-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Kazalo letnika 40 (1994/95)
Jezik in slovstvo
Kazalo
Avtorski popravki
Kolofon


 -

 
Vsebina letnika po tematiki      (po stevilkah)

 - Anketa
 - Gradivo
 - Iz moje delavnice
 - Jubileji
 - Metodicne izkusnje
 - Ocene in porocila
 - Pogledi in mnenja
 - Popravek
 - Poskusi branja
 - Predstavljamo se
 - Prejeli smo
 - Razgledi
 - Razprave in clanki
 - Uvodnik
 - V branje Vam priporocamo
 - V spomin
 -

 
 - Anketa

 ---  Anketa o ucbenikih za slovenski jezik (Darinka Ambroz, Nada Barbaric, Berta Golob, Alenka Kozinc, Erika Krzisnik, Joze Lipnik, Vika Slabe, France Zagar, Marta Kocjan-Barle, Ada Vidovic-Muha)

 ---  Milena Ivsek


 
 - Gradivo

Janez Keber  ---  Kupiti macka v zaklju

Andrej Rozman  ---  Sklepna prireditev znanstvenoraziskovalne dejavnosti studentov bratislavske Filozofske fakultete


 
 - Iz moje delavnice

Irena Orel-Pogacnik  ---  Predlozni sistem v razvoju slovenskega knjiznega jezika


 
 - Jubileji

Marko Juvan  ---  Sest polnih desetletij Matjaza Kmecla

Majda Merse  ---  Ob sestdesetletnici Franceta Novaka

Aleksander Skaza  ---  Zlahtna usklajenost znanstvenega in pedagoskega delovanja Gregorja Kocijana


 
 - Metodicne izkusnje

Boza Krakar - Vogel  ---  Maturitetna pisna naloga esejskega tipa (maturitetni esej iz knjizevnosti -- pisanje, ocenjevanje)

Miha Mohor  ---  Mladinska knjizevnost in ustvarjalno pisanje osnovnosolcev

Marina Pertot  ---  O slovenscini v soli in zunaj nje na Trzaskem

Silva Valencic-Resinovic  ---  Slovenscina kot ucni jezik pri pouku ekonomskih predmetov

France Zagar  ---  Metaforika, kot jo odkrivajo osnovnosolski ucenci

France Zagar  ---  Komentiranje in revidiranje spisov


 
 - Ocene in porocila

Marja Bester  ---  Solske besedilne vrste

Silvo Fatur  ---  Zlahtna konservativnost (Zapis ob trzaskih slovenskih berilih)

Olga Kunst-Gnamus  ---  France Zagar: Besedilne in besedne igre

Ludvik Lazar  ---  Zbirka Solska ura (Didakticne skice)

Marija Mercina  ---  Marja Bester, Martina Krizaj-Ortar in Erika Krzisnik: Pouk slovenscine malo drugace

Helena Poláková  ---  Nova ceska knjiga o sestavi pesniskih besedil

Mojca Poznanovic  ---  Ze dva prirocnika za pouk knjizevnosti v srednji soli

Vera Smole  ---  Narecje pod Vrtaco, Mlini in zage, Dokumentacija

Tone Smolej  ---  Franc Zadravec: Slovenska ekspresionisticna literatura

Tone Smolej  ---  Vitomil Zupan, uredil Ales Berger

Alenka Sivic-Dular  ---  Porocilo o Skokovih etimoloskih srecanjih

Alenka Sivic - Dular  ---  Novo v slovenski imenoslovni literaturi

Irena Zerjal  ---  Brizinski spomeniki v italijanscini

Vita Zerjal-Pavlin  ---  29. seminar slovenskega jezika, literature in kulture.  Zbornik predavanj


 
 - Pogledi in mnenja

Diomira Fabjan Bajc  ---  Spoznavajmo slovenscino s pomocjo italijanscine


 
 - Popravek

 ---  #1


 
 - Poskusi branja

Stepanka Lovse  ---  A. Beli: Kotik Letajev


 
 - Predstavljamo se

Boris Paternu, Marko Juvan, Gregor Kocijan  ---  Disertacijska razprava mag. Irene Novak popov Lirika Edvarda Kocbeka -- Ustvarjalni vidiki pomenske figurativnosti


 
 - Prejeli smo

 ---  #1


 
 - Razgledi

Ales Debeljak  ---  Rojstvo naroda iz duha pesmi

Vladimir Osolnik  ---  Heinrich Stieglicz o juznih Slovanih

Vanco Tusevski  ---  O prvi recenziji v novi makedonski knjizevnosti 19. stoletja


 
 - Razprave in clanki

Marja Bester  ---  Funkcionalna (ne)pismenost v Sloveniji

Jozica Ceh  ---  Epitetoni v Zupancicevi poeziji

Vojko Gorjanc  ---  Pornografsko in eroticno v prozi Branka B. Kastelica

Miran Hladnik  ---  Elektronski literarnovedni viri in racunalnisko pisanje

Miha Javornik  ---  Socart --- znanilec praznine

Marko Juvan  ---  Iz 80. v 90. leta: Slovenska literatura, postmodernizem, postkomunizem in nacionalna drzava

Olga Kunst Gnamus  ---  Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnicno kategorijo

Katja Podbevsek  ---  Interpretativno branje kot del uciteljevega govornega nastopa

Tomaz Sajovic  ---  Stritarjevo historisticno besedno oblikovanje in moderna

Andrej Skubic  ---  Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmaticna definicija funkcije

Tone Smolej  ---  Prezihov Voranc in Émile Zola

Marko Stabej  ---  Oklepaji v slovenskem pesniskem jeziku --- slovenski pesniski jezik v oklepaju

Irena Stramljic - Breznik  ---  Specializiranost obrazil za izpeljanke s pomenom vrsilca dejanja, nosilca lastnosti in opravkarja

Marjan Strancar  ---  Ekspresivnost v Zidarjevem Svetem Pavlu in njena didakticna uporabnost


 
 - Uvodnik

Urednistvo  ---  Spostovana bralka, cenjeni bralec!


 
 - V branje Vam priporocamo

 ---  #1


 
 - V spomin

Janez Rotar  ---  Zlatko Vince, 1922-1994

 
Vsebina letnika po stevilkah      (po tematiki)

 - 1-2
 - 3-4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 -

 
 - 1-2

Uvodnik
Urednistvo  ---  Spostovana bralka, cenjeni bralec!


Razprave in clanki
Marja Bester  ---  Funkcionalna (ne)pismenost v Sloveniji

Marko Juvan  ---  Iz 80. v 90. leta: Slovenska literatura, postmodernizem, postkomunizem in nacionalna drzava

Marjan Strancar  ---  Ekspresivnost v Zidarjevem Svetem Pavlu in njena didakticna uporabnost


Jubileji
Aleksander Skaza  ---  Zlahtna usklajenost znanstvenega in pedagoskega delovanja Gregorja Kocijana


Poskusi branja
Stepanka Lovse  ---  A. Beli: Kotik Letajev


Ocene in porocila
Tone Smolej  ---  Franc Zadravec: Slovenska ekspresionisticna literatura

Marja Bester  ---  Solske besedilne vrste

Olga Kunst-Gnamus  ---  France Zagar: Besedilne in besedne igre

Vita Zerjal-Pavlin  ---  29. seminar slovenskega jezika, literature in kulture.
Zbornik predavanj

Alenka Sivic-Dular  ---  Porocilo o Skokovih etimoloskih srecanjih


Prejeli smo v oceno
 ---  #1


Popravek
 ---  #1


 
 - 3-4

Razprave in clanki
Tomaz Sajovic  ---  Stritarjevo historisticno besedno oblikovanje in moderna

Vojko Gorjanc  ---  Pornografsko in eroticno v prozi Branka B. Kastelica

Katja Podbevsek  ---  Interpretativno branje kot del uciteljevega govornega nastopa


Jubileji
Marko Juvan  ---  Sest polnih desetletij Matjaza Kmecla


Anketa
 ---  Anketa o ucbenikih za slovenski jezik (Darinka Ambroz, Nada Barbaric, Berta Golob, Alenka Kozinc, Erika Krzisnik, Joze Lipnik, Vika Slabe, France Zagar, Marta Kocjan-Barle, Ada Vidovic-Muha)


Metodicne izkusnje
Silva Valencic-Resinovic  ---  Slovenscina kot ucni jezik pri pouku ekonomskih predmetov


Ocene in porocila
Silvo Fatur  ---  Zlahtna konservativnost (Zapis ob trzaskih slovenskih berilih)

Mojca Poznanovic  ---  Ze dva prirocnika za pouk knjizevnosti v srednji soli


 
 - 5

Razprave in clanki
Tone Smolej  ---  Prezihov Voranc in Émile Zola

Andrej Skubic  ---  Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmaticna definicija funkcije


Jubileji
Majda Merse  ---  Ob sestdesetletnici Franceta Novaka


Iz moje delavnice
Irena Orel-Pogacnik  ---  Predlozni sistem v razvoju slovenskega knjiznega jezika


Pogledi in mnenja
Diomira Fabjan Bajc  ---  Spoznavajmo slovenscino s pomocjo italijanscine


Gradivo
Janez Keber  ---  Kupiti macka v zaklju


Ocene in porocila
Marija Mercina  ---  Marja Bester, Martina Krizaj-Ortar in Erika Krzisnik: Pouk slovenscine malo drugace


 
 - 6

Razprave in clanki
Marko Stabej  ---  Oklepaji v slovenskem pesniskem jeziku --- slovenski pesniski jezik v oklepaju

Miha Javornik  ---  Socart --- znanilec praznine

Jozica Ceh  ---  Epitetoni v Zupancicevi poeziji


Metodicne izkusnje
France Zagar  ---  Metaforika, kot jo odkrivajo osnovnosolski ucenci

Marina Pertot  ---  O slovenscini v soli in zunaj nje na Trzaskem


V spomin
Janez Rotar  ---  Zlatko Vince, 1922-1994


Anketa
 ---  Milena Ivsek


Ocene in porocila
Helena Poláková  ---  Nova ceska knjiga o sestavi pesniskih besedil


Gradivo
Andrej Rozman  ---  Sklepna prireditev znanstvenoraziskovalne dejavnosti studentov bratislavske Filozofske fakultete


 
 - 7

Razprave in clanki
Miran Hladnik  ---  Elektronski literarnovedni viri in racunalnisko pisanje

Olga Kunst Gnamus  ---  Razmerje med spolom kot potezo reference in spolom kot slovnicno kategorijo


Razgledi
Vanco Tusevski  ---  O prvi recenziji v novi makedonski knjizevnosti 19. stoletja


Metodicne izkusnje
Boza Krakar - Vogel  ---  Maturitetna pisna naloga esejskega tipa (maturitetni esej iz knjizevnosti -- pisanje, ocenjevanje)


Ocene in porocila
Irena Zerjal  ---  Brizinski spomeniki v italijanscini

Ludvik Lazar  ---  Zbirka Solska ura (Didakticne skice)


 
 - 8

Razprave in clanki
Irena Stramljic - Breznik  ---  Specializiranost obrazil za izpeljanke s pomenom vrsilca dejanja, nosilca lastnosti in opravkarja


Metodicne izkusnje
Miha Mohor  ---  Mladinska knjizevnost in ustvarjalno pisanje osnovnosolcev

France Zagar  ---  Komentiranje in revidiranje spisov


Razgledi
Ales Debeljak  ---  Rojstvo naroda iz duha pesmi

Vladimir Osolnik  ---  Heinrich Stieglicz o juznih Slovanih


Predstavljamo se
Boris Paternu, Marko Juvan, Gregor Kocijan  ---  Disertacijska razprava mag. Irene Novak popov Lirika Edvarda Kocbeka -- Ustvarjalni vidiki pomenske figurativnosti


Ocene in porocila
Alenka Sivic - Dular  ---  Novo v slovenski imenoslovni literaturi

Vera Smole  ---  Narecje pod Vrtaco, Mlini in zage, Dokumentacija

Tone Smolej  ---  Vitomil Zupan, uredil Ales Berger


Prejeli smo
 ---  #1

 
Kolofon

JEZIK IN SLOVSTVO
Letnik XL
Ljubljana 1994/95
ISSN 0021-6933

Casopis izhaja mesecno od oktobra do junija (8 stevilk)
Izdaja: Slavisticno drustvo Slovenije
Uredniski odbor: Alenka Sivic-Dular (glavna in odgovorna urednica), Marko Juvan, Miha Javornik, Irena Novak-Popov (slovstvena zgodovina), Marja Bester, Tomaz Sajovic (jezikoslovje), Boza Krakar-Vogel, Mojca Poznanovic (didaktika jezika in knjizevnosti)
Predsednica casopisnega sveta: Helga Glusic
Tehnicni urednik: Lojze Tomc, Samo Bertoncelj
Oprema naslovnice: Samo Lapajne
Racunalniska priprava: BBert grafika, Resljeva 4, Ljubljana
Tisk: VB&S d.o.o., Milana Majcna 4, Ljubljana
Naslov urednistva: Jezik in slovstvo, Askerceva 2, Ljubljana 61000
Narocila sprejema urednistvo JiS. Letna narocnina je 1500 SIT, cena posamezne stevilke 250 SIT, cena dvojne stevilke 320 SIT. Za dijake in studente, ki dobijo revijo pri poverjenikih, je letna narocnina 800 SIT. Letna narocnina za evropske drzave je 20 DEM, za neevropske drzave pa 26 DEM.
Naklada 2000 izvodov.
Revijo gmotno podpirajo Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za solstvo in sport RS, Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS ter Znanstveni institut Filozofske fakultete.
Po mnenju Ministrstva za informiranje RS, st. 23/187-92, z dne 18. 3. 1992, sodi revija med proizvode informativnega znacaja, za katere se placuje 5 procentni davek od prometa proizvodov.
 BBert grafika