), 21-33.

Grafenauer, Niko: Sodobna slovenmska poezija za otroke. --- Otrok in knjiga 31 (1991), 67-71.

Grdina, Igor: kulturni utrip na Kranjskem med Trubarjem in Pohlinom. --- Tretji dan 20 (1991), st. 5, 29.

--- Poezija slovenskega zdomstva 1945-1965. (Razmere, temelji, usmeritve.) --- Celjski zbornik 1991. Celje 1991, 157-184.

Hederlap. Maja: Slovenische Literatur in Kärnten. Über die Suche nach dem dritten Weg. --- Komparatistik als Dialog. Literatur und interkulturelle Bezihungen in der Alpen-Adria-Region und in der Schweiz. Frankfurt/Main [etc.] 1991, 11-18.

Hladnik, Miran: Kmecka povest danes. --- SSJLK 27 (1991), 137-147.

--- povest. Lj., DZS 1991. 95 str. (Literarni leksikon. 36.)
Predvsem poglavji II. Slovenske razlage povesti in III. Razvoj povestnih form na Slovenskem.

--- Slovenska povest v mednarodnem kontekstu. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 241-246.

Jevnikar, Martin: Zamejska in zdomska literatura. --- Mladika (Trst) 35 (1991), 50-54, 84-86, 111-112, 136-st. 7 ov. III, 164, 191-194, 218.

Just, Franci: Nekatere poti slovenske poezije 80. let k tradicionalnim verznim, kiticnim in pesemskim oblikam. --- Mentor 12 (1991),, 219-224.

Juvan, Marko: Literarni kanon. --- Literatura 3 (1991), st. 3, 116-135.

--- Uvod v medbesedilno branje (pesmi). --- JiS 37 (1991/92), 53-61.

Kalin, Monika: motiv drevesa v poeziji avtorjev Pesmi stirih. --- JiS 36 (1990/91), 211-219.

Kermauner, Taras: Dokumenti, spomini in komentarji. --- 20000 1991, st. 56/57/58, 193-255.
Tudi o povojni slov. knjizevnosti in lit. revijah.

--- Poezija slovenskega zahoda. 2. del. Mb., Obzorja 1991. 292 str.

--- Ubiti se in biti kakor Bog. --- Nova revija 10 (1991), st. 105/106, 95-138.
O povojni slov. dramatiki. --- Odlomek iz daljse studije.

Kmecl, Matjaz: Cerkev in slovstvo. --- Zgodovina Cerkve na Slovenskem. Celje 1991, 377-392.

--- Slovenska knjizevnost neposredno po zadnji vojni. --- SSJLK 27 (1991), 123-135.

Komel, Mateja: Tuji horizonti krizarske misli. --- JiS 36 (1990/91), 187-195.

Koren, Evald: O prevajanju pesniskih podob. --- SSJLK 27 (1991), 179-195.

Kos, Janko: Ep in roman na Slovenskem. --- SR 39 (1991), 371-389.

--- Problem casa v slovenski liriki. --- SR 39 (1991), 1-14.

--- Razvojni premiki v slovenski literarni vedi. --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991),, 23-43.

--- Teze o slovenskem romanu. --- Literatura 3 (1991), st. 13, 47-50.

Kosuta, Miran: Bíoi parálleloi. Über das Verhältnis zwischen der neueren italianischen und slowenischen Literatur in Italien. --- Komparatistik als Dialog. Literatur und interkulturelle Bezichungen in der Alpen-Adria-Region und in der Scweiz. Frankfurt/Main [etc.] 1991, 121-137.

--- Krpanova sol. Nadaljevanje iz prejsnje stevilke in konec. --- Mladje 1991, st. 70, 53-60.
Slov.-italijanski knjizevni stiki.

--- Krpanova sol. Slovensko-italijanski in obratni literarni odnosi. --- Jezik in knjizevnost (Trst) 2 (1991), 33-52.

Lausegger, Herta: Korosko bukovnistvo v povezavi s folkloristiko. --- Koledar Druzbe sv. Mohorja v Celovcu 1991, 103-109.

Lukács, István: Recepcija madzarske knjizevnosti v Sloveniji v 20. stoletju. --- SR 39 (1991), 71-83.

--- Slovenske usporednice Balada Petrice Kerempuha Miroslava Krleze. Sinteza in paradigma. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 227-232.

Moravec, Dusan: Schwentner in slovenska moderna. --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991), 139-144.

Nartnik, Vlado: K izvoru in razvoju povedke Zlatorog. --- Nova revija 10 (1991), st. 105/106, 151-158.

--- Od Desete hcere do Kralja Matjaza. --- Slava 5 (1990/91), st. 2, 123-129.

--- Zvezdne poti. Poskusi novega branja slovenskih ljudskih pesmi. Kranj. Samozalozba 1991. 67 str.

Novak-popov, Irena: Slovenska zenska lirika in mesto Ljubke Sorli v njej. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 175-185.

Osolnik, Vladimir: Kosovo in Slovenci. --- Komparativno proucevanje jugoslavenskih knjizevnosti. Zbornik IV. Zgb 1991, 297-309.

Paternu, Boris: Francoska revolucija in slovenska literatura. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 51-74.

--- Jezikovna misel v slovenski knjizevnosti. --- SR 39 (1991),, 421-437.
Nemski prevod Der Sprachgedanke in der slovenischen Literatur v Münchner Zeitschrift für Balkankunde 7/8 (1991), 11-43.

--- Od Prometeja h Kristusu (v slovenski poetoloski misli 19. stoletja). --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991), 45-54.

--- Vprasanje zavrtosti in prostosti v slovenski knjizevnosti na Koroskem. --- Sodobnost 39 (1991), 1-74.

Pavlic, Irena: Petröfi in Slovenci. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 219-221.

Percic, Tone: Dante pri Slovencih v obdobju pozne romantike in realizma. --- Primorska srecanja 15 (1991), 727-734.

--- Recepcija Danteja v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem. --- SR 39 (1991), 29-52.

Petric, Jerneja: Resnicna zgodba nekega zivljenja ali roman. »V mocvirju velemesta« neznane pisateljice L. G. --- Slovenski koledar 1991, 181-183.

Pirjevec, Marija: Nekatere tipoloske lastnosti slovenske knjizevnosti v Trstu. --- Sodobnost 39 (1991), 1069-1075.

Pibernik, France: Slovenski dunajski krog 1941-1945. Lj., CZ 1991.

Pogacnik, Joze: Entstehungstendenzen des älteren slovenischen Schrifttums. (Essay Über die beschleunigte Literaturentwicklung.) --- Münchner Zeitschrift für Balkankunde 7/8 (1991),, 45-54.

--- Fenotip slovenstva u hrvatskoj knjizevnosti. --- Komparativno proucevanje jugoslavenskih knjizevnosti. Zbornik IV. Zgrb 1991, 173-196.

--- Knjizevnozgodovinske dolocnice Stiskega rokopisa. --- JiS 37 (1991/92), 45-52.

--- pojem naroda v slovenskem razsvetljenstvu. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 87-79.

Poniz, Denis: Slovenska literatura v sluzbi ideologije --- izbrani primeri iz solskih beril. --- Vzgoja v javni soli. Zbornik tekstov. Lj. 1991, 50-58.

Saksida Igor: Nekaj vprasanj iz teorije mladinske knjizevnosti. --- Otrok in knjiga 31 (1991), 23-42.
Se bo nadaljevalo.

--- Verzno neujemanje - opredelitev pojava in njegovega ucinka. --- JiS 36 (1990/91), 196-210.

Scherber, Peter: Razsvetljenstvo, preporod, predromantika, tokovi in razlage pri formiranju slovenske nacionalne kulture. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 39-49.

Skaza, Aleksander: Literarne vede in raziskovalna dejavnost na Filozofski fakulteti Univerza v Ljubljani. --- JiS 37 (1991/92), 3-8.

Die slowenische literatur in Kärnten. Ein Lexikon. Mit Beiträgen von Matjaz Kmecl, Franc Zadravec, Boris Paternu, France Bernik. Vorwort von Klaus Amann. Klagenfurt/Celovec, Drava 1991. 191 str.
Vsebina: M. Kmecl, Die slowenische Literatur in Kärnten - eni einfürender Überblick; F. Zadravec, Die slowenische Gegenwartsliteratur in Kärnten - Anklage und Widerstand; B. Paternu, Hemmung ung Freiheit in der slowenischen Literatur in Kärnten; F. Bernik, Die Stellung der sloweniscen Literatur in Österreich und Italien.

Smolej, Tone: Grski mit in slovenska dramatika. --- JiS 37 (1991/92), 91-95.

Stanonik, Marija: Slovstvena folklora v zavesti slovenskega razsvetljenstva. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 113-139.

Stoka, Tea: Topographie der slowenischen Poesie der achtziger Jahre. --- Le livre slovene 1991, 3-16.

T. Q.: Nase stare piesmi. --- Dom (Cedad) 26 (1991), st. 1, st. 6-10, st. 13-22.

Toporisic, Tomaz: Slovenska literatura osemdesetih let? = Die slowenische Literatur der achtziger Jahre?. --- Hitra cesta, dolga luc = Schnellstrasse, Fernlicht. Lj.; Graz-Wien 1991, 116-137.
Str. 138-141: Bibliografije = Bio- bibliographien. --- Vzporedno slovensko in nemsko besedilo.

Virk, Tomo: Die junge slowenische Prosa. (Die postmodernistische Kurzprosa der achtziger Jahre.) --- Le livre slovene 1991, 37-50.

--- From literature to literature. --- Litterae slovenicae 1 (1991), 202-210.
Slov. proza 1970-1990.

--- postmoderna in »mlada slovenska proza«. Mb., Obzorja 1991. 102 str. (Znamenja. 110.)

Zadravec, Franc: Slovenski generacijski romani. --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991), 55-67.

--- Slovenski roman danes. --- SR 39 (1991), 391-412.

--- Zavest o romanu in njegova »prva oseba« v danasnji slovenski literaturi. --- Literatura 3 (1991),, st. 13, 51-56.
Srbohrvaski prevod Svijest o romanu i njegovo »prvo lice« u danasnjoj slovenackoj knjizevnosti v Godisnjak Instituta za knjizevnost 20, Sarajevo 1991, 301-310.

Zorn Aleksander: The heady times of boundless literature. --- Litterae slovenicae 1 (1991), 187-201.
Slov. mlada proza.

Zvonar, Ivan: Paralele i prozimanje u usmenom knjizevnom stvaralastvu sjeverozapadne Hrvatske i sjeveroistocne Slovenije. (Nacrt za studiju.) --- Vzporednice slovenske in hrvaske etnologije 7. Lj. 1991, 85-97.

Zagar, Mateo: Knjizevni jug i slovenska knjizevnost. --- Komparativno proucavanje jugoslavenskih knjizevnosti. Zbornik IV. Zgb 1991, 311-321.


ADAMIC LOUIS

Glavan, Mihael: Adamiceva literarna in duhovna usoda. Mali esej ob 40-letnici smrti Louisa Adamica (1898-1951). --- Rast 2 (1991), 385-391.

Kuhar, Lovro - Prezihov Voranc: Pismo Louisu Aadamicu. --- Srce in oko 1991, 801-9=802.
Z dne 15. 5. 1935.

Kuzmic, Mihael: Nekaj korespondence med Louisom Aadamicem in Jozetom Hihelicem. --- Slovenski koledar 1992, 196-200.


ALESOVEC JAKOB

Jencic, Lucka: pozabljeni Jakob Alesevec. --- V: J. Alesovec: Ljubljanski misteriji. Roman. Celovec 1991, 123-129.

Lah-Andrijan: Pripovednik in humorist Jakob Alesovec. --- Srce in oko 1991, 45-47.
Isto v: Kopitarjevi studijski dnevi. I. 1991, 41-46.


ASKERC ANTON

Askerc, Anton: Zbrano delo. Sesta knjiga. Nezbrane in neobjavljene pesmi. Prepesnitve. Drame. Besedilo ur. in opombe napis. Vlado Novak. Lj., DZS 1991. 490 str. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. 167.)


BAGÁRY JOZEF

Smej, Joze: Prekmurski pisatelj Jozef Bagáry in jubilej martjanske cerkve. --- Stopinje 1991, 104-107.


BALANTIC FRANCE

Kermauner, Taras: Ogenj, ki preciscuje. Razprava o Balanticevi poeziji, umesceni v kontekst nekaterih drugih poezij, Borove, Brejceve, Beliciceve, Salijeve - s posebnim ozirom na razmerje teh poezij do Boga. Celje, Mohorjeva druzba 1991. 190 str.

Kostnapfel, Marija: France Balantic, Ein Beitrag zur modern slowenischen Dichtung. München, Trofenik 1991. 155 str. (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen. 22.)
Str. 135-151: Bibliographie.

Pibernik, France: France Balantic in njegovo delo. --- V: F. Balantic: Tihi glas piscali. Celje 1991, 135-139.

Trobevsek, Marko: Ples zelja med zublji in odpovedjo. O posebnostih v eroticni izpovedi Franceta Balantica. --- SR 39 (1991), 199-214.


BARTOL VLADIMIR

Kosuta, Miran: Usoda zmaja. Ob svetovnem uspehu Bartolovega Alamuta. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. lj. 1991, 156-163.

Pogledi na Bartola. Ur. Igor Bratoz. Lj., revija Literatura 1991. 142 str. (Zbirka Novi pristopi.)
Vsebina: Janko Kos, Tezave z Bartolom; Irena Novak-Popov, Citat perzijske knjizevnosti v Bartolovem romanu Alamut; Tomo Virk, Lik Klementa Juga v delu Vladimira Bartola; Drago Bajt, problem Bartolove esejistike; Boris Paternu, Vprasanje recepcije Bartolovega Alamuta; Marko Juvan, Alamut - enciklopedicni roman; Helga Glusic, Literarna oseba kot osrednji pripovedni element v Bartolovi in Zupanovi prozi; Tone Persak, Fenomenalnost fenomena »Vladimir Bartol«; Lado Kralj, Bartol - Mrzel - Grum.


BELICIC VINKO

Pavcek, Tone: Pesnik dveh pokrajin in ene poezije. --- V: V. Belicic: Izbrane pesmi. Trst 1991, 87-98.
Str. 101-102: Zivljenje in delo Vinka Belicica.


BOJETU BERTA

Bojetu, Berta: V tem norem svetu kupujem vedno znova iluzije. pogovor s pesnico in gledalisko igralko Berto Bojetu. Z njo se je pogovarjala Alenka Zor-Simoniti. --- Mentor 12 (1991), 126-129.

Borovnik, Silvija: Zenske letijo v nebo. Ob romanu Berto Bojetu Filio ni doma. --- Literatura 3 (1991), st. 13, 59-61.


BOROVNIK SILVIJA

Benhart, Frantisek: Slovensko-ceski popon ali Petkrat o zenski literaturi. --- Sodobnost 39 (1991), 540-545.
O slovenskih (Katarina Marincic, Tereza; Marjeta Novak, Posebne neznosti; Silvija Borovnik, Strasljivke) in ceskih avtoricah.


BREJC TOMAZ

Gedrih, Igor: Temni modernizem Tomaza Brajca. --- Sodobnost 39 (1991), 966-970.


BRENK KRISTINA

Brenk, Kristina: Kruh upanja. --- Prosvetni delavec 41 (1991), st. 16, 7.
Intervju ob 80-letnici.


BUDAL ANDREJ

Kocijan, Gregor: pripovednistvo Andreja Budala. --- JiS 36 (1990/91), 97-104.
Isto v: Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana RamovSa. Lj. 1991, 164-174.


CANKAR IVAN

Kermauner, Taras: Leon XIII. med Marxom, Cankarjem in Medvedom. --- Za boljsi druzbeni red. Lj. 1991, 174-194.

Cankar, Ivan: Na klancu. Spremna besedila napisal Peter Kolsek. Lj., DZS 1991, 178 str. (Zbirka Klasje. Letn. I.)

Str. 6-25: Kronoloski pregled Cankarjevega zivljenja in dela; Ivan Cankar in njegov cas (preglednica); Uvodne opombe; Bibliografija. Nartnik, Vlado: Ivan Cankar in Ilirija. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 285-290.

Stranj, Pavel: Ivan Cankar v Trstu. --- Mladje 1991, st. 71, 85-95.

Zadravec, Franc: Cankarjeva ironija. Murska Sobota, pomurska zalozba; Lj., ZIFF 1991. 305 str. (Domaca knjizevnost.)


CERAR FRANC

Cerar, Franc: S partizanom in jezuitom nekoliko drugace. pol ure s p. Francem Cerarjem pri Sv. Magdaleni v Mariboru, potem pa »izmenjava pisem«. [Spraseval] Stefan Kalisnik. --- NRazgl 40 (1991), 290-291, 300.


CIGLER JANEZ

Kmecl, Matjaz: Pisatelj Srece v nesreci. Zivljenjepis Janeza Ciglerja. --- V: J. Cigler: Sreca v nesreci. Lj. 1991, 85-98.


CERTOV JOZICA

Poniz, Denis: Jozica Certov in Jani Oswald. (Poskus umestitve v prostor sodobne slovenske lirike.) --- Sodobnost 39 (1991), 309-316.


COP MATIJA

Pirjevec, Marija: Dante - Schelling - Cpo. --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991), 213-220.


DEBELJAK TINE

Domovina in svet. Zbornik referatov s simpozija o dr. Tinetu Debeljaku. [Avtorji] Tine Debeljak ml., [itd.]. Lj., Karantanija 1991. 219 str.
Vsabina: Tine Debeljak ml., Moj oce in Skofja Loka; Helga Glusic, Tine Debeljak kot literarni zgodovinar; Ladislav Lencek, Dr. Tine Dbeeljak kot kulturni delavec v zdomstvu; Alojz Rebula, Tine Debeljak prevajalec Danteja; France Pibernik, Retrospektiva Debeljakovega zgodnjega pesnistva; Irene Mislej, Likovna oprema Debeljakovih del - Bara Remec; Marko Jensterle, Tine Debeljak in Edvard Kocbek, dve razlicni zrtvi revolucije; Vilko Novak, Moje sodelovanje s Tinetom Debeljakom; Stanko Janezic, Moja srecanja z Domom in svetom in s Tinetom Debeljakom; France Planina, Pismo zborovalcem na simpoziju o dr. Tinetu Debeljaku; Taras Kermauner, Od svete - katoliske in slovenske - vojne k masi zadusnici za vse ljudi.

Glusic, Helga: Tine Debeljak kot literarni zgodovinar. --- JiS 36 (1990/91), 110-113.

Jensterle, Marko: Tine Debeljak in Edvard Kocbek, dve razlicni zrtvi revolucije. --- Nova revija 10 (1991), st. 108, 609-620.

Papez, France: Tine Debeljak (1902-1989). --- Dom in svet. Zbornik IV Mb. 1991, 151-155.


DEKLEVA MILAN

Dekleva, Milan: Smo mreza, ki lovi jezike, in antena, ki jih oddaja. Pogovarjal se je Tadej Cater. --- Literatura 3 (1991), st. 14, 36-43.


DETELA LEV

Virk, Tomo: Zgodnja proza Leva Detele. --- V: L. Detela: Poslednja gora. Izbrana dela I. Lj. 1991, 207-217.


ELSNER GROSELJ MARKO

Elsner Groselj, Marko: Hrepenenje po svetlobi. Sprasevala je Suzana Dietz. --- Mentor 12 (1991), 269-273.
Intervju.


FATUR BOGOMIL

Cenda-Klinc, Marija: O pesnistvu Bogomirja Faturja. --- Primorska srecanja 15 (1991), 779-780.


FELC JOZE

Felc, Joze: Intervju Sodobnosti: Joze Felc. --- Sodobnost 39 (1991), 475-485.


FINZGAR FRAN SALESKI

Mahnic, Joza: Finzgarjevo ustvarjanje v Sori. --- Kopitarjevi studijski dnevi. I. Lj. 1991, 47-52.

Novak, Mira: Dvajset let spominskega muzeja v Finzgarjevi rojstni hisi v Doslovcah. --- Jeklo in ljudje. Jeseniski zbornik 6 (1991), 291-295.

Sifrer, Joze: Fran Saleski Finzgar o svoji domaciji. Ob 120-letnici Finzgarjevega rojstva. --- Prav tam, 227-232.


FUNTEK ANTON

Grdina, Igor: Funtkov libreto Teharski plemici. --- JiS 36 (1990/91), 148-157.


GEISTER IZTOK

Geister, Iztok: pogovor z Iztokom Geistrom. Sprasevala je Manca Kosir. --- Nova revija 10 (1991), st. 115, 1343-1348.


GESTRIN FRAN

Kocijan, Gregor: Po okusu bralcev. O Gestrinovi povesti Iz arhiva. --- V: F. Gestrin: Iz arhiva. Povest. Lj. 1991, 84-88.


GRAFENAUER NIKO

Snoj, Vid: Ontoloska diferenca v poeziji moderne dobe. --- V: N. Grafenauer: Tretja beseda. Mb. 1991, 173-188.

--- Ontoloska diferenca v poeziji moderne dobe. (Odlomek iz spremnega eseja h knjigi Tretja beseda Nika Grafenauerja.) --- Dialogi 27 (1991), st. 11, 36-40.


GREGORCIC SIMON

Bratuz, Lojzka: Gregorciceve prepesnitve svetopisemskih besedil. --- Razprave SAZU. Razred II 24 (1991), 271-280.


HADERLAP MAJA

Zadravec, Franc: Maja Haderlap. --- Srce in oko 1991, 497-498.


HAMERSAK JOZE

Dolgan, Milan: Dozivetje urednika: dva Jozeta. Avstroogrski podoficir Joze Hamersak --- jugoslovanski podoficir Joze Moskric. --- Celovski Zvon 9 (1991), st. 32, 43-46.


HOFMAN BRANKO

Kovic, Kajetan: In memoriam. Branko Hofman. --- Knjiga 1991, 205-106.


HRIBOVSEK IVAN

Kos, Dejan: Ivan Hribovsek in Frederich Hölderlin. --- SR 39 (1991), 239-251.


IHAN ALOJZ

Dolgan, Milan: Predstavitev umetnega pesnika Alojza ihana in ljudske pesnice Marije Tomac. (»Dogodek« na zborovanju slavistov 28. septembra 1990 v Ljubljani.) --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 252-263.


INGOLIC ANTON

Ingolic, Anton: Nova obzorja ali: kako smo skocili v Dravo. Pogovor z Antonom Ingolicem. [Sprasevala] Melita Forstneric Hajnsek. --- Dialogi 27 (1991), st. 1, 9-22.


JALEN JANEZ

Sifrer, Joze: Ob stoletnici rojstva Janeza Jalna. --- Mohorjev koledar 1991, 144-146.


JANEZ SVETOKRISKI

Janez Svetokriski: Sacrum promptuarium Janeza Svetokriskega. Izbr. in ur. Mirko Rupel. Nova izd. z uvodno besedo Matjaza Kmecla. Koper, Lipa 1991. XXXVIII, 224 str.
Str. V-XII: Matjaz Kmecl, Ob tristoletnici izhajanja »Svetega prirocnika«; str. XIII-XXXVIII: Mirko Rupel, Janez Svetokriski in njegovo delo.


JANUS GUSTAV

Zadravec, Franc: Gustav Janus. --- Srce in oko 1991, 789-791.


JARC MIRAN

Surla Andrej: Vezi Jarceve povesti Jalov dom in njegovo pesnisko besedo. --- Slava 5 (1990/91), st. 2, 104-117.


JENKO SIMON

Bernik, France: O Presernovi in Jenkovi Erotiki. --- Kopitarjevi studijski dnevi. I. Lj. 1991, 19-24.


JESIH MILAN

Jesih, Milan: Milan Jesih o svojem prevodu Romea in Julije. Sprasevala Majda Stanovnik. --- 15. prevajalski zbornik. V Lj. 1991, 95-104.


KAC JANKO

Buttolo, Franca: Kontrapunkt vrednot v povesti Moloh Janka Kaca. Ob stoletnici pisateljevega rojstva. --- NRazgl 40 (1991), 710.
Isto v: Celovski Zvon 9 (1991), st. 33, 61-63.


KLARIC JANEZ

Pibernik, France: Zamolcana literatura. Janez klaric. --- Celovski zvon 9 (1991), st. 32, 14-16.


KLEC MILAN

Klec, Milan: Jezik se odvija in cloveka nekam pripelje. --- Literature 3 (1991), st. 12, 38-43.
Intervju.


KMET MARIJA

Buttolo, Franca: Samounicenje kot resnica transcendentalnega ateizma v romanu »V metezu« Marije Kmetove. Ob stoletnici rojstva pisateljice (1891-1974). --- Celovski Zvon 9 (1991), st. 31, 62-64.

Sali, Severin: Pisateljica Marija Kmetova. Zapis ob stoletnici rojstva. --- Rast 2 (1991), 383-385.


KOBLAR FRANCE

Mahnic, Joza: Delo Franceta Koblarja pri predvojnem Radiu. --- Razprave SAZU. Razred II 14 (1991), 107-137.
Z objavo 8. Koblarjevih radijskih predavanj.


KOCBEK EDVARD

Gradisnik, Janez: Pricevalec svojega casa. --- V: E. Kocbek: Dnevnik 1945. Lj. 1991, 5-13.

Inkret, Andrej: Kamen skala. Pojasnila in komentar. --- V: E. Kocbek: Kamen skala. Lj. 1991, 75-91.

Inkret, Andrej, Peter Kovacic-Persin: Paralelni intervju Sodobnosti: Edvard Kocbek nas sodobnik. Spraseval Ciril Zlobec. --- Sodobnost 39 (1991), 565-579.

Kermauner, Taras: Ob desetletnici Kocbekove smrti. --- Celovski Zvon 9 (1991), st. 33, 39-48.

Kocbek, Edvard: Zbrano delo. Prva knjiga. Zemlja. Nezbrane pesmi 1929-1940. Mladostne pesmi. Dodatek. Besedilo pripr. in opombe napis. Andrej Inkret. Lj., DZS 1991. 410 str. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. 170.)

Kovac, Stane: Edvard Kocbek v casu. Troje obdobij, sestero (ali kdove koliko) pretresov. --- NRazgl 40 (1991), 576-577.

Novak-Popov, Irena: Pesniske figure v spreminjanju poetike Otona Zupancica in Edvarda Kocbeka ob upodabljanju vojne. --- JiS 37 (1991/92), 34-36.

Poniz, Denis: Premisljevanje o Kocbeku. --- Celovski Zvon 9 (1991), st. 33, 48-51.

Trstenjak, Anton: Spremnica Kocbekovih ranih pesmi za pot med Slovence. --- V: E. Kocbek: Rane pesmi. Lj. 1991, 111-123.


KOKOT ANDREJ

Zadravec, Franc: Andrej Kokot. --- Srce in oko 1991, 700-702.


KOS JANKO

Koren, Evald: Komparatavisticna vita Janka Kosa. --- JiS 36 (1990/91), 158-162.


KOSOVEL SRECKO

Berger, Ales: Srecko Kosovel (1904-1926). --- Vilenica 91. Lj. 1991, 299-300.
Str. 301-304: angl. in nem. prevod; str. 306-319; nekaj K. pesmi s prevodi v razne srednjeevropske jezike.

Cehovin, Lucka: Cernigoj in druzina Kosovel. --- Primorska srecanja 15 (1991), 505-508.

Filipcic, Danica: Nacionalizem je laz. Paradoks v Kosovelovih konstruktivisticnih pesmih z nacionalno tematiko. --- Primorska srecanja 15 (1991), 523-526.

Kranjc, Bojan: Matematikov pogled na Kons. 5. Interpretacija Kosovelove pesmi. --- Primorska srecanja 15 (1991), 527-528.

Merku, Pavle: O Srecku Kosovelu. --- Primorska srecanja 15 (1991), 498-499.

Milic, Jolka: Kaj je Kosovel zapisal. --- Primorska srecanja 15 (1991), 511-514.
Pesem na postaji.

Pirjevec, Marija: Recepcija Kosovelove poezije v Italiji. --- Primorska srecanja 15 (1991), 501-504.

Skrinjar, Pavel: Kosovelova spominska soba. --- Primorska srecanja 15 (1991), 509-510.

Skrinjar, Mateja: Podoba Krasa v Kosovelovi impresionisticni in ekspresionisticni liriki. --- Primorska srecanja 15 (1991), 515-519.

Stancar, Marjan: Kosovelov Kons. 5 --- se vedno izziv ucencu in ucitelju. --- Primorska srecanja 15 (1991), 532-537.

Vidmar, Marija: Problem ogledala v filozofiji, pri Kosovelu in v slovenski knjizevnosti. --- Primorska srecanja 15 (1991), 520-522.

Vrecko, Janez: Kosovelove pesmi v prozi. --- V: S. Kosovel: Pesmi v prozi. Mb. 1991, 117-167.

Zlobec, Ciril: Dolgo odkrivanje Kosovela in nas samih. --- Primorska srecanja 15 (1991), 495-497.


KOVACIC LOJZE

Koron, Alenka: Prispevki za zanrsko skico Kovacicevega pisateljskega opusa. --- Literatura 3 (1991), st. 13, 62-74.

Poniz, Denis: Kristalna podoba jezika (esej o jeziku in jezikih v literaturi Lojzeta Kovacica). --- Sodobnost (1991), 680-687.


KOVIC KAJETAN

Kovic, Kajetan: »Tudi zalostna pesem pesniku prinese sreco.«. (Pogovor Alenke Zor-Simoniti s pesnikom Kajetanom Kovicem.) --- Mentor 12 (1991), 357-362.


KOZAK JUS

Kozak, Jus: Zbrano delo. Cetrta knjiga. Celica. Spiridon. Nezbrana proza tridesetih let. Dodatek. Ur. in opombe napis. Joze Munda. Lj., DZS 1991. 293 str. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. 168.)


KRAKAR LOJZE

Krakar, Lojze: Intervju Sodobnost: Lojze Krakar. Spraseval Ciril Zlobec. --- Sodobnost 39 (1991), 993-1004.

Poniz, Denis: Pjesnicko hodocasc'e Lojza Krakara u Kelmorajn. --- Zadarska revija 40 (1991), br. 1, 5-8.


KRAVOS MARKO

Kravos, Marko: Pesniski avtoportret. --- Jezik in knjizevnost (Trst) 2 (1991), 21-32.


KREFT BRATKO

Moder, Janko: Kreftov prevod Miss Jeny Love. --- 15. prevajalski zbornik. Lj. 1991, 61-75.


KUHAR DRAGO

Kuhar, Drago: Kolobarjenje v Prekmurijani. Spraseval je Milan Skledar. --- Mentor 12 (1991), 213-218.


KUMERDEJ BLAZ

Pretnar, Tone: Visoko)solska aplikacija Kumerdejeve metrike. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 233-249.


LESKOVEC ANTON

Dolenc, Joze: Anton Leskovec. (Ob 100-letnici rojstva.) --- Mohorjev koledar 1991, 150-152.

Leskovec, Anton: Zbrano delo. Prva knjiga. Pripovedna proza. Jurij Plevnar. Drugi. Sovodenj. Dva bregova. Dodatek. Ur. in opombe napis. Dusan Moravec. Lj., DZS 1991. 388 str. (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev. 169.)


LEVSTIK FRAN

Kmecl, Matjaz: Levstikova tacenska zgodba. --- Kopitarjevi studijski dnevi. I. Lj. 1991, 33-39.


LINHART ANTON TOMAZ

Brlenic'-Vujic', Branka: Model puckog smijeha u Linhartovoj komediji »Dan veselja ili Maticek se zeni«. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 117-185.

Stancic', Mirjana: Anton Tomaz Linhart: Blumen aus Krain (1871). Njemacka suverena knjizevnost kao pardigma slovenskega predromantizma. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 187-194.

Salamun-Biedrzycka, Katarina: (Se enkrat) primerjava med Linhartovim Matickom in Beaumarchaisovim Figarom. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 163-175.


LOVRENCIC JOZA

Vovko, Andrej: Dr. Joza Lovrencic in njegov rodni Kred. --- Primorska srecanja 15 (1991), 110-111.


LUDVIK DUSAN

Ludvik, Dusan: Pogovor z Dusanom Ludvikom. Pogovarjal se je Stanko Janezic. --- Dom in svet. Zbornik IV. Mb. 1991, 34-44.


MAJCEN STANKO

Kermauner, Taras: Stanko Majcen - Bogar Meho in Marija. --- Oznanjenje 11 (1991), 23-38.


MAKAROVIC SVETLANA

Makarovic, Svetlana: Pogovor s Svetlano Makarovic. S --- se je pogovarjala Nila Maleckar. --- Nova revija 10 (1991), st. 116, 1501-1510.


MALOVRH MIROSLAV

Hladnik, Miran: Z romanom po strankarskem nasprotniku. --- V: M. Malovrh: Opat preporscak. Zgodovinska povest. Lj. 1991, 156-163.


MARINCIC KATARINA

Glej pri Borovnik Silvija!


MASELJ PODLIMBARSKI FRAN

Grdina, Igor: Fran Maselj in njegova zgodovinska povest. --- V: F. Maselj Podlimbarski: Gorski potoki. Povest. Lj. 1991, 83-90.


MATICIC NADA

Konjar, Viktor, Nova slovenska proza: Stoletja v preseku. --- Sodobnost 39 (1991), 1190-1194.


MEDVED ANTON

Glej pri Cankar Ivan!


MENART JANEZ

Menart, Janez: Pesnik je pravzaprav srecen clovek. Pogovor z Janezom Menartom. [Sprasevala] Jelka Sprogar. --- Dialogi 27 (1991), st. 8, 9-18.


MESSNER JANKO

Detela, Lev: Janko Messner, pricevalec o stiski. --- Primorska srecanja 15 (1991), st. 119/120, 382-386.

Kmecl, Matjaz: Pesniska beseda za Janka Messnerja. Sedemdsestletnica. --- NRazgl 40 (1991), 710-711.

Pavcek, Tone: Messnerjeva poezija zvestobe. --- V: J. Messner: Pesmi in puscice. Lj. 1991, 135-139.


MOCILNIK KRISTJAN

Zadravec, Franc: Kristjan Mocilnik. --- Srce in oko 1991, 614-615,


MRZEL LUDVIK

Mencelj, Martin: Srecanje z Ludvikom Mrzelom. --- Borec 43 (1991), 204-206.

Mrzel, Ludvik: Luci ob cesti. Spremno besedo napis. Taras Kermauner. Gradivo za zivljenjepis prispeval Stanko Janez. Lj., MK 1991. (Knjiznica Kondor. 258.)
Str. 211-263: Taras Kermauner, Med cistim humanizmom in krscanskim reizmom; str. 267-273: Stanko Janez, Ludvik Mrzel, Iz gradiva za zivljenjepis.


MUSER ERNA

JaneZ, Stanko: Erna Muser. 1912-1991. --- NRazgl 40 (1991), 412.


NAGLIC MARTIN

Naglic, Miha: Martin Naglic, jezuit iz Zirov. --- Loski razgledi 38 (1991), 256-257.


NOVACAN ANTON

Grdina, Igor: Na mejah literature: Anton Novacan in Milos Crnjanski kot pisatelja pricevalca o somraku nekega politicNega zivljenja. --- Celjski zbornik 1991. Celje 1991, 85-91.


NOVAK BORIS A.

Novak, Boris A.: Moja domovina je slovenski jezik. Sprasevala je Manca Kosir. --- Literatura 3 (1991), st. 13, 37-45.


NOVAK MARJETA

Glej pri Borovnik Silvija!


NOVY LILI

Poniz, Denis: Pesniski svet Lili Novy. --- Kopitarjevi studijski dnevi. I. Lj. 1991, 53-59.


OSWALD JANI

Zadravec, Franc: Jani Oswald. --- Srce in oko 1991, 567.

Glej tudi pri Certov Jozica!


PAHOR BORIS

pirjevec, Marija: Pisatelj Boris Pahor med etnicnim in ontoloskim humanizmom. --- SR 39 (1991), 413-419.


PARTLJIC TONE

Partljic, Tone: »Deni me kakor pecat na svoje srce«. --- Gledaliski list SNG Drama 70 (1990/91), uprizor. 5, 181-182.

Predan, Alja: Misterij smrti - metafora zivljenja. --- Prav tam, 183-184.


PISCANEC ZORA

Humar, Kazimir: Zora Piscanc. --- Koledar Goriske mohorjeve druzbe 1991, 123-125.


POLANSEK VALENTIN

Pretnar, Tone: Kriz s krizi kot krizev pot. (O zgodbenem in obrednem clenjenju Polanskovega romana.) --- SSJLK 27 (1991), 169-117.


POLDA TONE

Pibernik, France: Zamolcana literatura. Tone Polda. --- Celovski Zvon 9 (1991), st. 33, 22-23.


PRESEREN FRANCE

Ivanovic', Radomir: Globalne ideje romantizma u djelima Franca Preserna, Petra II Petrovic'a Njegosa, Ivana Mazuranic'a i Grigora S. Prliceva. --- Komparativno proucavanje jugoslovenskih knjizevnosti. Zbornik IV. ZGB 1991, 147-172.

Kos, Janko: Preseren in njegova doba. Studije. Koper, Lipa 1991, 246 str.

Lauer, Reinhard: France Preserens Sonett An die Slowenen, die in deutscher Sprache dichten. Dankesgruss an Dr. Dr. Rudolf Trofenik, --- Münchner Zetschrift für Balkankunde 7/8 (1991), 75-83.

Neuhäuser, Rudolf: Sound and meaning in romantic poetry: Preseren's Poezije. --- Russian literature (Amsterdam) 30 (1991), nr. 1, 85-108.

Novak, Vilko: Kje pociva Presernova druzina. --- Srce in oko 1991, 66-67.

Papp, János: Adekvát elmek jelentkezése a magyar és szlovén nemzeti romantika irodalmában (Vörösmarty: Zalán futása --- Preseren: Keresztelés a Szavicánál). --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 281-283.
Adekvatne prvine v madzarski in slovenski nacionalni romanticni knjizevnosti.

Preseren, france: Krst pri Savici. Spremna besedila in opombe napisal Janko Kos. Lj., DZS 1991, 63 str. (Zbirka Klasje.)
Str. 4-33: Kronoloski pregled Presernovega zivljenja in dela; France Preseren in njegov cas (preglednica); Uvodne opombe; Bibliografija.

Pretnar, Tone: O kriticnosti (in kiticah) Presernovih balad. --- Stih i zanr. Novi Sad 1991, 127-135.


PRIBAC BERT

Kmecl, Matjaz: Bert Pribac iz Srgasev in Avstralije. --- V: B. Pribac: Prozorni ljudje. Lj. 1991, 149-159.


PRIJATELJ IVAN

Prijatelj Golob, Maila: Pogovor z Mailo Prijalelj Golob. Z --- se je pogovarjal Peter Vodopivec. --- Nova Revija 10 (1991), st. 109/110, 847-859.


PUNTAR FRANE

Fasvald, Irena: Frane Puntar. --- Otrok in knjiga 32 (1991), 67-76.
Z bibliografijo.

Sajko, Rosanda: Frane Puntar - pisatelj nestereotipnih radijskih iger za otroke. --- Otrok in knjiga 32 (1991), 62-65.


ROMUALD OMCAP

Kriznar, Franc: Glasbena dramaturgija Skofjeloskega pasijona. --- Loski razgledi 39 (1991), 131-170.


ROT ANDREJ

Rot, Andrej: Slovenec iz druge vrste. pogovor s pisateljem, urednikom in kulturnim delavcem Andrejem Rotom. [Spraseval] Lev Detela. --- Dialogi 27 (1991), st. 7, 38-43.


ROTAR JANEZ

Osolnik, Vladimir: Janez Rotar. Zapis ob sestdesetletnici. --- JiS 36 (1990/91), 220-222.


ROZANC MARJAN

Kosir, Manca: Napetost med jazom in soclovekom pa da bi Ljubezen premagala Smrt. --- 2000 1991, st. 54/55, 32-41.

Kovac, Edvard: Konec neke kronike. --- 2000 1991, st. 54-55, 16-22.

Kovacic-Persin, Peter: Meditacija o blizini. --- 2000 1991, st. 54/55, 23-28.

Marjan Rozanc. Izbr. in ur. Aleksander Zorn. Lj., Nova revija 1991. 162 str. (Zbirka Interpretacije. 1.)
Vsebuje: Jani Virk, Iskanje celovitosti sveta; Aleksander Zorn: Biti in ljubiti; nemara pisati; Tomo Virk, Vstajenje mesa kot osmisljena bolecina; Manca Kosir, Zenska ali iskanje Boga; Edvard kovac, Oddaljena blizina. Rozancevo religiozno iskateljstvo; Marko Ursic, Samota in skupnost. Marjan Rozanc kot krscanski gnostik; Marko Pogacnik, O pojmu »dobrega hudica«; Drago Bajt, Rozancev sportni esej; Goran Schmidt, Neznosnost ontoloske svobode. Pogled na scenaristicna dela Marjana Rozanca; Taras Kermauner, Rozanc v obdobju Revije 57 in Perspektiv; Marjan Rozanc, Vecer s studenti na Gerbicevi 51a 14. 3. 1985; Manca Kosir, Razpetost med jazom in socLovekom; Andrej Inkret, pogovor z Marjanom Rozancem; Branko Hofman, Sem pac zidovski starec; Zivljenjepis Marjana Rozanca.

Poniz, Denis: Trije spomini na Marjana. --- 2000 1991, st. 54/55, 6-15.

Sebcar, Igor: Rozancevo iskanje Evrope. --- 2000 1991, st. 54/55, 47-53.

Stante, Milan: Sel je (pred nami) na pot nevrnitve ... Razmisljanja ob slovesu z Rozancem. --- 2000 1991, st. 54/55, 42-46.


SIMCIC ZORKO

Detela, Lev: Slovensko tujstvo. Ob sedemdesetletnici pisatelja Zorka Simcica. --- Dialogi 27 (1991), st. 11, 55-56.

Sencar, Igor: Nekdo z nevidnim pecatom. (Ob branju romana Zorka Simcica: Clovek na obeh straneh stene.) --- Celovski Zvon (1991), st. 33, 52-60.


SLOMSEK ANTON MARTIN

Brumen, Vinko: Spremna beseda. V: A. M. Slomsek: Blaze in Nezica v nedelskej soli. Celje 1991, 320-330.

Glazer, Alenka: Slomskova pesem za otroke in mladino. --- 130 let visokega solstva v Mariboru. Zbornik simpozija. Mb.-Celje 1991, 349-358.

Grmic, Vekoslav: Slomskovo prebujanje slovenske narodne zavesti in ustanovitev bogoslovnega ucitelisca v Mariboru. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 263-269.

Janezic, Stanko: Anton Martin Slomsek (1800-1862). --- Dom in svet. Zbornik IV. Mb. 1991. 130-136.

Krizman, Mirko: Schillerjeva pesem Das Lied von der Glocke in Slomskova Zvonov pesm (Zvonov pesem). --- 130 let visokega solstva v Mariboru. Zbornik simpozija. Mb.-Celje 1991, 397-416.

Kumer, Zmaga: Slomsek in slovenska ljudska pesem. --- Prav tam, 387-396.

Pogacnik, Joze: Kulturni pomen Slomskovega dela. --- Maribor, Obzorja 1991. 167 str.

--- Slomskova koncepcija kulture. --- 130 let visokega solstva v Mariboru. Zbornik simpozija. Mb.-Celje 1991, 305-314.

Potrata, Majda: Slomsek in Volkmer. --- Prav tam, 315-325.

Rajh, Bernard: Slomsek in slovenska abecedna vojna v prvi polovici 19. stoletja. --- Prav tam, 383-386.


SMOLEJ VIKTOR

Dolenc, Joze: Prof. Viktor Smolej. Ob osemdesetletnici. Mohorjev koledar 1991, 162-164.


SNOJ JOZE

Golez, Marjetka: Vloga ljudske pesmi v romanu Jozeta Snoja Fuga v krizu. --- Traditiones 20 (1991), 115-126.


STANIC VALENTIN

Bratuz, Lojzka: Preporoditeljska prizadevanja Valentina Stanica in drugih goriskih piscev. Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 251-260.


STEGU VILI

Kodelja, Ambroz: Vili Stegu, duhovnik, pesnik, mislec. podovor je pripravil Joze Stegu. --- Primorska srecanja 15 (1991), 493-494.


SALI SEVERIN

Filli, Marta: Moje srecanje s pesnikom Severinom Salijem. --- Rast 2 (1991), 380-383.

Sali, Severin: S pesnikom na vecerni poti. pogovor Ivana Gregorica s Severinom Salijem. --- Prav tam, 257-265.


SAMPERL DRAGOTIN

Potrata, Majda: Lirika Janeza Dragotina Samperla. --- Nemzetközi szlavisztikai napok (Szombathely) 4 (1991), 263-268.


SIFRER TONE

Sifrer, Joze: Spomini na Toneta. --- Srce in oko 1991, 642-646, 707-712.


SORLI LJUBKA

J. D.: Pesnica Ljubka Sorli. --- Mohorjev koledar 1991, 164-165.


STANCAR-MONOS MARIJAN

Kukovica, Tomaz: Metafora usode ali monos v koncentratu. --- V: M. Stancar-Monos: Soocenje. Celovec 1991, 99-113.


SVAJNCER JANEZ J.

Glej pri Hrast Radovan!


TAUFER VENO

Pretnar, Tone: Biaoszewskiego i Taufera horyzonty jzyka i granice textu. --- Slava 5 (1990/91), st. 2, 130-137.


TAVCAR IVAN

Car, Janko: K vprasanju redigiranja Tavcarjeve kratke proze. Primer Sarevceve slive. --- Razprava SAZU. Razred II 14 (1991), 281-294.

Kocijan, Gregor: Slikovita preteklost. O Tavcarjevi povesti Janez Sonce. --- V: I. Tavcar; Janez Sonce. Lj. 1991, 123-127.

Jevnikar, Martin: Dramatik Josip Tavcar. --- Koledar Goriske mohorjeve druzbe 1991, 130-131.


TOMAC MARIJA

Glej pri Ihan Alojz!


TOMSIC MARJAN

Kermauner, Taras: Blagor ubogim na duhu. (Ob istrskih zgodbah Marjana Tomsica.) --- Sodobnost 39 (1991), 427-438.


TORKAR IGOR

Sifrer, Joze: Zvezde so strjene kaplje krvi. Ob pesniski zborki Igorja Torkarja. --- Sodobnost 39 (1991), 840-844.


TRUBAR PRIMOZ

Rajhman, Joze: Primoz Trubar (1508-1586). --- Dom in svet. Zbornik IV. Mb. 1991, 119-123.

Zvanut, Maja: Primoz Trubar kot varuh Prunerjevih otrok in zapuscine. --- Zgodovinski casopis 45 (1991), 559-563.


UDOVIC JOZE

Sega, Drago: Joze Udovic kot pripovednik. --- V: J. Udovic: Spremembe. Lj. 1991, 197-208.


VALVASOR JANEZ VAJKARD

Stanonik, Marija: Janez Vajkard Valvasor in slovstvena folklora v njegovem duhovnem obzorju. --- Valvazorjev zbornik. Lj. 1990, 287-310.


VASTE ILKA

Petrov, Natasa: Ilka Vaste (1891-1967). O zivljenju in delu. --- Rast 2 (1991), 278-281.


VELIKONJA NARTE

Bratuz, Lojzka: Narte Velikonja ob stoletnici rojstva. --- Koledar Goriske Mohorjeve druzbe 1991, 109-111.

Buttolo, Franca: Fantastika in realizem v nocveli Zanka Narteja Velikonje. (Ob pripovednikovi stoletnici rojstva.) --- JiS 37 (1991/92), 32-34.

Glusic, Helga: Pripoved Narteja Velikonje. --- V: N. Velikonja: Ljudje in zanke. Gorica 1991, 233-247.

Lah, Andrijan: Ob stoletnici rojstva pisatelja Narteja Velikonje. --- Srce in oko 1991, 351-354.

Velikonja, Irena: Narte Velikonja. 1891-1945. --- Primorska srecanja 15 (1991), 386-388.

Velikonja, Tine: Nas oce. --- Srce in oko 1991, 348-351.


VESEL JOVAN-KOSESKI

Gerdina, Igor: Jovan Vesel Koseski, poet in glasnik slovenske mescanske dobe. --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 271-284.

Krakar, Lojze: Schillerjeve pesmi v prevodih J. V. Koseskega v ljubljanskih Kmetijskih in rokodelskih novicah (1844-1847). --- Sodobnost 39 (1991), 971-979.


VIDMAR FRANC-PUSTOTNIK

Dolenc, Janez: Ljudski pevec Pustotnik. --- Loski razgledi 38 (1991), 248-253.


VIDMAR MAJA

Zerjal-Pavlin, Vita: Pomen rime v pesniski zbirki Maje Vidmar Razdalje telesa. --- JiS 36 (1990/91), 235-237.


VODNIK VALENTIN

Szilágyi, Imre: V. Vodnik: Ilirija ozivljena in S. Kisfaludy: Hazafiui szótat (Patriotski manifest, 1809). --- Obdobje slov. narodnega preporoda. Lj. 1991, 227-232.

Sundalic', Zlata: pojem naroda v Vodnikovi poeziji. --- Prav tam, 209-218.


VOLARIC-FEO IVO

Volaric, Ivo Feo: Pesnik z ljudsko izobrazbo. (Pogovor z Ivom Volaricem Feom.) Pogovor pripravil Jozek Stucin. --- Mentor 12 (1991), 61-63.


VOLKMER LEOPOLD

Potrata, Majda: Basni Leopolda Volkmerja. --- Otrok in knjiga 32 (1991), 43-52.


VRAZ STANKO

Jez, Niko, Tone Pretnar: On Vraz's translation of the Polish poetry folk songs and romantic poetic mythology into Slovene. --- Etnoloska sticisca 3. Lj. 1991, 17-21.


VUGA SASA

Vuga, Sasa: Intervju Sodobnosti: Sasa Vuga. Spraseval Ciril Zlobec. --- Sodobnost 39 (1991), 116-130.


ZAGORSKI CVETKO

Glej pri Hrast Radovan!


ZIDAR PAVLE

Glusic, Helga: Zidarjeve pripovedi o carobnem otroskem svetu. --- V:P. Zidar: Lev Pink, Muc Brbuc in Kukavicji Mihec. Lj. 1991, 241-246.


ZOIS ZIGA

Bonazza, Sergio: Sigmund Zois als Übersetzer von Pavle Solaric'. --- Müncner Zeitschrift für Balkankunde 7/8 (1991), 54-74.


ZOREC IVAN

Hladnik, Miran: Recept mohorjanske zgodovinske povesti. --- V: I. Zorec: Beli menihi. 1. knj. Ustanovitev samostana. Lj. 1991, 177-184.


ZORMAN IVO

Gobec, Edi: Slovenski ameriski slavcek Ivan Zorman. --- V: I. Zorman: Slovenski ameriski slavcek Ivan Zorman. Ur. Edi Gobec. Celovec-Dunaj 1991, 11-41.

Glej tudi pri Maticic Nada!


ZERJAL ALDO

Cater, Tadej: Pesniski svet Alda Zerjala. --- Primorska srecanja 15 (1991), 112-114.


ZUPANCIC OTON

Mahnic, Joza: Kaj v Zupancicevi liriki je pritegovalo skladatelje? --- JiS 36 (1990/91), 105-109.


ANTOLOGIJE

Jutro pozabljenih. Antologija padlih, pobitih, prepovedanih, zamolcanih, pozabljenih. Zbral in ur. France Pibernik. Celje, Mohorjeva druzba 1991. 318 str.
Str. 9-12: France Pibernik, Pot do pozabljenih.

Panorama suvremene slovenske poezije 1960-1990. Izabrani i sa slovenskoga preveli Luko i Anamarija Paljetak. --- Dubrovnik n. s. 2 (1991), st. 2, 3-87.

Prelivanje. Zbornik literarnega kluba iz Nove Gorice. Odgovorni urednik Bojan Bratina. Nova Gorica, Literarni klub 1991. 120 str.
Z bio- bibliografskimi podatki.

Vidcevo sporocilo. Slovenska nova proza. Izbr. in spremno besedo napis. Aleksander Zorn. Lj., MK 1991. 233 str. (Knjiznica Kondor. 260.)
Str. 215-232: Aleksander Zorn, Opojni casi brezmejne literature.


METODIKA POUKA, UCBENIKI

Brzan, Alferija: Srecko Kosovel v srednjesolskih ucbenikih zadnjih 20 let. --- Primorska srecanja 15 (1991), 543-544.

Cuderman, Vinko: Deseti brat - vprasanja interpretacije v srednji soli. --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 231-238.

Crnic, Barica, Zdenka Hiti: Vaje iz slovenskega jezika za osnovnosolce. Lj., Krpan 1991. 88 str.

Ficur, Jolanda: Kosovelova poezija v integriranem pouku. --- Primorska srecanja 15 (1991), 538-539.

Golob, Berta: Sporocanje (ob DZ za 4. in 5. razred). --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 229-230.

--- Zive besede. 2. dopolnjena izd. lj., MK 1991. 83 str.

Grosman, Meta: Knjizevni pouk za ucenca. --- Prosvetni delavec 41 (1991), st. 18, 8.

Hisa, Hiska, hiskica. Slovensko berilo za drugi razred osnovne sole. [Pripravili] Berta Golob ... [idr.]. Lj., MK 1991. 126 str.

Hojan, Tatjana: Fran Miklosic in slovenska gimnazijska berila. --- Miklosicev zbornik. Mb. 1991, 223-231.

Izobrazevanje za delo in zivljenje. Lj., Zavod Republike Slovenije za solstvo 1991. 3 zv.

1. Sporocanje na razredni stopnji osnovne sole. Delovno gradivo za posvet. Teoreticna izhodisca so napisali Martina Krizaj-Ortar, Vika Slabe, France Zagar. Primere iz prakse so prispevali Danica Zupan [idr.]. 31 str.

2. Sodobne oblike opismenjevanja. Delovno gradivo za posvet. Teoreticna izhodisca so pripr. Danica Golli, Milan Adamic, Tereza Zerdin. Odmeve iz prakse s prispevali: Ana Kramaric [idr.]. 31 str.

3. Slovenski jezik v osnovni in srednji soli. Delovno gradivo za posvet o prenovi pouka slovenskega jezika. 36 str.
Vsebuje: 1. del; Nekaj prispevkov k prenovi pouka slovenskega jezika v osnovni soli so napisali Blanka Cizek [idr.]. --- 2. del: Gradivo za prdagoski delavnici sta prispevali: Boza Krakar-Vogel in Milena Blazic.

Jan, Zoltan: Kosovel pri ucencih poklicnih sol ali interpretacija njegove lepljenke zrcala. --- Primorska srecanja 15 (1991), 529-531.

Katalog znanja za zakljucni izpit iz slovenskega jezika in knjizevnosti v stiriletnih srednjih programih, ki imajo 560 ur slovenskega jezika in knjizevnosti. Pripr. Vlada Erzen [idr.]. Urednik Tine Logar. Lj., Zavod US za solstvo 1991. 45 str.

Kordigel, Metka: Branje ali branje. --- JiS 37 (1991/92), 75-82.

Kos, Janko: Aktualna vprasanja knjizevnega pouka. I - VIII. --- Prosvetni delavec 42 (1991), st. 4-11.

Kovacic, Dare, Tatjana Kadunc: Besedna in nebesedna komunikacija v srednjesolskem razredu: studija treh primerov. --- Sodobna pedagogika 40 (1991), 49-59, 156-170.

Kozinc, Alenka: Bralne sposobnosti in sporocanjske zmoznosti ucencev v osnovni soli. (Poskus analize, odmev iz prakse.) --- Zborovanje slavistov ob stoletnici rojstva Frana Ramovsa. Lj. 1991, 239-249.

Krakar-Vogel, Boza: Prispevek k razclenjevanju ucne ure iz knjizevnosti. --- JiS 36 (1990/91), 223-224.

Krakar-Vogel, Boza, Elizabeta Crnic, Renata Campelj: Pouk knjizevnosti v oceh uciteljev in ucencev osnovnih in srednjih sol. --- JiS 37 (1991/92), 37-40.

Mohor, Mira: Razvoj slovenskih osnovnosolskih glasil in mentorstva v njih. Mentor 12 (1991), 67-76.
Nadaljevanje iz prejsnjega letnika.

Mohoric Lipanje, Nives: Kosovel in osmosolci. --- Primorska srecanja 15 (1991), 539-541.

Moljk, Fanci: Vesela sola slovenscine. Lj., Zavod Rs za solstvo 1991. 117 str.

Morovic, Marjeta: Srecko Kosovel ob delu z nadarjenimi ucenci. --- Primorska srecanja 15 (1991), 542-543.

Mrvar, Jelka: Dve poti do Kosovelove slutnje (pedagoski eksperiment). --- Sodobna prdagogika 40 (1991), 189-194.

Slabe, Vika, Olga Kunst-Gnamus: Skladnja. Gradivo za diferenciacijo jezikovne vzgoje. Lj., Zavod RS za solstvo in sport 1991. 97 str.
Dopolnilo k ucbeniku Slovenski jezik 5.

Skufca, Joze: Ucenje slovenscine med pocitnicami. --- Rast 3 (1991), 82-86.
Jezikovne pocitnice koroskih otrok v Novem mestu.

Strancar, Marjan: Kosovelov Kons. 5 --- se vedno izziv ucencu in ucitelju. --- JiS 36 (1990/91), 225-234.

Zagar, France: Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. 6. dop. in razs. izd. Mb., Obzorja 1991. 350 str.
Dodano poglavje Sporocanje (str. 327-346).

--- Ustvarjalno pisanje in knjizevne delavnice. --- JiS 37 (1991/92), 86-89.


Dodatki za 1989-1990

JEZIKOSLOVJE

Cernigoj, Boris: Nemsko slovenski strojniski slovar. = Deutsch-slowenisches Wörterbuch für den Maschinenbau. Lj., Fakulteta za strojnistvo 1990. 268 str.

Priestly, Tom: 'Our dialect sounds so stupid'. The importance of attitudes to so-called sub-standard language codes as a factor in the (non) retention of Slovene in Carinthia, Austria. --- Fourth international conference on minor languages, II: Western and Eastern European papers. Clevedon, Engl. 1990, 135-148.

Salnikov, Nikolaj: Die slowenische Frage: Sprache und kulturelle Identität. --- Nationalism in literature-Literarischer Nationalismus. Literature, language, and national identity. Frankfurt 1989, 335-346. (Scottish studies. 8.)


LITERARNA ZGODOVINA

Detela, Lev: Slovenska literatura v svetu. --- Dom in svet. Zbornik III. Mb. 1990, 169-177.

Pibernik, France: Medvojni Dom in svet (1941-1944). --- Dom in svet. Zbornik III. Mb. 1990, 47-56.


CANKAR IVAN

Sundalic', Zlata: »Kurent« kao proslo u sadasnjem. --- Zbornik Pedagoskog fakulteta. Humanisticke i drustvene znanosti. 2. Osijek 1990, 149-161.


CAMPA IVAN

Dular, Joze: Meskova pisma Ivanu in Meliti Campa. Dolenjski zbornik 1990. Novo mesto 1990, 253-258.
18 pisem iz let 1940-1943.


COP MATIJA

Rogulski, Piotr: Galicyjscy korespondenci Matii Copa. --- Przegld humanistyczny (Warszawa) 34 (1990), Nr. 10, 139-140.


DULAR JOZE

Glej pri Campa Ivan!


JARC MIRAN

Godrih, Igor: Malo znana in neznana Jarceva pesem. --- Dolenjski zbornik 1990. Novo mesto 1990, 249-252.
»Jazz-band« in »Iz cikla: Pisma Tebi. b.«.


KASTELIC MIHA

Glavan, Mihael: Miha Kastelic. 1796-1868. Pesnik, urednik Kranjske cbelice, slovenski kulturni preroditelji. Ivancna Gorica, Turisticno drustvo 1990. 32 str.


MESKO FRAN KSAVER

Glej pri Campa Ivan!


MINATTI IVAN

Spasov, Aleksandar: Samostoen, avtenticen poet - Ivan Minati. --- Sovremenost (Skopje) 40 (1990), br. 3/4, 89-94.
Isto v: I. Minatti, Termitnik. Skopje 1990, 5-12.


MODER JANKO

Moder, Janko: pogovor z Jankom modrom. Pogovarjal se je Stanko Janezic. --- Dom in svet. Zbornik III. Mb. 1990, 19-39.


VODNIK VALENTIN

Kos, Janko: Valentin Vodnik. Lj., Part. Knjiga 1990. 222 str. (Znameniti Slovenci.)


METODIKA POUKA, UCBENIKI

Fatur, Silvo: Brvi, ne mostovi. Lj., Zavod RS za solstvo 1990. 70 str.

--- Knjizevnost. Ucbenik slovenske knjizevnosti v srednjih solah z italijanskim ucnim jezikom = libro di testo per la letteratura slovena per le scuole medie con lingua d'insegnamento italiana. Mb., Obzorja 1990. 204 str.

 BBert grafika