-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Povzetki
Jezik in slovstvo
Kazalo
Kazalo letnika
 


 -


Marjeta Lubej-Longyka

Prvine znanstvene fantastike v noveli Jona Branka Gradisnika
Elements of Science-fiction in the Novelette Jona by Branko Gradisnik


 -
Slovenski sinopsis
 - English synopsis
 - English summary
 -

 
 - Slovenski sinopsis

V novelo Jona so vpleteni elementi znanstvene fantastike (potovanje skozi cas, vojna zvezd, reinkarnacija glavnega junaka itd.), ki nam ob pozornejsem branju in desifriranju posameznih informacij (npr. datuma Jonovega rojstva) ter upostevanju sirsega konteksta odpirajo nove moznosti branja in razumevanja tega teksta.

 -


 
 - English synopsis

In the novel Jona are included the elements of science-fiction (travel through time, star wars, the reincarnation of the main hero, etc), which during an attentive reading and the deciphering of individual pieces of information (e.g. the date of Jona's birth) and by taking into consideration a broader context open up new possibilities of reading and understanding this text.

 -


 
 - English summary

Branko Gradisnik writes artistic literature and introduces in it the elements of trivial genres. The article answers the question in what way he incorporated the elements of science fiction into the novelette Jona and what effects he achieved by them.

 - BBert grafika