-
Kodni sistem
Slovenska književnost
Avtorji
Uredništvo <-> bralci

Jezik in slovstvo
 
Kazalo
 
Navodila avtorjem
Kolofon


 -


Predstavitev revije Jezik in slovstvo

 - Strokovno in znanstveno revijo Jezik in slovstvo izdaja Slavistično društvo Slovenije. Časopis izhaja mesečno od oktobra do junija (8 številk).

Predlog za ustanovitev revije je prvi izoblikoval Viktor Smolej leta 1949: list naj bi bil »poljuden JiS naslovnica literarnozgodovinski, sodobno literarno informativen, jezikovno posvetovalen in pedagoško-didaktičen mesečnik«. Revija je začela izhajati v letu 1955/56. Prvi uredniki Tone Bajc, Marja Boršnik in Joža Mahnič (tudi odgovorni urednik) so na podlagi osnovne zamisli zapisali sledeča programska izhodišča: »skrb za kulturo slovenskega jezika« (jezikoslovje), obravnavanje »najbolj živih vprašanj s področja književnosti« (literarna veda) in skrb za »pouk materinega jezika na naših šolah« (didaktika jezika in književnosti). Revija je tako tridelno zasnovo ohranila ves čas svojega izhajanja, s stalno vpetostjo v nova spoznanja razvijajočih se ved in občutljivim odzivanjem na pojave v Sloveniji, zamejstvu in tujini, povezane s slovenskim jezikom, književno ustvarjalnost ter jezikovno in književno didaktiko, pa si je pridobila širok krog pišočih in bralcev ter ugled tudi v tujini.

Revijo gmotno podpirajo Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS ter Znanstveni inštitut Filozofske fakultete v Ljubljani.


 
Navodila avtorjem

 - Prispevki za Jezik in slovstvo so napisani v slovenščini, izjemoma v tujem jeziku. Članki ne smejo presegati avtorske pole (16 strani), prispevki za rubriko Metodične izkušnje naj ne bodo daljši od 8 strani, poročila in ocene so dolga največ 4 strani. Članki morajo biti opremljeni s povzetkom do 1 strani in sinopsisom (2-3 stavki). Avtor odda svoj prispevek kot disketni zapis (3,5") ter mu priloži dva natisnjena izpisa na naslov Uredništvo Jezika in slovstva, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana. Besedilu je treba priložiti številko avtorjevega žiroračuna, ime in naslov banke, podatke o stalnem bivališču, EMŠO, davčno številko, telefon ter po možnosti elektronski naslov.

Tehnični napotki. Besedila naj bodo napisana v programu Word for Windows, v pisavi Times New Roman CE, velikost 12 z eno in pol medvrstičnim razmikom in levo poravnavo ter s 2,5 cm robovi na formatu A4. Naslov članka in poglavij naj bodo napisani krepko in v velikosti pisave 14. Korekture svojega prispevka avtor opravi v tednu dni. Pri tem se drži Slovenskega pravopisa 1994. Daljši navedki so ločeni od drugega besedila. Izpusti so v navedku označeni v poševnem oklepaju. Številka opombe stoji stično za ločili. Literatura se navaja na kratek način v oklepaju v tekočem besedilu in v opombah, v daljši obliki pa v seznamu literature na koncu prispevka. Med besedilom se sklicujemo na dela takole: (Bahtin, 1982: 123), v seznamu pa navedek razvežemo: Bahtin, Mihail (1982). Teorija romana. Ljubljana: Cankarjeva založba. V opombah so bibliografske enote navedene takole: Bahtin, Mihail (1982). Teorija romana. Ljubljana: Cankarjeva založba, 13. Na koncu vsakega navedka je pika. Naslovi samostojnih izdaj so v pokončnem tisku.
 -