-
Kodni sistem
Slovenska knjizevnost
Avtorji
Urednistvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
 
Kazalo
 
Navodila avtorjem
Kolofon


 -


Predstavitev revije Jezik in slovstvo

 - Strokovno in znanstveno revijo Jezik in slovstvo izdaja Slavisticno drustvo Slovenije. Casopis izhaja mesecno od oktobra do junija (8 stevilk).

Predlog za ustanovitev revije je prvi izoblikoval Viktor Smolej leta 1949: list naj bi bil »poljuden JiS naslovnica literarnozgodovinski, sodobno literarno informativen, jezikovno posvetovalen in pedagosko-didakticen mesecnik«. Revija je zacela izhajati v letu 1955/56. Prvi uredniki Tone Bajc, Marja Borsnik in Joza Mahnic (tudi odgovorni urednik) so na podlagi osnovne zamisli zapisali sledeca programska izhodisca: »skrb za kulturo slovenskega jezika« (jezikoslovje), obravnavanje »najbolj zivih vprasanj s podrocja knjizevnosti« (literarna veda) in skrb za »pouk materinega jezika na nasih solah« (didaktika jezika in knjizevnosti). Revija je tako tridelno zasnovo ohranila ves cas svojega izhajanja, s stalno vpetostjo v nova spoznanja razvijajocih se ved in obcutljivim odzivanjem na pojave v Sloveniji, zamejstvu in tujini, povezane s slovenskim jezikom, knjizevno ustvarjalnost ter jezikovno in knjizevno didaktiko, pa si je pridobila sirok krog pisocih in bralcev ter ugled tudi v tujini.

Revijo gmotno podpirajo Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za solstvo in sport RS, Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS ter Znanstveni institut Filozofske fakultete v Ljubljani.


 
Navodila avtorjem

 - Prispevki za Jezik in slovstvo so napisani v slovenscini, izjemoma v tujem jeziku. Clanki ne smejo presegati avtorske pole (16 strani), prispevki za rubriko Metodicne izkusnje naj ne bodo daljsi od 8 strani, porocila in ocene so dolga najvec 4 strani. Clanki morajo biti opremljeni s povzetkom do 1 strani in sinopsisom (2-3 stavki). Avtor odda svoj prispevek kot disketni zapis (3,5") ter mu prilozi dva natisnjena izpisa na naslov Urednistvo Jezika in slovstva, Filozofska fakulteta, Askerceva 2, 1000 Ljubljana. Besedilu je treba priloziti stevilko avtorjevega ziroracuna, ime in naslov banke, podatke o stalnem bivaliscu, EMSO, davcno stevilko, telefon ter po moznosti elektronski naslov.

Tehnicni napotki. Besedila naj bodo napisana v programu Word for Windows, v pisavi Times New Roman CE, velikost 12 z eno in pol medvrsticnim razmikom in levo poravnavo ter s 2,5 cm robovi na formatu A4. Naslov clanka in poglavij naj bodo napisani krepko in v velikosti pisave 14. Korekture svojega prispevka avtor opravi v tednu dni. Pri tem se drzi Slovenskega pravopisa 1994. Daljsi navedki so loceni od drugega besedila. Izpusti so v navedku oznaceni v posevnem oklepaju. Stevilka opombe stoji sticno za locili. Literatura se navaja na kratek nacin v oklepaju v tekocem besedilu in v opombah, v daljsi obliki pa v seznamu literature na koncu prispevka. Med besedilom se sklicujemo na dela takole: (Bahtin, 1982: 123), v seznamu pa navedek razvezemo: Bahtin, Mihail (1982). Teorija romana. Ljubljana: Cankarjeva zalozba. V opombah so bibliografske enote navedene takole: Bahtin, Mihail (1982). Teorija romana. Ljubljana: Cankarjeva zalozba, 13. Na koncu vsakega navedka je pika. Naslovi samostojnih izdaj so v pokoncnem tisku.
 -