-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Ocene in porocila
Jezik in slovstvo
Kazalo letnika
 
Zadnja verzija


 -Radomir V. Ivanovic'
Filozofska fakulteta v Novem SaduNjegosologija kot slovanska duhovna dediscina*
Vladimir Osolnik, Zgodovina knjizevnosti o Petru II Petrovic'u Njegosu, Crnogorska akademija znanosti in umetnosti, Podgorica 1999
 - Njegosologija kot interdisciplinarno znanstveno podrocje /v okvirih literarne vede/ se je zacelo s priporocili Vuka Stefanovic'a Karadzic'a, ki je mladega crnogorskega arhimandrita predstavil kot nadarjenega pisatelja v pismih klasicistu Lukijanu Musickemu leta 1832, in se nadaljevala z njegovo knjigo Montenegro und die Montenegriner, izdano v Stuttgartu in Tübingenu l. 1837, ter z zgodnjimi deli Teodora Pavlovic'a, Mata Topalovic'a, Giovannia Franceschia, Stanka Vraza, Jovana Subotic'a, Djordja Maletic'a in Ivana Macuna se v casu pesnikovega zivljenja in seveda z deli mnogih drugih uglednih avtorjev po pisateljevi smrti /Stefana Mitrova Ljubise, Jovana Ristic'a, Frana Miklosica, Vatroslava Jagic'a, Stojana Novakovic'a, Nic'ifora Ducic'a, Vuka Vrcevic'a, Pavla Rovinskega, P. A. Lavrova, Milana Resetarja, Djura Surmina/. Ce se podredimo avtoriteti stevilk, potem lahko ugotovimo, da je bilo od prvih Karadzic'evih pisnih priporocil (1832) do danasnjega dne (Enciklopedija o Njegosu, 1999) objavljeno vec deset tisoc bibliografskih enot; prizadevni bibliograf in bibliognost Dobrilo Aranitovic' nas seznanja, da je bilo od prve samostojne publikacije o Njegosu /Jovan Subotic', 1851/ do Osolnikove knjige /1999/ objavljenih nad 170 samostojnih monografij, zbornikov in izbranih del oz. strani, posvecenih Njegosu. Ce temu dodamo tisoce komentarjev njegovih literarnih del /od prvega izpod peresa S. M. Ljubise, 1864, preko vrste zapisov Milana Resetarja, 1892-1941, do Slobodana Tomovic'a, 1986- 1999/ in stevilnost znanstvenih zvrsti oz. podrocij, ki se ukvarjajo s pomembno Njegosevo osebnostjo, njegovim delom ter s casom, v katerem je zivel, je povsem na dlani dejstvo, da gre v njegovem primeru za avtenticni duhovni izziv na razlicnih podrocjih humanisticnih dejavnosti in za neprimerljivo ustvarjalnost, ki s casom ne usiha, temvec postaja vedno bolj intenzivna.

Slovenski literaturolog, slavist in jugoslavist Vladimir Osolnik, profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, v doktorski disertaciji, napisani in uspesno zagovarjani pred desetletjem, ki je tu objavljena v predelani obliki, prirejeni nasemu (cnogorskemu in srbskemu, jugoslovanskemu in srbohrvaskemu) receptivnemu modelu, se je lotil kompleksnega, odgovornega in apodikticno tezko razresljivega dela oz. naloge, to je prikazati, povzeti in ovrednotiti vrhunce dosezkov njegosologije v XIX. in XX. stoletju iz celovite literarnovedne oz. literarnozgodovinske perspektive. Ze pri prvem srecanju z njegosologi in njegosologijo ne le kot delom vede o knjizevnosti, temvec tudi drugih, bolj ali manj sorodnih duhovnih dejavnosti, zlasti tistih, ki jih uvrscamo med humanisticne druzbene in kulturno-zgodovinske znanosti, se je avtor zavedel, da je literarna zgodovina kot del znanosti o knjizevnosti nezadostna, da bi odgovorila na apriorno zastavljen cilj oz. sistem ciljev, kot je nezadostna tudi literarna veda v svoji celoti /teorija, zgodovina, kritika/. Zaradi tega je od prvih strani v svoji obsezni monografiji potrebno pozornost namenil tudi historiografiji, zgodovini idej, kulturni zgodovini, filozofiji, psihologiji, sociologiji, jezikoslovju in folkloristiki, saj se je zavedal, da se tudi ob upostevanju teh razseznosti Njegosevega dela ne da dokoncno analizirati v vseh podrobnostih in vseh pomenih oz. izcrpati stevilne prepletene pomene »brez ostankov«.

Svojo monografijo je razdelil na osem delov, med katerimi osrednjo tezo nosita cetrti in peti del /strani 145-257/, kjer avtor razpravlja o reprezentativnih studijah in monografijah nasih /juznoslovanskih/ in tujih njegosologov. S tem je v najsirsi koncentricni krog uvrstil doloceno stevilo razresljivih vprasanj in tudi nerazresljivih aporij, ki jih je po natancnem procesu izkustvenega preverjanja ponovno izrecno omenil na koncu knjige /v sedmem poglavju pod naslovom Nerazresena vprasanja njegosologije, strani 281-290/. Ob tem je opozoril na vrsto t. i. »vecnih vprasanj« s podrocja filozofije, estetike in znanosti o knjizevnosti, prisotnih tudi v razslojenem, romanticno-herojskem epu Gorski vijenac /1847/, ki se kot srediscna tocka mnogih hotenj, tokov in miselnih krizanj nahaja v epicentru avtorjevega zanimanja. Obilica problemov in aporij v njegosologiji istocasno pomeni tudi potrditev oz. dokaz o kontinuiranem razvoju znanosti o knjizevnosti, ki je evidenten in hkrati se vedno nezadosten, da bi zadovoljil vse narasle duhovne, kulturne in literarnovedne potrebe.

Kot zacetno idejo je Osolnik determiniral idejo o duhu epohe. Ko je analiziral globalne ideje casa, je opozoril na proces interference razlicnih ustvarjalnih paradigem v prvi polovici XIX. stoletja in nato tudi na procese interference klasicizma, predromantike in romantike. Z dajanjem prednosti relacijski nad substancialno teorijo oz. teoreticni nad uporabno imanentno ravnjo analize, je Osolnik v tem delu monografije stvarno evidentiral »katalog stilskih lastnosti« obravnavanih oz. nastetih stilskih formacij, in sicer v okviru svojih prizadevanj, da bi v lastnih sodbah in mnenjih uposteval dva kriterija: »kriterij ucinkovitosti« in »logos povecanega ucinka«; pri tem je bil tu in tam manj uspesen.

Razprava o klasicizmu, predromanitiki in romantiki je zapletena tudi zato, ker o tej problematiki potekajo dialogi z razlicnimi vrstami diskurzivne prakse. Razen povsem jasnih literarnoznanstvenih kategorij, ki jih lahko upostevamo kot »samo po sebi razumljivo izhodisce«, se tu uporabljajo izvenliterarne in izvenliterarnoznanstvene kategorije, kot so to npr. preporod, antropoloska odkritja, nova renesansa ipd. Zaradi tega ostajajo razmeroma nenatancne kategorije »nacionalna romantika«, »herojsko-patriarhalna romantika«, »mescanska romantika«, ki se pojavljajo namesto cistih literarnozgodovinskih pojmov in kategorij, kot so »protoromantika« /za nerazvito romantiko/, »folklorna romantika« in »razvita romantika«. Taksna periodizacija olajsuje spremljanje geneze romantike v nacionalnih in nadnacionalnih okvirih ter spremljanje ustvarjalne metamorfoze tako v opazovanju dolocene generacije literarnih ustvarjalcev, ki so jih vodila enaka literarna nacela, kot tudi glede posameznih zaokrozenih literarnih opusov /npr. Njegoseva metamorfoza obsega tri obdobja: 1828-1836, 1836-1844 in 1844-1851/.

Nic manj zapleten in zahteven ni tudi drugi obdelani problemski krog, namenjen definiciji posameznih podrocij znanosti o literaturi in njihovim medsebojnim razmerjem, kot tudi ugotavljanju genoloskih determinant posameznih Njegosevih del. V tem oziru je posebej zanimivo Osolnikovo stalisce glede historizma v splosnem pomenu tega pojma in tudi ozje, glede historizma v znanosti o knjizevnosti. Kot je znano, se je kriza historizma zacela v svetovnih razseznostih v stiridesetih letih in je trajala nekako do osemdesetih let. Vendar je bila v juznoslovanskih knjizevnostih in tudi znanostih ta kriza prevladana s podaljsevanjem t. i. »zgodovinske kritike«, katere pobudnik je bil Pavle Popovic' (1901, 1915, 1939) in ki so jo v srbski znanosti o knjizevnosti nadaljevali stevilni literarni zgodovinarji /od Tihomira Ostojic'a (1911) do Miroslava Pantic'a (1998)/, kot tudi v crnogorski znanosti o knjizevnosti /od Trifuna Djukic'a (1939) do J. M. Milovic'a (1988)/. Osolnik s konkretnimi primeri ilustrira misel, da so se prav v casu krize historizma pojavile serije studij in monografij s podrocja njegosologije, obogatene s celo vrsto razlicnih novih dejstev in spoznanj. To je sicer razvidno tudi v casu zadnjih dveh ali treh desetletij po obnovi historizma in nastanku novih znanstvenih zvrsti, med katerimi je tudi teorija zgodovine knjizevnosti /v delih Klavdija Giljena Knjizevnost kot sistem --- Prispevki za teorijo zgodovine knjizevnosti, 1971, in Klausa Uliha Teorija literarne zgodovine --- Nacela in paradigme, 1982/.

Po kratki obravnavi oz. razpravljanju o duhu narodnjastva, lastnem narodnem jeziku in o narodni ustni tradiciji (v pomenu slovanski ljudski jezik, ustno slovstvo in izrocilo) se je Osolnik disciplinirano odlocil, da ne bo razsirjal tematike in motivike v smeri novih »polj duha«, ki so se mu tako izdatno sama po sebi ponujala, in se je lotil najprej klasifikacije, nato pa imanentne interpretativne analize znanstvenih studij ter monografij o Njegosu in Gorskem vijencu.

V njih so namrec zajeti najvisji analiticni dosezki njegosologije.

Avtor jih je razdelil v sedem krogov.Kot izboren poznavalec problematike, o kateri razpravlja, se Osolnik zaveda, da mora biti v vsaki vrsti njegosolosko zasnovane znanstvene razprave zastopano tudi polemicno stalisce, najprej zaradi obilice aporij in odprtih problemov, nato pa tudi zaradi raznovrstnosti metoloskih pristopov posameznih avtorjev. Tako je svoj polemicni dar upraviceno usmeril proti gostobesedni apologetiki, zlasti neargumentirani, in proti mitologiji, ki se je spletla okoli Njegosa in njegovega dela. V svoje delo zato vnasa, in sicer kar na vec mestih, tudi kriticne poudarke iz stalisc njegosologov /Djordja Maletic'a, Milana Resetarja, Pavla Popovic'a in drugih/, polemizira z nekaterimi nesprejemljivimi stalisci --- in tudi sam ponuja dovolj priloznosti bodocim analitikom, da stopijo v polemiko z njim, kar je sicer povsem naravna usoda slehernega njegosologa /od geneloskih sodb in mnenj do ocenjevanja posameznih del, ki so vrednostno sporna/. Ta razseznost po nasem mnenju pomeni car Osolnikove monografije, saj prinasa tako aktualnost in izzivalnost predstavljenih razmisljanj in stalisc, kot tudi avtorjevo pripravljenost, da tvega v oceni in vrednotenju posameznih pojavov, procesov in del.

Vladimirju Osolniku bi bilo treba na koncu tega zapisa izreci priznanje za hrabrost, da je nase prevzel breme povzemanja tako obsezne in kompleksne problematike, ki bi sama po sebi terjala vec posameznih knjig, kot tudi za pripravljenost, da je po dolgoletnem raziskovalnem preucevanju bralcem ponudil sumarni pregled ustvarjalnih in intelektualnih naporov njegosologov v dolgem casovnem obdobju, ki zajema celo stoletje in pol. Kot znanstvenik z opazno delovno in intelektualno energijo, evidentno odprtostjo za vse raznotere manifestacije duha na diahroni in sinhroni ravnini, je Osolnik izpolnil a priori dolocene cilje ali celo sistem ciljev. Ce k temu dodamo, da je iz monografije izpustil nekaj delov poglavij /recepcija Njegosevega dela v Sloveniji/ in opustil inkorporiranje drugih svojih prispevkov iz njegosologije /npr. o razmerju Frana Miklosica in Njegosa/, ter pristejemo njegovo vecletno pedagosko delo profesorja juznoslovanskih knjizevnosti, nam preostane le, da se mu javno zahvalimo za trud in ljubezen, ki jo je vlozil v monografijo o Njegosu, za preseganje mnogih sporov, eksistencialnih in drugih tezav, ki nas spremljajo na koncu tega tisocletja, za zblizevanje juznoslovanskega duhovnega prostora in za vzpostavljanje mostov razumevanja med knjizevnostmi in znanostmi slovanskih narodov.

Osolnikova knjiga je neposreden dokaz duhovne sorodnosti juznoslovanskih narodov, njihovih kreativnih in intelektualnih zmogljivosti: po zaslugah njegosologije in njegosologov, kakrsen je slovenski znanstvenik, imamo priloznost uzivati ob neskaljenih darovih juznoslovanske duhovne dediscine.


Prevedel: Vladimir Osolnik


Opombe


*
Prevod besedila /recenzije/ o knjigi Vladimirja Osolnika Istorija knjizevnosti o Petru II Petrovic'u Njegosu /Crnogorska akademija znanosti in umetnosti, Podgorica 1999, 310 strani/ izpod peresa Radomirja V. Ivanovic'a, akademika in profesorja juznoslovanskih knjizevnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu, Letopis Matice srpske, Novi Sad, 1999; god. 176, knj. 465, sv. 4, april 2000, strani 505-510.

 BBert grafika