-
Kodni sistem
Slovenska književnost
Avtorji
Uredništvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Kazalo letnika 39 (1993/94)
Jezik in slovstvo
Kazalo
Avtorski popravki
Kolofon


 -

 
Vsebina letnika po tematiki      (po številkah)

 - Gradivo
 - Iz dela društev
 - Iz moje delavnice
 - Jubileji
 - Metodične izkušnje
 - Ocene in poročila
 - Pogledi in mnenja
 - Poskusi branja
 - Prejeli smo v oceno
 - Razprave in članki
 - Slovenistika
 - Slovenščina v javni rabi
 - Uvodnik
 - Zapiski
 -

 
 - Gradivo

Joža Mahnič  ---  Nekaj Kosovelovih uglasbenih

Vilko Novak  ---  Spis Vinka F. Kluna o slovenskem slovstvu


 
 - Iz dela društev

 ---  Sporočilo Slavističnega društva Slovenije


 
 - Iz moje delavnice

Miha Vrbinc  ---  Književna besedila pri pouku slovenščine kot drugega jezika

Boža Krakar-Vogel  ---  Novejši slovenski pogledi na pouk književnosti kot dejavnik sooblikovanja njegovih smotrov, metod in vsebin


 
 - Jubileji

Niko Jež  ---  Ob osemdesetletnici Rozke Štefan (Bibliografija Rozke Štefan)

Milena Hajnšek-Holz  ---  Petinsedemdeset let profesorice Jože Meze

Tomo Korošec  ---  Boris Urbančič --- osemdesetletnik

Spraševala je Boža Krakar-Vogel  ---  Šestdeset let prof. dr. Helge Glušičeve


 
 - Metodične izkušnje

Nada Barbarič  ---  Šolski esej v drugem letniku srednje šole --- vaje za razvijanje razpravljalnega eseja

Zoran Božič  ---  Problemski pouk književnosti

Jože Lipnik  ---  Umetnostna smer v šolski interpretaciji

Mladen Pavičić  ---  Tečaj za lektorje krakovske poletne šole poljskega jezika

Irena Stramljič-Breznik  ---  Umetnostno besedilo kot izhodišče za obravnavo besedotvorja v osnovni šoli

France Žagar  ---  Predstavljanje in vadenje slovničnih oblik


 
 - Ocene in poročila

Darinka Ambrož  ---  Katalogom znanja iz slovenskega jezika in književnosti na rob

Barbara Baloh  ---  Jelka Morato-Vatovec: Veselo v slovenščino

Marja Bešter  ---  Renata Zadravec-Pešec: Pragmatično jezikoslovje

Zoltan Jan  ---  Italijanska študija Lojzke Bratuž o slovenskih pridigah goriškega nadškofa

Darinka Jocič-Ambrož  ---  Andrijan Lah: Pregled književnosti I, II

Metka Kordigel  ---  Kako spodbujati branje v šolskih klopeh

Ludvik Lazar  ---  Denis Poniž -- Nada Barbarič -- Marjan Štrancar 1993: Esej in šolski esej, ZRSŠŠ Ljubljana

Božena Orožen  ---  Ruski jezik pri maturi (Predmetni izpitni katalog za maturo. Ruski jezik. Ljubljana. Republiški izpitni center, 1993)

Tone Smolej  ---  Vera Troha: Futurizem

Majda Stanovnik  ---  Poslovenjeni izgovor tujih imen v Enciklopediji Slovenije

Majda Stanovnik  ---  Pretnarjevi prevodi Learovih limerikov

France Žagar  ---  Kako naj vrnemo smisel uram materinščine


 
 - Pogledi in mnenja

Marja Bešter  ---  Kako pisati imena zdravil: z veliko ali malo začetnico?

Peter Weiss  ---  Katere slovarje smemo pričakovati po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika


 
 - Poskusi branja

Josip Užarević  ---  Sanje in resničnost Borisa Pasternaka (Opažanje ob pesmi Sanje)


 
 - Prejeli smo v oceno

 ---  #1

 ---  #2

 ---  #3

 ---  #4


 
 - Razprave in članki

Marko Juvan  ---  Preseganje romantične dediščine? Ključno besedilo narodne literature v modernizmu in postmodernizmu

Ludvik Karničar  ---  Koroška narečja kot most do slovenskega knjižnega jezika

Tatjana Komarova  ---  Širjenje besednega sestava sodobnega ruskega jezika

Alenka Koron  ---  Metodološki vidiki Paternujevih pripovednih raziskav

Boža Krakar-Vogel  ---  Razsežnosti učiteljeve usposobljenosti za poučevanje književnosti

Simona Kranjc  ---  Vplivi na ljubezensko tematiko in erotiko v Ingoličevih predvojnih romanih

Olga Kunst-Gnamuš  ---  Performativni glagoli v opisni slovnici slovenskega jezika

Albinca Lipovec in +Tone Pretnar  ---  Skáclov sonet in štirivrstičnica v slovenskem prevodu

Vlado Nartnik  ---  Navezovanje rim v Tržiških oktavah Toneta Pretnarja

Martina Orožen  ---  Janez Vajkard Valvasor o slovenskem jeziku

Bożena Ostromęcka-Frączak  ---  Kronika ljubezenskih pripetljajev Tadeusza Konwickega v slovenskem prevodu Toneta Pretnarja

Jože Pogačnik  ---  Tržič v doživetju Toneta Pretnarja

Lucylla Pszczołowska  ---  Tone Pretnar kot verzolog

Roman Rozina  ---  Svetinova Tibetanska knjiga mrtvih in postmoderna

Aleksander Skaza  ---  Nekatere posebnosti in funkcije zvočne instrumentacije v romanu Peterburg A. Belega

Rozka Štefan  ---  Tone Pretnar kot prevajalec poljske poezije

Marjan Štrancar  ---  Groteskno v Prežihovem Boju na požiravniku

Miran Štuhec  ---  Sestava novele Blažena krivda Edvarda Kocbeka

Zlata Šundalić  ---  Empirično (ne) da se razodeti

Zinka Zorko  ---  Dialektizmi v Prežihovi zbirki Samorastniki

France Žagar  ---  Branje kot skladenjski problem


 
 - Slovenistika

Alenka Logar-Pleško, Anka Sollner-Perdih, Marija Cvetek  ---  Slovenistika v letu 1992 (Bibliografski pregled)


 
 - Slovenščina v javni rabi

Odprto pismo --- skupina podpisnikov  ---  Državnemu zboru Republike Slovenije


 
 - Uvodnik

Marko Juvan  ---  Tone Pretnar (9. 8. 1945 -- 16. 11. 1992) -- Uvodna beseda


 
 - Zapiski

Vladimir Osolnik  ---  O XI. svetovnem kongresu slavistov v Bratislavi

 
Vsebina letnika po številkah      (po tematiki)

 - 1
 - 2-3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7-8
 -

 
 - 1

Razprave in članki
Martina Orožen  ---  Janez Vajkard Valvasor o slovenskem jeziku

Miran Štuhec  ---  Sestava novele Blažena krivda Edvarda Kocbeka

France Žagar  ---  Branje kot skladenjski problem

Alenka Koron  ---  Metodološki vidiki Paternujevih pripovednih raziskav


Metodične izkušnje
Jože Lipnik  ---  Umetnostna smer v šolski interpretaciji


Gradivo
Joža Mahnič  ---  Nekaj Kosovelovih uglasbenih


Prejeli smo v oceno
 ---  #1


 
 - 2-3

Razprave in članki
Zinka Zorko  ---  Dialektizmi v Prežihovi zbirki Samorastniki

Simona Kranjc  ---  Vplivi na ljubezensko tematiko in erotiko v Ingoličevih predvojnih romanih

Marjan Štrancar  ---  Groteskno v Prežihovem Boju na požiravniku


Metodične izkušnje
Zoran Božič  ---  Problemski pouk književnosti


Iz moje delavnice
Boža Krakar-Vogel  ---  Novejši slovenski pogledi na pouk književnosti kot dejavnik sooblikovanja njegovih smotrov, metod in vsebin


Ocene in poročila
Darinka Jocič-Ambrož  ---  Andrijan Lah: Pregled književnosti I, II

Metka Kordigel  ---  Kako spodbujati branje v šolskih klopeh


Gradivo
Vilko Novak  ---  Spis Vinka F. Kluna o slovenskem slovstvu


Zapiski
Vladimir Osolnik  ---  O XI. svetovnem kongresu slavistov v Bratislavi


Prejeli smo v oceno
 ---  #2


 
 - 4

Uvodnik
Marko Juvan  ---  Tone Pretnar (9. 8. 1945 -- 16. 11. 1992) -- Uvodna beseda


Razprave in članki
Albinca Lipovec in +Tone Pretnar  ---  Skáclov sonet in štirivrstičnica v slovenskem prevodu

Rozka Štefan  ---  Tone Pretnar kot prevajalec poljske poezije

Lucylla Pszczołowska  ---  Tone Pretnar kot verzolog

Jože Pogačnik  ---  Tržič v doživetju Toneta Pretnarja

Bożena Ostromęcka-Frączak  ---  Kronika ljubezenskih pripetljajev Tadeusza Konwickega v slovenskem prevodu Toneta Pretnarja

Aleksander Skaza  ---  Nekatere posebnosti in funkcije zvočne instrumentacije v romanu Peterburg A. Belega

Vlado Nartnik  ---  Navezovanje rim v Tržiških oktavah Toneta Pretnarja

Zlata Šundalić  ---  Empirično (ne) da se razodeti


 
 - 5

Razprave in članki
Boža Krakar-Vogel  ---  Razsežnosti učiteljeve usposobljenosti za poučevanje književnosti

Olga Kunst-Gnamuš  ---  Performativni glagoli v opisni slovnici slovenskega jezika


Jubileji
Tomo Korošec  ---  Boris Urbančič --- osemdesetletnik

Milena Hajnšek-Holz  ---  Petinsedemdeset let profesorice Jože Meze


Metodične izkušnje
Mladen Pavičić  ---  Tečaj za lektorje krakovske poletne šole poljskega jezika


Poskusi branja
Josip Užarević  ---  Sanje in resničnost Borisa Pasternaka (Opažanje ob pesmi Sanje)


Slovenščina v javni rabi
Odprto pismo --- skupina podpisnikov  ---  Državnemu zboru Republike Slovenije


Ocene in poročila
Darinka Ambrož  ---  Katalogom znanja iz slovenskega jezika in književnosti na rob

Božena Orožen  ---  Ruski jezik pri maturi (Predmetni izpitni katalog za maturo. Ruski jezik. Ljubljana. Republiški izpitni center, 1993)

Ludvik Lazar  ---  Denis Poniž -- Nada Barbarič -- Marjan Štrancar 1993: Esej in šolski esej, ZRSŠŠ Ljubljana


 
 - 6

Razprave in članki
Ludvik Karničar  ---  Koroška narečja kot most do slovenskega knjižnega jezika

Marko Juvan  ---  Preseganje romantične dediščine? Ključno besedilo narodne literature v modernizmu in postmodernizmu


Jubileji
Spraševala je Boža Krakar-Vogel  ---  Šestdeset let prof. dr. Helge Glušičeve


Metodične izkušnje
Nada Barbarič  ---  Šolski esej v drugem letniku srednje šole --- vaje za razvijanje razpravljalnega eseja


Iz moje delavnice
Miha Vrbinc  ---  Književna besedila pri pouku slovenščine kot drugega jezika


Ocene in poročila
Majda Stanovnik  ---  Poslovenjeni izgovor tujih imen v Enciklopediji Slovenije

Tone Smolej  ---  Vera Troha: Futurizem


Idela društev
 ---  Sporočilo Slavističnega društva Slovenije


Slovenistika v letu 1992
Alenka Logar-Pleško, Anka Sollner-Perdih, Marija Cvetek  ---  Slovenistika v letu 1992 (Bibliografski pregled)


Prejeli smo v oceno
 ---  #3


 
 - 7-8

Razprave in članki
Tatjana Komarova  ---  Širjenje besednega sestava sodobnega ruskega jezika

Roman Rozina  ---  Svetinova Tibetanska knjiga mrtvih in postmoderna


Jubileji
Niko Jež  ---  Ob osemdesetletnici Rozke Štefan (Bibliografija Rozke Štefan)


Metodične izkušnje
France Žagar  ---  Predstavljanje in vadenje slovničnih oblik

Irena Stramljič-Breznik  ---  Umetnostno besedilo kot izhodišče za obravnavo besedotvorja v osnovni šoli


Pogledi in mnenja
Peter Weiss  ---  Katere slovarje smemo pričakovati po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika

Marja Bešter  ---  Kako pisati imena zdravil: z veliko ali malo začetnico?


Ocene in poročila
Zoltan Jan  ---  Italijanska študija Lojzke Bratuž o slovenskih pridigah goriškega nadškofa

Majda Stanovnik  ---  Pretnarjevi prevodi Learovih limerikov

Marja Bešter  ---  Renata Zadravec-Pešec: Pragmatično jezikoslovje

Barbara Baloh  ---  Jelka Morato-Vatovec: Veselo v slovenščino

France Žagar  ---  Kako naj vrnemo smisel uram materinščine


Prejeli smo v oceno
 ---  #4

 
Kolofon

JEZIK IN SLOVSTVO
Letnik XXXIX
Ljubljana 1993/94
ISSN 0021-6933

Časopis izhaja mesečno od oktobra do maja (8 številk)
Izdaja: Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana
Uredniški odbor: Alenka Šivic-Dular (glavna in odgovorna urednica), Aleksander Skaza, Jože Pogačnik, Marko Juvan, Miha Javornik (slovstvena zgodovina), Zinka Zorko, Tomaž Sajovic (jezikoslovje), Boža Krakar-Vogel, Mojca Poznanovič (didaktika jezika in književnosti)
Predsednica časopisnega sveta: Helga Glušič
Tehnični urednik: Lojze Tomc
Oprema naslovnice: Samo Lapajne
Računalniška priprava: BBert grafika, Resljeva 4, Ljubljana
Tisk: VB&S d.o.o., Milana Majcna 4, Ljubljana
Naslov uredništva: Jezik in slovstvo, Aškerčeva 2, Ljubljana 61000
Naročila sprejema uredništvo JiS. Letna naročnina 1200 SIT, cena posamezne številke 200 SIT, dvojne številke 250˙SIT, za dijake in študente, ki dobijo revijo pri poverjenikih, je letna naročnina 600˙SIT. Letna naročnina za evropske države je 20 DEM, za neevropske države pa 26 DEM.
Naklada 2100 izvodov.
Revijo gmotno podpirata Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS in Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Po mnenju Ministrstva za informiranje RS, št. 23/187-92, z dne 18. 3. 1992, revija šteje med proizvode informativnega značaja, za katere se plačuje 5%-ni davek od prometa proizvodov.
Navodilo piscem

V reviji Jezik in slovstvo se prispevki objavljajo v slovenščini, v tujem jeziku pa samo povzetki in sinopsisi prispevkov iz rubrike Članki in razprave. Besedila za rubriki Članki in razprave ter Pogledi in mnenja naj ne presegajo 20 strani (t.j. 600 vrstic), besedila za druge rubrike pa ne 15 strani (t.j. 450 vrstic) in poročila ne 5 strani (150 vrstic).

Prispevke je treba poslati v dveh izvodih in tistim za rubriko Razprave in članki priložiti tudi slovenski povzetek (do ene tipkane strani). Pri računalniško pisanem prispevku je zaželena (PC-jeva ali atarijeva disketa) z besedilom, izpisanem po katerem koli od popularnih urejevalnikov besedila ter kopijo izpisa v t.i. obliki ŻtextŽ brez formata, saj se tako olajša stavljenje in poveča natančnost izpisa.

Prispevki morajo biti jezikovno dognani in tehnično popolni (čistopisi morajo biti pripravljeni za tisk, prim. Slovenski pravopis, Ljubljana 1990, str. 213-214), sicer jih uredništvo ne bo upoštevalo. Če pisec objavlja prvič, naj priloži še osebne podatke (svoj naslov z morebitno telefonsko številko, ime ustanove, v kateri dela) in številko žiroračuna. Tuji sodelavci morajo za izplačilo honorarja odpreti poseben žiroračun v Sloveniji, Če prispevek za tisk ni sprejet, glavni urednik avtorja o tem pisno obvesti. Ob izidu dobi avtor razprave ali članka 10 posebnih odtisov. Korekture člankov in razprav je treba opraviti v treh dneh, in sicer z veljavnimi korekturnimi znamenji (prim. Slovenski pravopis, Ljubljana 1990, str. 13-124).
 BBert grafika