-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Slovenscina v javnosti
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -

Pismo predsedniku Republike Slovenije
SLAVISTICNO DRUSTVO
SLOVENIJE
Ljubljana, Askerceva 2
Tel.: 216 322
St.: 411
Datum: 2. 3. 1993Predsednik Republike Slovenije
Milan Kucan
Ljubljana, Erjavceva 17Spostovani gospod predsednik,

Slavisticno drustvo Slovenje v zadnjih letih ugotavlja, da je v vrenju oblikovanja nove slovenske drzavne samostojnosti in utiranja novih, samostojnih zvez s svetom prislo v Slovenji do stevilnih pojavov neustreznega razmerja do slovenscine kot zdaj drzavnega, uradnega in javnega jezika; med njimi se zdi najbolj nevarno nekaksno splosno omalovazevanje slovenscine kot jezika notranje slovenske komunikacije, nacelno neupostevanje njenih jezikovno-kulturnih in zunajjezikovnih razseznosti, to je razmerja med lastnim jezikom in samostojnostjo misli, ki jo spodbuja jezik na eni strani --- in na drugi pomena slovenscine kot posebnega razpoznavnega znaka nase identitete. Ceprav so bili ti razlogi v veliki meri ze izhodisce za nekatere javne akcije v zvezi s polozajem slovenskega jezika in njegovo kulturo v preteklih desetletjih, se zdi, da prizadevanja niso nasla do vseh, ki so odgovorni tudi za ta vprasanja, a se marsikdo med njimi pomena nacionalnega jezika sploh ne zaveda. Skoraj nepotrebno se zdi poudarjanje, da je taksno stanje v dolocenem smislu posledica skritih pritiskov na narod in na jezik, ki so v desetletjih delovala na Slovence v uresnicevanju znanih konceptov drzavne stopitve in izgube identitete.

Pojavi, ki so pobudili tole naso iniciativo, niso osamljeni: znani so iz drugih drzav, koder nacionalni jezik nima sirsih svetovnih razseznosti; jezikovno tujstvo, zlasti anglikacija in sodobne teznje po poenotenju sveta v veliki meri obvladujejo javno zivljenje in izrivajo narodni jezik, ce ta nima v prebivalstvu mocnejsih zgodovinskih korenin ali ce slabi identitetna jasnost. Ti novi pritiski na Slovence utegnejo ob posledicah pritiskov od poprej in v novih razmerah se pospesiti negativna osebna razmerja do lastnega jezika in njegove jezikovne kulture. Prepricani smo, da bi bila skoda, ki bi nastala, ko bi zoper te pojave ne delovali, ne le nepopravljiva, ampak bi utegnila scasoma postati v dolocenem smislu usodna za nadaljnji obstoj in razvoj tako slovenske narodne identitete kakor prek tega tudi za drzavo, ki se je izoblikovala ob prevladujocem slovenskem narodnem jedru.

Z znanimi prizadevanji za jezik zlasti v okviru SZDL je Slavisticno drustvo Slovenije v preteklosti zelelo doseci, da bi postalo vprasanje javnega jezika in njegove kulture samoobsebi umevna lastnost kulture nasega bivanja in da ne bi potrebovalo ob sicersnjem delezu sole in medijev se dodatne glasne javne skrbi. Vendar se danasnji polozaj od prejsnjega, v katerem so tako Drustvo kakor stevilni posamezniki v lastnem imenu zastavili jezikovno ozavescanje, pomenljivo razlikuje. Svet za jezik, ustanovljen v okviru prejsnje povezovalne organizacije civilne druzbe, je z novo politicno ureditvijo izgubil svojo druzbeno streho, glas Slavisticnega drustva Slovenje je preslab, da bi preprical vse tiste, ki bi morali v razmerah nove drzavnosti upostevati pomen in prvenstvenost slovenskega jezika kot drzavnega, uradnega in javnega jezika in ki naj bi s svojim zgledom ustvarili podlago za dejaven odnos do slovenscine in po tej poti tudi do njene kulture. Ker pa se cutimo tudi ob ponavljajocih se javnih pozivih, naj se vendar ze kaj ukrene, kot strokovno drustvo poklicani, da sprozimo akcijo za urejanje tega podrocja, obnavljamo drustveno sekcijo za slovenski jezik v javnosti. Pri tem dejanju se obracamo na Vas, gospod predsednik, s prosnjo za nasvet, za pomoc in sodelovanje.

To nase dejanje ste spodbudili s stevilnimi izjavami o lastnem razumevanju slovenskega jezika, posebej se s tisto o potrebi po tem, da z rabo slovenskega jezika pri protokolarnih priloznostih javno pokazete ne le na sporazumevalno vlogo jezika, ampak tudi na njegov pomen znaka slovenske kulturne identitete, ki uvrsca Slovence med sodobne narode. Prav tako je opazno Vase udejanjanje slovenskega jezika v posebnem polozaju, ki ga vzpostavlja nasa nova politicna ureditev.

Prizadevanje za dejansko ureditev odnosa do slovenskega jezika (in s tem tudi do obeh drugih, z ustavo dolocenih uradnih jezikov) bi bilo po nasi oceni ob vse vecjem odpiranju zlasti gospodarskega, pa tudi drugih podrocij nasega javnega zivljenja v svet verjetno ze vnaprej obsojeno na neuspeh, ce bi ostajali samo pri pozivih, prosnjah in prepricevanju. Odnos do jezika bi moral postati samoumeven atribut slovenske kulture v najsirsem smislu, seveda ne zgolj kot deklariran postulat »lepega jezika«, ampak kot njena obvezna izrazna prvina. Tako pojmovanje druzbeno obvezujoce izrazne kulture, samoumevno v javnem zivljenju v Evropi in drugod, pa je seveda zadeva primerne jezikovne politike.

Zato menimo, da bi kazalo prizadevanje za ureditev vprasanja slovenskega jezika v javnosti zastaviti okvirno z vec ravni:

Tako zastavljena dejavnosti naj bi bila stalna, ceprav se bo spreminjala s splosnim napredkom v druzbi in stroki in se na novo osmisljala. Iz zgodovinske izkusnje, ki se potrjuje tudi danes, lahko sklepamo, da bodo tudi v prihodnje rod za rodom Slovenci se naprej izpostavljeni asimilacijskim teznjami vecjih narodov, ki poskusajo pritiskati na slovensko skupnost, da bi si jo podredili. --- Seveda pa je ze v samih zacetkih prizadevanj za ureditev nastetih razmerij v zvezi z jezikom potrebno izkljuciti morebitne strankarske ali nacionalne motive. Vprasanja jezika so zadeva vsega slovenskega naroda in se morajo resevati zunaj dnevne politike.

Za nasvet in Vas pogled na nase naloge in zastavljeno pot delovanja Vas, gospod predsednik, prosimo najprej globalno: ali menite, da utegne biti tako zastavljena dejavnost ucinkovita --- ali bi kazalo kreniti drugace? Kolikor bi bil Vas odgovor pozitiven, bi Vas prosili za sodelovanje in pomoc. Menimo namrec, da bi zgolj nasa pobuda parlamentu in vladi ne naletela na primeren odziv in bi se vse skupaj razumelo kot nekaksna domacijska nebodigatreba motnja ob »planetarnih« problemih nasega prezivetja. (Tako je namrec ze reagiral predsednik prejsnjega sklica ob prosnji za ustanovitev Sveta za jezik pri skupscini; nekoliko nerodno predstavljen problem pa je prav tako pogorel v prvi vladi.) Zato bi bilo verjetno bolje, ce bi se dejavnost zacela na Vaso pobudo drzavnemu zboru, drzavnemu svetu in vladi.

Ker pa bi pri udejanjanju te pobude seveda sodelovali in kot strokovnjaki vsaj usmerjali dejavnosti na kriticnih podrocjih, bi se zeleli o navedenem prizadevanju za jezik in nacrtovani akciji z Vami poprej se natancneje pogovoriti. Prosimo Vas, da bi sprejeli manjso skupino odposlancev Slavisticnega drustva, ki namerava skupaj z vsemi poklicanimi ustanovami zastaviti sodobna prizadevanja za spostovanje slovenskega jezika in njegovo kulturo v nasi drzavi. Na ta (prvi) pogovor bi prisli France Novak (predsednik), Breda Pogorelec (za drustveno sekcijo Slovenscina v javnosti) in Matjaz Kmecl.

Zahvaljujemo se Vam za Vase razumevanje vloge slovenskega jezika v nasem narodnem in zdaj tudi drzavnem zivljenju kot znaka nase identitete in njegove usodnosti za zavest in prihodnost in Vas pozdravljamo.

Za sekcijo Slovenscina v javnosti
Breda Pogorelec

Predsednik
France Novak

 BBert grafika