-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Ocene in porocila
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -Janez Dular
LjubljanaVec kakor abeceda - Pred dobrim letom je pod skromnim naslovom Abeceda pravopisa* izslo delo, kakrsnega v slovenistiki se nismo imeli: dvozvezkovni prirocnik z vec sto vajami za ucenje in utrjevanje slovenskega pravopisa. Marta Kocjan-Barle je delo namenila ucencem, studentom, uciteljem, profesorjem, casnikarjem, prevajalcem, strojepiskam idr., zasnovala ga je tako, da si clovek lahko z njim pomaga tudi sam (brez takega ali drugacnega mentorja). Medtem ko Slovenski pravopis 1990 vsebuje mnozico natancnih pravil in njihovo skopo ponazoritev z zgledi (dedukcija), se je sestavljalka novega prirocnika lotila naloge z nasprotnega konca: prvi, debelejsi zvezek (vaje) vsebuje obilje ponazarjalnega gradiva, drugi zvezek pa zelo zgoscen preglednicni prikaz slovenskih pravopisnih pravil in resitve vaj iz prvega zvezka (indukcija).

Vaje si sledijo po problemskih razdelkih, kakor jih narekujejo uvodna poglavja SP 1990 (zapisovanje glasov, raba velikih in malih crk, pisanje prevzetih besed, locila, pisanje skupaj oziroma narazen, deljenje); so ostevilcene in imajo - vcasih morda prevec priblizno - zaznamovane tezavnostne stopnje. Nekaj primerov v vajah je izmisljenih oziroma umetno skonstruiranih (kljub temu so videti dokaj naravni; prisiljena izjema je npr. poved Danes je precej mres vrzenih v morje, l, str. 10, vaja 11), vecinoma pa gre za »dokumentarne izpiske iz besedil raznih zvrsti knjizne slovenscine - od poezije do poljudnoznanstvenih spisov. Vidi se, da se je naloge lotila prava oseba: z ustrezno formalno izobrazbo in z bogatimi izkusnjami v prakticnem preverjanju pravopisnih pravil in njihovih zank pri skrbnem lektorskem obravnavanju raznovrstnih besedil (od mladinskih publikacij do Nove revije). Zato so skoraj vsi primeri vsebinsko ustrezni: nanasajo se na problem, ki mu je posamezna vaja posvecena, in so zvest ali popacen odsev kakega pravopisnega pravila. Zaradi obilja in raznovrstnosti gradiva pravzaprav ne gre samo za spoznavanje, ucenje ali utrjevanje teh pravil, temvec hkrati za drzanje zrcala Slovenskemu pravopisu 1990, za temeljit preizkus, ali SP 1990 ustrezno in zadosti jasno odgovarja na vsa vprasanja, ki se utegnejo postaviti piscu ali lektorju slovenskega besedila. Zato je Abeceda pravopisa med drugim lahko tudi izziv pravopisni komisiji SAZU pri pripravljanju nove, pregledane in dopolnjene izdaje SP (npr. kako obravnavati zlozenke tipa nikelj-kadmijev /akumulator/ ali sladkokisel /sadez/, s katero zacetnico pisati imena iger /sah, dama, crni Peter, trden most - Clovek, ne jezi se??/, kako je z vmesnimi pikami pri okrajsavah besednih zvez /t. l. - npr./).

Ce bo prirocnik Marte Kocjan-Barle kmalu razprodan in ce se tudi sestavljalka in zalozba odlocita za novo, pregledano in dopolnjeno izdajo, bi kazalo priloznost izrabiti za hkratno uveljavitev nekaj popravkov in izboljsav, predvsem za naslednje:

Abeceda pravopisa bo uporabnikom tako dajala se zanesljivejso oporo pri pisanju v slovenscini, strokovno ustvarjalne sloveniste pa vabila k posnemanju; podobnih prirocnikov namrec potrebujemo se kar nekaj: za oblikoslovje, besedotvorje, besedoslovje, skladnjo ...


Opombe


*
Marta Kocjan-Barle, Abeceda pravopisa, I (vaje, 150 str.), II (preglednice, resitve, 72 str.), Drzavna zalozba Slovenije, Ljubljana 1992.

 BBert grafika