-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Kazalo letnika 38 (1992/93)
Jezik in slovstvo
Kazalo
Avtorski popravki
Kolofon


 -

 
Vsebina letnika po tematiki      (po stevilkah)

 - Anketa
 - Bibliografija
 - Gradivo
 - In memoriam
 - Iz dela drustev
 - Iz moje delavnice
 - Jubileji
 - Metodicne izkusnje
 - Ocene in porocila
 - Pogledi in mnenja
 - Polemike, odgovori
 - Poskusi branja
 - Predstavljamo se
 - Prejeli smo v oceno
 - Razprave in clanki
 - Slovenscina v javnosti
 - Uvodnik
 - Znanost mladini
 -

 
 - Anketa

 ---  Anketa o polozaju hrvascine/srbscine v slovenski soli (Peter Kolsek, dr. Boris Paternu, dr. Breda Pogorelec, dr. Janez Rotar, dr. Ada Vidovic-Muha, Berta Golob, Vika Slabe, dr. Joze Pogacnik, dr. Joze Toporisic)


 
 - Bibliografija

Marko Kranjec, Alenka Logar-Plesko, Anka Sollner-Perdih, Marija Cvetek  ---  Slovenistika v letu 1991


 
 - Gradivo

Breda Pogorelec  ---  Razkrizje -- iz kronologije boja za slovenski jezik v cerkvi

+Tone Pretnar, Marko Stabej, Ales Bjelcevic  ---  Slovar Kersnikove rime

Viktor Sonjkin  ---  Dve pripombi o Presernovem verzu s stalisca ruske verzoloske znanosti

France Zagar  ---  Klemenov govorni razvoj v drugem letu njegove starosti


 
 - In memoriam

Franc Jakopin  ---  Stane Suhadolnik

Marko Juvan  ---  Tonetu Pretnarju (19. avgusta 1945 - 16. novembra 1992) v spomin

Pavle Merku  ---  Angelo Cracina

Alenka Sivic-Dular  ---  Akademik dr. France Bezlaj


 
 - Iz dela drustev

Matjaz Babic  ---  Ob stiridesetletnici Lingvisticnega krozka Filozofske fakultete v Ljubljani


 
 - Iz moje delavnice

Viktor Sonjkin  ---  Cetverostopni anapest pesmi Leningrad O. Mandelstama v slovenskem, poljskem in hrvaskem prevodu


 
 - Jubileji

Igor Grdina  ---  Sestdeset let profesorja Jozeta Pogacnika

Gregor Kocijan  ---  Ob jubileju profesorja Jozeta Sifrerja

Jurij Rojs  ---  Sedemdeset let akad. prof. dr. Antice Menac

France Zagar  ---  Sestdeset plodnih let Berte Golob


 
 - Metodicne izkusnje

Mojca Poznanovic  ---  Izkusnje iz mentorskega dela z raziskovalnimi nalogami srednjesolcev


 
 - Ocene in porocila

Janez Dular  ---  Vec kakor abeceda

Zoltan Jan  ---  Dve slovenisticni razpravi v videmski reviji

Miha Javornik  ---  O razpotjih sodobne ruske literature

Martina Krizaj-Ortar  ---  Olga Kunst-Gnamus, Sporazumevanje in spoznavanje jezika (1992)

Tone Smolej  ---  Dusan Moravec, Lojz Kraigher. Monografija k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev

Tone Smolej  ---  Pogledi na Bartola

Tone Smolej  ---  Joze Pogacnik, Kulturni pomen Slomskovega dela

Marko Stabej  ---  Irena Petric, Here is the News

Boza Krakar-Vogel  ---  Zivahen posvet o ucbenikih za slovenscino

Martina Krizaj-Ortar  ---  Osnovnosolski ucbeniki za pouk slovenskega jezika

France Zagar  ---  Zanimiva slovenscina


 
 - Pogledi in mnenja

Zoran Bozic  ---  Novi ucni nacrt za pouk knjizevnosti

Vika Slabe  ---  Besedi osrednje mesto v soli


 
 - Polemike, odgovori

Vera Smole  ---  Vseslovenski narecni slovar: da ali ne


 
 - Poskusi branja

Mojca Sirok  ---  Carmen -- vzporednost nasega sveta


 
 - Predstavljamo se

Francka Benedik  ---  Dialektoloska sekcija

Jan Zoltan  ---  Polozaj in delo slovenskega lektorata na trzaski univerzi


 
 - Prejeli smo v oceno

 ---  #1

 ---  #2


 
 - Razprave in clanki

Irena Androjna  ---  Pripovedni polozaji v kratkih pripovedih Andreja Blatnika

Miha Javornik  ---  Rojevanje pomena v poeziji Anne Ahmatove

Majda Kaucic-Basa  ---  Kdaj govorijo Slovenci slovensko

Simona Kranjc  ---  Otroski govor

Ursula Krevs  ---  Govorno vedenje pri Slovencih v Nemciji

Olga Kunst-Gnamus  ---  Slovnicna zgradba in vloga stavkov s pomensko podstavo SZ1 biti SZ2

Marjeta Lubej-Longyka  ---  Prvine znanstvene fantastike v noveli Jona Branka Gradisnika

Milko Maticetov  ---  Od koroskega gralva 1238 do rezijanskega krajaua 1986

Katja Podbevsek  ---  Govorna organiziranost umetnostnega besedila

Tomaz Sajovic  ---  Kersnikova Kmetska smrt: med historizmom in nastavki secesije

Miran Stuhec  ---  Fokalizacijski kod Zidarjevih romanesknih struktur

Zlata Sundalic'  ---  O legendi v neprvotnem kontekstu

France Zagar  ---  Definiranje, klasificiranje in spoznavanje besedilnih vrst


 
 - Slovenscina v javnosti

 ---  Pismo predsedniku Republike Slovenije


 
 - Uvodnik

 ---  Spostovana bralka, cenjeni bralec!


 
 - Znanost mladini

Igor Saksida  ---  Tretjemu letu naproti

Simona Torkar  ---  Bralne navade srednjesolcev na srednji zdravstveni soli in gimnaziji

 
Vsebina letnika po stevilkah      (po tematiki)

 - 1-2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7-8
 -

 
 - 1-2

Uvodnik
 ---  Spostovana bralka, cenjeni bralec!


Razprave in clanki
Tomaz Sajovic  ---  Kersnikova Kmetska smrt: med historizmom in nastavki secesije

Simona Kranjc  ---  Otroski govor

Miran Stuhec  ---  Fokalizacijski kod Zidarjevih romanesknih struktur


Jubileji
Jurij Rojs  ---  Sedemdeset let akad. prof. dr. Antice Menac

France Zagar  ---  Sestdeset plodnih let Berte Golob


Iz moje delavnice
Viktor Sonjkin  ---  Cetverostopni anapest pesmi Leningrad O. Mandelstama v slovenskem, poljskem in hrvaskem prevodu


Gradivo
+Tone Pretnar, Marko Stabej, Ales Bjelcevic  ---  Slovar Kersnikove rime


 
 - 3

Razprave in clanki
Katja Podbevsek  ---  Govorna organiziranost umetnostnega besedila

France Zagar  ---  Definiranje, klasificiranje in spoznavanje besedilnih vrst


In memoriam
Franc Jakopin  ---  Stane Suhadolnik


Anketa
 ---  Anketa o polozaju hrvascine/srbscine v slovenski soli (Peter Kolsek, dr. Boris Paternu, dr. Breda Pogorelec, dr. Janez Rotar, dr. Ada Vidovic-Muha, Berta Golob, Vika Slabe, dr. Joze Pogacnik, dr. Joze Toporisic)


Predstavljamo se
Francka Benedik  ---  Dialektoloska sekcija


Gradivo
Breda Pogorelec  ---  Razkrizje -- iz kronologije boja za slovenski jezik v cerkvi


 
 - 4

Razprave in clanki
Irena Androjna  ---  Pripovedni polozaji v kratkih pripovedih Andreja Blatnika


In memoriam
Marko Juvan  ---  Tonetu Pretnarju (19. avgusta 1945 - 16. novembra 1992) v spomin


Metodicne izkusnje
Mojca Poznanovic  ---  Izkusnje iz mentorskega dela z raziskovalnimi nalogami srednjesolcev


Predstavljamo se
Jan Zoltan  ---  Polozaj in delo slovenskega lektorata na trzaski univerzi


Ocene in porocila
Tone Smolej  ---  Dusan Moravec, Lojz Kraigher. Monografija k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev

Miha Javornik  ---  O razpotjih sodobne ruske literature


Bibliografija
Marko Kranjec, Alenka Logar-Plesko, Anka Sollner-Perdih, Marija Cvetek  ---  Slovenistika v letu 1991


 
 - 5

Razprave in clanki
Milko Maticetov  ---  Od koroskega gralva 1238 do rezijanskega krajaua 1986


In memoriam
Pavle Merku  ---  Angelo Cracina


Poskusi branja
Mojca Sirok  ---  Carmen -- vzporednost nasega sveta


Pogledi in mnenja
Vika Slabe  ---  Besedi osrednje mesto v soli


Slovenscina v javnosti
 ---  Pismo predsedniku Republike Slovenije


Gradivo
Viktor Sonjkin  ---  Dve pripombi o Presernovem verzu s stalisca ruske verzoloske znanosti


Ocene in porocila
Zoltan Jan  ---  Dve slovenisticni razpravi v videmski reviji

Tone Smolej  ---  Pogledi na Bartola

France Zagar  ---  Zanimiva slovenscina

Marko Stabej  ---  Irena Petric, Here is the News


Prejeli smo v oceno
 ---  #1


 
 - 6

Razprave in clanki
Ursula Krevs  ---  Govorno vedenje pri Slovencih v Nemciji

Majda Kaucic-Basa  ---  Kdaj govorijo Slovenci slovensko


Jubileji
Gregor Kocijan  ---  Ob jubileju profesorja Jozeta Sifrerja


Pogledi in mnenja
Zoran Bozic  ---  Novi ucni nacrt za pouk knjizevnosti


Polemike, odgovori
Vera Smole  ---  Vseslovenski narecni slovar: da ali ne


Ocene in porocila
Martina Krizaj-Ortar  ---  Olga Kunst-Gnamus, Sporazumevanje in spoznavanje jezika (1992)


Prejeli smo v oceno
 ---  #2


 
 - 7-8

Razprave in clanki
Zlata Sundalic'  ---  O legendi v neprvotnem kontekstu

Miha Javornik  ---  Rojevanje pomena v poeziji Anne Ahmatove

Marjeta Lubej-Longyka  ---  Prvine znanstvene fantastike v noveli Jona Branka Gradisnika

Olga Kunst-Gnamus  ---  Slovnicna zgradba in vloga stavkov s pomensko podstavo SZ1 biti SZ2


Jubileji
Igor Grdina  ---  Sestdeset let profesorja Jozeta Pogacnika


In memoriam
Alenka Sivic-Dular  ---  Akademik dr. France Bezlaj


Znanost mladini
Igor Saksida  ---  Tretjemu letu naproti

Simona Torkar  ---  Bralne navade srednjesolcev na srednji zdravstveni soli in gimnaziji


Gradivo
France Zagar  ---  Klemenov govorni razvoj v drugem letu njegove starosti


Ocene in porocila
Tone Smolej  ---  Joze Pogacnik, Kulturni pomen Slomskovega dela

Janez Dular  ---  Vec kakor abeceda

Boza Krakar-Vogel  ---  Zivahen posvet o ucbenikih za slovenscino

Martina Krizaj-Ortar  ---  Osnovnosolski ucbeniki za pouk slovenskega jezika


Iz dela drustev
Matjaz Babic  ---  Ob stiridesetletnici Lingvisticnega krozka Filozofske fakultete v Ljubljani

 
Kolofon

JEZIK IN SLOVSTVO
Letnik XXXVIII
Ljubljana 1992/93
ISSN 0021-6933

Casopis izhaja mesecno od oktobra do maja (8 stevilk)
Izdaja: Slavisticno drustvo Slovenije, Ljubljana
Uredniski odbor: Alenka Sivic-Dular (glavna in odgovorna urednica), Aleksander Skaza, Joze Pogacnik, Marko Juvan, Miha Javornik (slovstvena zgodovina), Zinka Zorko, Tomaz Sajovic (jezikoslovje), Boza Krakar-Vogel, Mojca Poznanovic (didaktika jezika in knjizevnosti)
Predsednica casopisnega sveta: Helga Glusic
Tehnicni urednik: Lojze Tomc
Oprema naslovnice: Samo Lapajne
Racunalniska priprava: Trzna informatika d.o.o., Cesta v Polje XVI/5, Ljubljana
Tisk: VB&S d.o.o., Milana Majcna 4, Ljubljana
Naslov urednistva: Jezik in slovstvo, Askerceva 12, Ljubljana 61000
Narocila sprejema urednistvo JiS. Letna narocnina 930 SIT, cena posamezne stevilke 200 SIT, dvojne stevilke 250 SIT, za dijake in studente, ki dobijo revijo pri poverjenikih, je letna narocnina 500 SIT. Letna narocnina za evropske drzave je 20 DEM, za neevropske drzave pa 26 DEM.
Naklada 2000 izvodov.
Revijo gmotno podpirata Ministrstvo za kulturo RS in Ministrstvo za solstvo in sport RS.
Po mnenju Ministrstva za informiranje RS, st. 23/187-92, z dne 18. 3. 1992, revija steje med proizvode informativnega znacaja, za katere se placuje 5%-ni davek od prometa proizvodov.

 
Navodila piscem

V reviji Jezik in slovstvo se prispevki objavljajo v slovenscini, v tujem jeziku pa samo povzetki in sinopsisi prispevkov iz rubrike Clanki in razprave. Besedila za rubrike Clanki in razprave ter Pogledi in mnenja naj ne presegajo 20 strani (tj. 600 vrstic), besedila za druge rubrike ne 15 strani (tj. 450 vrstic) in porocila ne 5 strani (tj. 150 vrstic). Prispevke je treba poslati v dveh izvodih in tistim za rubriko Razprave in clanki priloziti tudi slovenski povzetek (do ene tipkane strani). Pri racunalnisko pisanem prispevku je zazelena (PC-jeva ali atarijeva) disketa z besedilom, izpisanem po katerem koli od popularnih urejevalnikov besedila ter kopijo izpisa v t.i. obliki »text« brez formata, saj se tako olajsa stavljenje in poveca natancnost izpisa. Prispevki morajo biti jezikovno dognani in tehnicno popolni (cistopisi morajo biti pripravljeni za tisk, prim. Slovenski pravopis, Ljubljana 1990, str. 213-214), sicer jih urednistvo ne bo upostevalo. Ce pisec objavlja prvic, naj prilozi se osebne podatke (svoj naslov z morebitno telefonsko stevilko, ime ustanove, v kateri dela) in stevilko ziroracuna. Tuji sodelavci morajo za izplacilo honorarja odpreti poseben ziroracun v Sloveniji. Ce prispevek za tisk ni sprejet, glavni urednik avtorja o tem pisno obvesti. Ob izidu dobi avtor razprave ali clanka 10 posebnih odtisov. Korekture clankov in razprav je treba opraviti v treh dneh, in sicer z veljavnimi korekturnimi znamenji (prim. Slovenski pravopis, Ljubljana 1990, str. 13-4)
 BBert grafika