-
Kodni sistem
Slovenska književnost
Avtorji
Uredništvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
Kazalo letnika 42 (1996/97)
Jezik in slovstvo
Kazalo
Avtorski popravki
Kolofon


 -

 
Vsebina letnika po tematiki      (po številkah)

 - Gradivo
 - Iz moje delavnice
 - Metodične izkušnje
 - Odmevi
 - Ocene in poročila
 - Porocila in obvestila Slavističnega društva Slovenije
 - Porocilo
 - Poskusi branja
 - Predstavljamo se
 - Razprave in članki
 -

 
 - Gradivo

Matjaž Kmecl  ---  Predlog učnega načrta za slovenščino v prvem triletju osnovne šole

Matjaž Kmecl  ---  Predlog učnega načrta za pouk slovenščine v drugem triletju osnovne šole


 
 - Iz moje delavnice

Irena Grčar  ---  Ihanov ritem absurdnosti


 
 - Metodične izkušnje

Dragica Debeljak  ---  Lažje na maturi

Jožica Jožef - Beg  ---  Učbenik pri pouku književnosti v dveletnih poklicnih šolah

Martina Picek  ---  Povezava med bralnimi sposobnostmi in sporočanjskimi zmožnostmi učencev 5. razreda OŠ Bršljin


 
 - Odmevi

Pavel Apovnik, Ludvik Karničar  ---  Zagovor »obdolžencev« P. A. in L. K. pred jezikovnim sodnikom

Janez Dular  ---  Uredništvu revije Jezik in slovstvo


 
 - Ocene in poročila

Ina Ferbežar  ---  Imaš idejo? Povej (jo) naprej!

Boža Krakar-Vogel  ---  Potovanje besed k novim izzivom

Vida Medved - Udovič  ---  Metka Kordigel: Mladinska literatura, otroci in učitelji


 
 - Poročila in obvestila Slavističnega društva Slovenije

 ---  Občni zbor Slavističnega društva Slovenije

Zoltan Jan  ---  Strokovno posvetovanje Slavističnega društva Slovenije 1997 o Janku Kersniku in njegovem času

 ---  Obvestilo članom Slavističnega društva Slovenije O lektoriranju


 
 - Poročilo

Tomaž Sajovic  ---  Trideseto srečanje mladih raziskovalcev Slovenije


 
 - Poskusi branja

Miha Rubin  ---  Drago Jančar: Posmehljivo poželenje


 
 - Predstavljamo se

Jana Zemljarič Miklavčič  ---  Kratka predstavitev tečajev slovenščine kot drugega jezika


 
 - Razprave in članki

Vanda Babič  ---  Vzhodnoslovanizacija hrvaških glagolskih liturgičnih knjig v 17. in 18. stoletju

Ljubica Črnivec  ---  Pouk slovenščine kot tujega jezika

Tomaž Erjavec  ---  Računalniške zbirke besedil

Ina Ferbežar  ---  Jezikovno testiranje na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika

Polona Gantar  ---  Skladenjska in pomenskosestavinska tipologija glagolskih in prislovnih rekel

Mihaela Koletnik  ---  Glasoslovna in oblikoslovna podoba govora v Črenjševcih

Metka Kordigel  ---  Književna vzgoja v vrtcu ali česa naj se o književnosti naučijo otroci v otroškem vrtcu

Boža Krakar - Vogel  ---  Načela prenove pouka književnosti v predmaturitetnih programih

Simona Kranjc  ---  Slovenščina v vrtcu

Simona Kranjc  ---  Govorjeni diskurz

Andreja Markovič, Nataša Pirih  ---  Seminar in delavnica 'Tujejezično učbeniško gradivo in aplikacija na slovenščino'

Irena Novak - Popov  ---  Prispevek k analizi metafore v sonetu postmodernizma

Tomaž Sajovic  ---  Prešeren, historizem in argumentacija

Igor Saksida  ---  Književni interesi otrok in didaktična gradiva pri pouku v drugem razredu osnovne šole

Igor Saksida  ---  Nekaj misli o strukturi učniških besedil --- slovenščina

Tone Smolej  ---  Cankar kot sprejemnik Zolajevega romana L'Oeuvre

Andrej Šurla  ---  Minilo je sedemdeset let od izida Jarčeve zbirke Človek in noč

 
Vsebina letnika po številkah      (po tematiki)

 - 1
 - 2-3
 - 4-5
 - 6
 - 7
 - 8
 -

 
 - 1

Razprave in članki
Igor Saksida  ---  Književni interesi otrok in didaktična gradiva pri pouku v drugem razredu osnovne šole

Tone Smolej  ---  Cankar kot sprejemnik Zolajevega romana L'Oeuvre


Metodične izkušnje
Jožica Jožef - Beg  ---  Učbenik pri pouku književnosti v dveletnih poklicnih šolah


Poskusi branja
Miha Rubin  ---  Drago Jančar: Posmehljivo poželenje


Predstavljamo se
Jana Zemljarič Miklavčič  ---  Kratka predstavitev tečajev slovenščine kot drugega jezika


Porocilo
Tomaž Sajovic  ---  Trideseto srečanje mladih raziskovalcev Slovenije


 
 - 2-3

Razprave in članki
Vanda Babič  ---  Vzhodnoslovanizacija hrvaških glagolskih liturgičnih knjig v 17. in 18. stoletju

Mihaela Koletnik  ---  Glasoslovna in oblikoslovna podoba govora v Črenjševcih

Tomaž Erjavec  ---  Računalniške zbirke besedil


Metodične izkušnje
Martina Picek  ---  Povezava med bralnimi sposobnostmi in sporočanjskimi zmožnostmi učencev 5. razreda OŠ Bršljin


Odmevi
Pavel Apovnik, Ludvik Karničar  ---  Zagovor »obdolžencev« P. A. in L. K. pred jezikovnim sodnikom


Ocene in poročila
Boža Krakar-Vogel  ---  Potovanje besed k novim izzivom


Poročila in obvestila Slavističnega društva Slovenije
 ---  Občni zbor Slavističnega društva Slovenije

Zoltan Jan  ---  Strokovno posvetovanje Slavističnega društva Slovenije 1997 o Janku Kersniku in njegovem času

 ---  Obvestilo članom Slavističnega društva Slovenije O lektoriranju


 
 - 4-5

Razprave in članki
Simona Kranjc  ---  Slovenščina v vrtcu

Metka Kordigel  ---  Književna vzgoja v vrtcu ali česa naj se o književnosti naučijo otroci v otroškem vrtcu

Igor Saksida  ---  Nekaj misli o strukturi učniških besedil --- slovenščina

Boža Krakar - Vogel  ---  Načela prenove pouka književnosti v predmaturitetnih programih


Gradivo
Matjaž Kmecl  ---  Predlog učnega načrta za slovenščino v prvem triletju osnovne šole


Ocene in poročila
Vida Medved - Udovič  ---  Metka Kordigel: Mladinska literatura, otroci in učitelji


Odmevi
Janez Dular  ---  Uredništvu revije Jezik in slovstvo


 
 - 6

Razprave in članki
Irena Novak - Popov  ---  Prispevek k analizi metafore v sonetu postmodernizma

Tomaž Sajovic  ---  Prešeren, historizem in argumentacija

Polona Gantar  ---  Skladenjska in pomenskosestavinska tipologija glagolskih in prislovnih rekel


Iz moje delavnice
Irena Grčar  ---  Ihanov ritem absurdnosti


 
 - 7

Razprave in članki
Ljubica Črnivec  ---  Pouk slovenščine kot tujega jezika

Ina Ferbežar  ---  Jezikovno testiranje na tečajih slovenščine kot drugega/tujega jezika

Andreja Markovič, Nataša Pirih  ---  Seminar in delavnica 'Tujejezično učbeniško gradivo in aplikacija na slovenščino'

Simona Kranjc  ---  Govorjeni diskurz


Ocene in poročila
Ina Ferbežar  ---  Imaš idejo? Povej (jo) naprej!


 
 - 8

Razprave in članki
Andrej Šurla  ---  Minilo je sedemdeset let od izida Jarčeve zbirke Človek in noč


Metodične izkušnje
Dragica Debeljak  ---  Lažje na maturi


Gradivo
Matjaž Kmecl  ---  Predlog učnega načrta za pouk slovenščine v drugem triletju osnovne šole

 
Kolofon

JEZIK IN SLOVSTVO
Letnik XLII
Ljubljana 1996/97
ISSN 0021-6933

Časopis izhaja mesečno od oktobra do junija (8 številk)
Izdaja: Slavistično društvo Slovenije
Uredniški odbor: Tomaž Sajovic (glavni in odgovorni urednik), Marko Juvan, Miha Javornik, Irena Novak - Popov (slovstvena zgodovina), Marja Bešter, Alenka Šivic - Dular (jezikoslovje), Boža Krakar - Vogel, Mojca Poznanovič (didaktika jezika in književnosti)
Predsednica časopisnega sveta: Helga Glušič
Tehnični urednik: Samo Bertoncelj
Oprema naslovnice: Samo Lapajne
Računalniška priprava: BBert grafika, Resljeva 4, Ljubljana
Tisk: VB&S d.o.o., Milana Majcna 4, Ljubljana
Naslov uredništva: Jezik in slovstvo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Naročila sprejema uredništvo JiS. Letna naročnina je 2000 SIT, cena posamezne številke 350 SIT, cena dvojne številke 450˙SIT. Za dijake in študente, ki dobijo revijo pri poverjenikih, je letna naročnina 1000˙SIT. Letna naročnina za evropske države je 22 DEM, za neevropske države pa 28 DEM.
Naklada 2000 izvodov.
Revijo gmotno podpirajo Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS ter Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Po mnenju Ministrstva za informiranje RS, št. 23/187-92, z dne 18. 3. 1992, sodi revija med proizvode informativnega značaja, za katere se plačuje 5-odstotni davek od prometa proizvodov. BBert grafika